Irodalmi Szemle, 1959

1959/1 - HAGYOMÁNYAINK - L. KISS IBOLYA: Emlékek szárnyán

L. KISS IBOLYA EMLÉKEK SZÁRNYÁN A legjelentősebb szlovák költő: Hviezdoslav Országh Pál említésekor egy szelíd nézésű női arc tolul emlékezetembe, melegnézésű szemek, a szájszögletben bújkáló kedves mosoly, megértő és vigasztaló hang. Sok év suhant el azóta, mikor először kapcsolódott tekintetem a kedves arc szemeibe s először hallottam halk, de bátorító szavát Mikor is volt ez? Pontosan már nem tudnám megmondani, csak arra emlékszem, hogy házasságunk első éveiben lehetett, mikor még nem beszéltem szlovákul — ami nagy feltűnést keltett férjem szülővárosában. Nagyváradon, ahonnan a Tátraaljára kerültem, nem ismertük az embert az embertől elválasztó különbségeket, de az itteni városok polgári rétegeiben akkor még szigorú határvonalat húzott a lakosság közé a vallási, vagyoni és nemzeti hovatartozóság. Ady Endre és Juhász Gyula városa: Várad, már akkor magán vi­selte a haladó gondolkozás bélyegét. Legjobb barátnőm zsidó származású volt, s bár a premontrei rend iskolájában tanultam, gyakori vendége voltam Ágoston Pé­tereknek, a későbbi kommunista népbiztosnak. Hogy osztálytársaim egy része román volt, csak onnan tudtuk, hogy a „paszulyvárban“ laktak — ezt a nevet ők maguk adták lakóhelyüknek a gyakran asztalrakerülő babfőzelék miatt... Itt azonban, új lakhelyemen nehezen értették meg, hogy egy szlovák család tagja életét magyar lányhoz kötötte, mikor köztünk nemcsak nemzeti, de va­gyoni és vallási különbségek is voltak. S mert tudtam, hogy nem jó szemmel nézik férjem választását: sokáig elszigeteltnek éreztem magamat. Ennek követ­kezménye magától adódott: míg addig magyarságom ösztönös volt, most tuda­tossá vált bennem. Férjem, aki megvetette a renegátokat, tiszteletben tartotta magatartásomat nemzeti hovatartozásomat illetőleg, de megkívánta, hogy ismer­jem nemzete múltját, irodalmát, művészetét Erre éppen az ő házukban kiváló alkalom adódott, hisz rendszeresen megfordult náluk Martin Rázus, Janko Alexy, Štefan Krčméry, Tolsztoj bizalmasa: Dr. Albert Škarvan Az ő személyükön keresztül érdeklődésem nőttön nőtt a szlovák irodalom iránt, s mikor egy rokonszenves házaspár látogatott meg bennünket és a férj mint orvoskolléga mutakozott be nekem Dr. Matej Bencur néven, már tudtam, hogy ez a Jugo­szláviában működő orvos Martin K u k u č i n néven neves prózaíró. Történt egy nyári napon, hogy vendégek érkeztek házunkba Árvából, köztük egy rendkívül rokonszenves idősebb nő is, akinek úgy látszik, feltűnt szótlan­ságom, talán megsajnált, vagy mert a rokonszenv láthatatlan szálakat szőtt közénk, mellém ült, átölelt karjával s elkezdett hozzám beszélni úgy, mintha már régen ismertük volna egymást. Érdeklődött tanulmányaim felől, beszélt Árva és Liptó szépségeiről, a szlovák nép egykori mellőzöttségéről s a jövőbe vetett hitéről, mikor majd megszűnik a torzsalkodás a nemzetek között, s hogy ennek a testvériségnek egyik példája — szerinte — a mi házasságunk... Be­szélt, mesélt, s a fojtogató érzés, melyet hónapok óta éreztem, lassan felengedett. Kitártam előtte a szívemet, örömömet, szomorúságomat. Megértően végigsimí­totta arcomat s mikor búcsút vett tőlem, az volt az érzésem mintha közeli hozzátartozómtól hallottam volna: „A viszontlátásra.“

Next

/
Oldalképek
Tartalom