Irodalmi Szemle, 1985

1985/6 - NAPLÓ - Ozsvald Árpád: Olvasók, előfizetők

OLVASÓK, ELŐFIZETŐK Különösen a XIX. század első felében volt szokásban, hogy a megjelent könyvek, folyóiratok utolsó oldalain kinyomtatták a „tisztelt előfizetők” nevét és címét (köz­tük számos iskola és más intézet is sze­repelt). E pontos kimutatásból nemcsak a valószínű példányszámot tudhatja meg a mai kutató, hanem azt is, milyen volt az akkori olvasók társadalmi összetétele, kik voltak azok a kortárs írók, tanárok, tu­dósok, esetleg egyszerű diákok, mester­emberek, akik érdeklődtek a megjelent könyvek ,vagy az egyre gyarapodó folyó­iratok iránt. Találomra választottam ki könyvtáram­ból a Tudományos Gyűjtemény 1830-as be­kötött évfolyamát. A Tudományos Gyűjte­mény az első jelentős, tudományos igényű, történeti, irodalmi és kritikai folyóirat volt. 1817-ben jelent meg az első száma és az 1827—1832-es évek között Vörösmarty Mi­hály szerkesztette. Ebben az időszakban az Auróra almanach mellett ez volt a fia­tal írónemzedék legfontosabb fóruma. Ké­sőbb egyre ve:ztett népszerűségéből, és 1.841-ben szűnt meg. Az 1830-as évfolyam végén 720 előfizetőt sorolnak fel. Ez, a lap jellegét tekintve, élég jelentős szám. Persze ebben a felso­rolásban voltak olyan nevek is, akik véle­ményem szerint nem is olvasták a lapot, csak kötelező vagy tiszteletpéldányként kapták. így például a császári-királyi fő­hercegek és herceg Metternich—Vinneburg Kelemen Vencel Lothar, a „mindenható és mindent tudni akaró” miniszter, belső tit­kos tanácsos, akinek titulusait, különböző rendjeleit 34 nyomdai sorba préselték be! Bécsen kívül két világvárosba járt a lap. Londonba, herceg galántai Esterházy Pál­nak, aki a királyi udvar követe volt Ang­liában és Párizsba, gróf Apponyi Antalnak, aki szintén követi minőségben tartózko­dott Franciaországban. Ezenkívül báró de Ferussac-nak, a Bulletin Universel des Sciences et de lindustrie című francia fo­lyóirat szerkesztőjének (lehet, hogy cse­repéldány?). Az igazi olvasók között ott találjuk Jó­kai Mór apját is: „Asvay Jókay József, több Vmegyék (vármegyék) táblabírája, s R. Komárom (Révkomárom) városa árvák .■gyámattya.” Jókai apja több éven át rend­szeresen előfizette a lapot. Például a 18— 26-os jegyzékben még mint „hites ügy­véd” szerepel. Sok tanárnak, orvosnak, nevelőnek, diáknak is járt a folyóirat. íme egy érdekes, a korabeli stílust idéző, jól megcifrázott cím: „Töltényi Szaniszló or­vos doctor, a szülészi tudomány mestere, cs. kir. tanátsos, tábori fő stabalis orvos, a közönséges pathologia, therapia, mate­ria medica és receptirozás-tudománynak rendszeres v. professora a bétsi Jósef Aka­démiában, és az egésségre ügyelő állandó tábori Biztosságnak Assessora.” A hagyomány folytonosságát akarták ta­lán jelképesen biztosítani azzal, hogy a bécsi Magyar Nemes Testőrző Sereg (Gár­da) is előfizetett a lapra, hiszen innen pár évtizeddel azelőtt olyan nagy nevek kerültek a magyar irodalomba, mint Bes­senyei György, Barcsay Abrahám, Báróczi Sándor stb. Márton József, a bécsi Magyar Kurir szerkesztője, a Csokonai-hagyományok ápo­lója, műveinek kiadója, a bécsi egyetem magyar nyelv és irodalom professzora is rajta van a listán. De ott találjuk Széche­nyi Istvánt, Fáy Andrást, Kisfaludy Ká­rolyt, Schedel (Toldy) Ferencet, Bölöni Farkas Sándort, Horváth Istvánt, a ma­gyar irodalom és történelem lelkes, buzgó propagátorát. A különböző városokban la­kó könyvárusok (elég kevesen voltak) át­lagban 2—3 példányt rendeltek a lapból, valószínűleg állandó vevőik számára. Eb­ben az időben, de már előbb is, működtek egyes városokban olvasó-társaságok (a művelődési klubok elődei). A laprendelők között találjuk a Rimavölgyi olvasó tár­saságot (sajnos részletesebb cím nélkül, de valószínű, hogy Gömör megye székhe­lyén működött). Ugyancsak megrendelta a lapot a Selmecbányái evangélikus gim­názium magyar társasága, melynek később Petőfi is tagja volt, valamint a Pozsonyi nemes tanuló társaság és Losonc városi tanácsa. A Tudományos Gyűjtemény mai szemmel nézve csekély példányszámú volt, de szin­te az ország egész területére, a várme­gyék jelentős központjaiba eljutott. Más kérdés az, hogy a prominens előfizetők többsége olvasta-e a lapot. Ozsvald Árpád

Next

/
Oldalképek
Tartalom