Irodalmi Szemle, 1997

1997/2 - FÓRUM ’97 - Gábor Bertalan : „...az idegennek nem ismerik a hangját”

FÓRUM ’97 nem tudomásul venni. Mert mindaz, aki nem tartja be a megmaradás törvé­nyét, az elpusztul. 1100 esztendőn keresztül megmaradtunk. Miért?! Talán nem volt bennünk és köztünk külső és belső harc? Láz és lázadás? Talán nem tá­madt ránk kívülről és belülről a vírusok sokasága? De igen! Volt láz és láza­dás. Külső és belső harc. De ennek ellenére megmaradtunk. Miért? Mert — a hasonlatnál maradva — az immunrendszerünk egészséges volt. Ép. A ma nagy veszélye épp abban van, hogy sajátos hitmegvallásunkban, kul­túránkban és önazonosságunkban bárkivel és bármivel kokettálunk. A sza­badság, a türelem, a tolerancia leple alatt könnyelműen pár(t)ba kelünk a nagy „szabad” Ő-vel, akinek az ágyékából olyan utódok születnek, akik bi­zony feleslegesnek tartják nemzeti kultúránkat, történelmünket, Etelközt, Ve- reckét, a millecentenáriumot épp úgy, mint Árpádot, Szent Istvánt, Károli Gáspárt vagy Pázmány Pétert. De mondhatnám azt is, hogy Esterházy Jánost vagy napjaink bármelyik, köztünk élő egyházi, társadalmi, politikai vagy kul­turális személyiségét. Ide jutottunk. Körtársaink többre értékelik más népek kétes értékű sztárjait, filmcsillagait, sportolóit, politikusait, mint édesanyjukat, édesapjukat, anya­nyelvűket, nemzeti kultúrájukat. Az édesapák, az édesanyák többre értékel­nek egy futó politikai kalandot, egy gyorsa munkahelyi előléptetést, mint gyermekük, nemzetük igazi jövőjét. Csodálkozunk, ha ezek ajkán a haza, a nemzet, az anyanyelv sovonizmust jelent? Hogy a szabadság alatt gátlástalan­ságot értenek? A testvériséget érdekközösségnek tekintik, az önzetlenséget pedig valamiféle ostobaságnak? Becsületesség, kötelesség, felelősség?! Ki akar­ja ezt ma jól érteni és értelmezni, amikor egyesek milliárdos közvagyont her­dálnak szét maguk között?! Régen talán ez nem így volt? Az anyakönyveket, a krónikákat lapozgatva nyilvánvaló, hogy az ember — éljen bármikor is — gyenge és esendő. A kü­lönbség (csupán?) abban van, hogy ma büszkék vagyunk az esendőségünkre. Büszkék arra, hogy csalunk, lopunk, hazudunk, alkalomhoz, társadalmi válto­zásokhoz illően, politikai mezt váltunk, és önös érdekektől vezérelve félretá­jékoztatunk. Testet és lelket árulunk. Ma dicsekszünk azzal, ami miatt korábban röstelkedtünk. Sőt pártfogoljuk a bűnt! Ezért kell nekünk, a nép fiainak találkoznunk, tanácskoznunk. Politikusok­nak, költőknek, íróknak, színészeknek és művészeknek, tanítóknak és lelké­szeknek azt kell megvitatnunk, mit tegyünk, hogy népünk erkölcsében, szellemében, értelmében, szívében és lelkében megújuljon. Népünk megmen­tése érdekében kellene szót értenük. Úgy érzem, mi ún. egyháziak nyitottak vagyunk. Készek vagyunk a párbeszédre, az együtt gondolkodásra és az együttcselekvésre. A felkínált jobbra — jobbot várunk! Még bennünk él a karácsonyest bizonyossága, hogy tud az ember más len­ni, ha akar. Ha van helyes szándéka és indítéka. A karácsony a remény betel­jesedésének nagy ünnepe. Emlékezés és figyelmeztetés, hogy a nép vágya és kérése nem hiábavalóság. Emlékezés és figyelmeztetés, hogy az összefogás, a tiszteletteljes zörgetés, a csöndes kiáltás — harmatozzatok égi magasok —

Next

/
Oldalképek
Tartalom