Irodalmi Szemle, 1967

1967/5 - FIGYELŐ - Két példamutató magyar könyvről

egyetemi tanárokhoz, a két első és két utglsó kötet főszerkesztőjéhez: ' „Hogyan érvényesült a magyar iroda­lomtörténet új feldolgozásában a mar­xista módszer, a periodizáció és az ösz- szehasonlítás szempontjából?“ „Nem az eddigi irodalomtudományi koncepciókból indultunk ki. Ha fonto­lóra vesszük, hogy a magyar tudósok többsége (talán Erdélyit, Péterfyt, ké­sőbb Babitsot s végül Lukácsot kivéve! nem korszerű európai színvonalon kí­sérelte meg az irodalom esztétikai érté­kelését, akkor tulajdonképpen mi lép­tünk fel először szilárd, elsősorban esz- rétikai szempontú koncepcióval. Ezért szenteltünk különös figyelmet az egyes fejezetek bevezető és befejező részének, amelyek az adott korszak általános eszmei és esztétikai értékelését adják. Ezért — főleg az újabb irodalomban — új periodizációt vezettünk be, kerülve min­den merevséget, amely a természetes kulturális folytonosságot sértené. Sza­kítottunk a régi magyar felfogással, s vele szemben erősen aláhúztuk a kö­zép-európai koncepciót. Ez a szempont vezetett el ahhoz, hogy rendszeresen figyelembe vettük mind a párhuzamos, mind a szembeszökően eltérő közép­európai áramlatokat. Tehát újdonságként — az esztétikai szemlélet hangsúlyozá­sa mellett — az összehasonlító szem­pontot is érvényesítettük a műben.“ „Vajon ez a szempont a terminológiát is befolyásolta-e?" „Igen, s mindjárt két szemszögből: Rájöttünk, hogy némely irodalomtörté­neti fogalomnak az egyes nemzeti iro­dalmakban más-más jelentése van (ba­rokk, népiesség, romantika, kozmopoli­tizmus stb.). Ezért igyekszünk a beve­zetőkben megvilágítani az egyes fogal­mak elméleti jelentését, nem csupán a nemzeti, hanem a közép-európai irodal­mak viszonylatában is. Ezt a módszert követve inkább az európai terminológiá­hoz igazodtunk a kifejezetten magyar fogalmak és kategóriák helyett, s csu­pán ott hagytuk meg őket, ahol spe­cifikus nemzeti jelenséget jelölnek (pél­dául a kuruc költészet).“ Szabolcsi professzort megkérdeztük, miért szenteltek annyi figyelmet és ala­posságot az irodalomtörténet feldolgs- zása közben a modern irodalomnak, s vajon ezt a kollektív esszé-monográ- fiaszerű feldolgozásmódnak kell tulaj­» donítanunk, vagtfi az új korszakolás kö­vetkezményének? „Mindkét mozzanat hatott — s azt hiszem, kedveziSen — az utolsó kötetek koncepciójára. Hemcsak kereJc monográ­fiákat tartalmainak, hanem eddig sehol sem publikált, korszerű európai iro­dalomtudomány szintjén álló értékelése­ket is. Ezek azIértékelések olyan fogal­makhoz, irányokhoz, tendenciákhoz fű­ződnek, mint például a strukturalizmus, futurizmus, Croce esztetizmusa stb. — nem hiszem, hogy a különböző szerzők tollából származó portrék bizonyos mo­zaikszerűsége ártana a mű egységes koncepciójának. A kollektív munkában nem látom a »több nemű kéiirat« veszé­lyét; inkább előny ez, mert eredeti, egyéni nézeteket hoz olyan jelenségekről, ame­lyeket egyetlen tudósnak sem kell fel­tétlenül kimerítenie. Körülbelül ezért nem törekedtem arra, hogy a saját kon­cepciómat kényszerítsem a munkatár­sakra, vagy az újabb magyar irodalom egyetlen vonalát a többivel szemben. A válogatás szokatlan szabadsága néhány váratlan irodalmi felfedezést is hozott (Krúdy, Karinthy, Tersánszky, Füst stb.).“ Hisszük, hogy a hatkötetes magyar irodalomtörténet impulzust, sőt mód­szertani vezérfonalat is adhat a cseh és szlovák irodalomtörténészek számára. Jaroslava Pašiaková Két példamutató magyar könyvről Tolsztoj-emlékkönyv, Krúdy világa Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, gyűjtöt­te és írta Tóbiás Áron Közismert, milyen nagy a magyar- országi közkönyvtárak jelentősége és a művelődésben betöltött szerepe. A Szé­chenyi Könyvtár mellett, amelynek le­vél-, kézirat-, könyv- és egyéb gyűjte­ményei a közép-európai kutatások kö­zéppontjában állnak, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár örvend a legnagyobb népszerűségnek. Több mint hatvanéves múltra tekint vissza. Ma már komoly

Next

/
Oldalképek
Tartalom