Irodalmi Szemle, 1974

1974/5 - Gál István: A radikális Babits arcképéhez

szóösszefüggéseket, értelmetlenségeket: a tennysoni puhaság és éberség, és a swinbur- ne-i dallam mesterét, a maga módján nemcsak az egyszerűség és a népi formák von­zották, de még az is, amit sokszor oly rosszul és üresen csináltak későbbi moderniz­musok ... Ugyan ki érezte jobban valamely zsúfoltan vérző vagy ordítva lángoló stílus­nak az élettelenségét és ürességét, mint éppen ő, a legnagyobb ész és a legnagyobb érzékiség? Éppen ezekben az években Toppantotta le magáról klasszikus burkait... hogy az egyre közvetlenebb, egyenesebb élményt tudja tetten érni... Még fordításain is érzik az ugrásszerű jejlődés: a Pokol és a Purgatórium stiláris és zenei klasszikája, a szavak rajzoló ereje, tisztasága és melegsége közt általában óriási a különbség.’’ Az 1916 és 1921 közötti időszak Babits életének, és nemcsak művészetének, legna­gyobb válságos, átmeneti korszaka volt. A háború kellős közepére három híres pacifista versének (Játszottam a kezével, Husvét előtt, Fortissimo) következményeként a teljes létbizonytalanság, az állandó fenyegetettség és az emberi és magyar kilátástalanság kellős közepébe sodródott. Szerencsére ugyanebben az időben talált olyan barátokra és mentorokra, akik két régebbi baráti körén, a nagy Nyugat-írók (Ady, Móricz, Schöpf- lin) és két fiatal filozófus barátja (Dienes Pál és Szilasi Vilmos) társaságán kívül élete, munkássága és hivatása új értelmét szabják meg. A legnagyobb hatással, és lehet állítani: Adyn kívül, a legdöntőbb befolyással, új barátja: Szabó Ervin volt rá. Nem­csak a világgazdaság, az emberi társadalom és a magyar történelem szerves és haladó szellemű megmagyarázásával rántotta ki Babitsot a tanári láthatár szűk köréből, ha­nem szülőföldjére és családjára visszavezethető Habsburg-ellenes, szabadságharcos szemléletének is időszerű értelmezést adott. Hatvany Lajos ajánlására Szabó Ervin már Fogarasról meghívta a Fővárosi Könyvtárba Babitsot, akit Ady mellett már akkor ked­venc költőjének tartott. Összebarátkozásuk és harcos együttműködésük a pacifista ver­sek megjelenésekor már társadalmi hatóerővé lett. Szabó Ervin Ter Meulen világbéke- antológiáját adta neki kölcsön, a zimmerwaldiak folyóiratát, a Demaint olvastatta vele és megbízta Kant Örök Békéjének fordításával. Jászi mint a Huszadik Század főszer­kesztője már 1908-ban közölte Lukács György értékelését Babitsról, aki a Holnapról írva Ady mellé állította. 1912-ben a Társadalomtudományi Társaság ankétján szólaltatta meg az irodalom és társadalom viszonyáról, előadást tarttatott vele a magyar irodalom európai helyéről és fölkérte a Galilei Körben való szereplésre, a Világ megindulása után pedig munkatársának, Leibniz világbéke tervéről szóló tanulmányára indítva. Já- szival való közös gondolkodásuknak és terveiknek egy érdekes, kettőjük közös kézírá­sában fennmaradt dokumentuma a Romain Rolland nemzetközi írószervezetének hatása alatt keletkezett tervük, a magyar szellemi elit radikális vezető személyiségeinek nem­zetközi együttműködését szorgalmazó elképzelés, egy szervezet tervének szövege. Mind­ezek érthetővé teszik Babits hatékony részvételét a két forradalomban, Éljen a Köz­társaság! című röpiratát és a Nyugat 1918. november 16-i számába írt forradalmat kö­szöntő vezércikkét. Ebben egy további radikális forradalom bekövetkezését jósolja meg. Babits egyetemi tanári kinevezése és a Tanácsköztársaság csaknem valamennyi kultu­rális vezető szervében való irányító részvétele 1919 augusztusára megindította ellene az élete végéig folyó támadások sorozatát. A Fortissimo és a Husvét előtt szomszéd­ságában, azok hangulatában több jelentős verse íródott. Az Annyit szenvedtünk... kezdetű hatalmas poéma azok rangját meg is üti, bár optimista kicsengése van. „Sza­badság! Szeretet! Emberség! Béke!” — ezek a jelszavak és fogalmak lesznek úrrá a nyomorékká fajult emberiség örök háborúba merült látomásának hangváltásán, hogy a végén a békés alkotó munka freskóját fesse az olvasó elé. Ebben az optimista szel­lemben keletkezett 1919 tavaszán, valószínűleg Lenin bátorító, bíztató üzenetének hatá­sára, az a verse, amelyből ezeket a sorokat idézzük: „Két nép vagyunk ma, / muszka és magyar / ki többé szégyenben / élni nem akar / és inkább szenved / inkább bele­hal, / de ember lesz / és újra fiatal! / Magyarok! A kor nagy dologra hí, / mi vagyunk az idők póstásai, / mi küldjük szét a vörös levelet, / melynek pecsétjei vérző szivek.” 1919. december 14-én Orgoványban kivégzik az akkor már egy hónapja fogságban tar­tott Buday Dezső professzort, a nemzetközi nevű szociológust és jogfilozófust, Kecske­mét város népbiztosát, Babits unokabátyját. A diákkorában eszményének tartott en- ciklopédista tudású rokon tragédiája a költő üldözöttségi komplexusát még fokozza, és eh­hez hozzájárul elvbarátainak, mint a hozzá oly közelálló Dienes Pálnak, Jászi Oszkárnak és másoknak kényszerű távozása külföldre. Vörösmarty utolsó verseire emlékeztető

Next

/
Oldalképek
Tartalom