Evangélikus főgimnázium, Igló, 1904

48 Mankó Béla dg. hi tv. rv. Poprád. Szepes ni. Horka Árpád rom. kath. Igló Jakó Endre ev. ref. Aranyos- Megyés, Szatmár m 20 Kisházi Albert ev. ref. Mis- kolcz, Borsod m. Kovásznay Marcell róm. kath. Székelyhídi Bihar m Kvatkovszky István róni kath KarczagJ. N K Szolnok ni. Lipták Pál ág hitv ev. Igló Loisch Mátyás ág, hitv. ev. Hunjain Szepes m. 25 Malz Joachim izr. Podvilk, Árva m. Markovits János ev. ref. Felső- Viso\ Mármaros in. Medveczky Viktor róm kath. Vihodna, Liptó m. Mikus József róm. kath. Igló Molnár István ev. ref. Deb- reczen, Hajdú m. jo Niederland Lajos ág. hitv. ev. Bárza, Hunyad m. Pap Miklós ev. ref Tisza- Dada, Szabolcs m, Podhorányi Kálmán ág hitv. ev Igló Polony Géza ág. hitv. ev. Szepesvára Ija Ryhliezky Szaniszló róm. kath. Nagyszalonta, Bihar in. jj Speiser Ernő izr, Homonna, Zemplén rn. Szigeti Elek ev. ref. Mező- keresztes, Bihar m. Szilágyi István ev. ref. Király- helmez, Zemplén m. Szőke Ferenc ev. ref. Okány, Bihar m. Tolnay László ev. ref Novaf, Abauj-Torna m. 40 Toman Béla róm. kath. Igló Turóczi Péter ev. ref. Barabás, Bér eg ni. Várady Pál ev. ref. Kis- Tokaj, Borsod ni. Zmeskál Aladár ág. hitv. ev. Lestin, Árva m. Magántanulók : Andaházy Pál róm. kath. Madacsony, Liptó m. 45 Makránszhy Lajos róm. kath. Kassa, A bauj Torna m. Elbocsáttatott : Bihari József ev. ref. Berettyóújfalu Bihar m, Vizsgálatlan maradt: 4p Popeseu Sándor gór. kel. M. Lazur, Bihar m. b) Tantárgyak. i. Vallástan, hetenként 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan Zsilinszky M. kézikönyve nyomán. Thern. 2 Magyar nyelű, hetenként 3 óra. Góbi Imre: »A magyar nemzeti irodalom története II. rész* c. k. k. alapján a magyar nemzeti irodalom fejlődésének ismertetése 1820-tól megfelelő olvasmányokkal. — írásbeli

Next

/
Oldalképek
Tartalom