Evangélikus főgimnázium, Igló, 1904

49 dolgozatok, i. A magyar irodalom újjászületése. 2. A tudományos haladás küzdelmei és diadalai. 3. A nemzeti jelleg Kisfaludy K. költészetében. 4. Áldjad a jó Istent ki megálda téged, Adván öveidül szerető szüléket. 5. A hang a világosság és melegség közös jelenségei. 6. Bajza és Kölcsey dalköltészete. 7. Miben áll az Ember tragédiájának tragikuma. 8. Vissza­emlékezés középiskolai tanúlói pályámra. Stromp. 3. Latin nyelű, hetenként 4 óra. K. k. Wirth Gyula : »Szemelvények Horatius műveiből.« David István és Posder Károly. »Tacitus műveiből való szemelvények.« Wagner-Horváth: »Római régiségek és irodalom- történet.« Olvasott részek : Horatii carm. lib. I. 1, 2, 3, 4, 7, xo, 12, 14, 22, 24; lib. II. 3, 10, 15; lib. III. 2, 3, 30; Epodon 2, 7; Satir. lib. I. I, 6, 9; Epistol. lib. I. 2: lib. II, 3, 1—188. Tacitus Annalium lib. I. 1—15; 31—32 és 48 — 49. Horatius lyrai metrumai. Régiségtan és a római irodalom történetének áttekintése. — Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. Guhr. 4. Görög nyelű, hetenként 4 óra K. k Kempf J.: »Szemelvények az Iliásból.« Platon Sokrates védelme és Kritónja. ed. Horváth Zsigmond. Olvasott részek: Homeros Iliásából: I. k. 1—535; II. k. 1—54; III. k. 1 —157; 324—465. Platon Kritónja. Sokrates élete és bölcsészete; az Iliás tartalma, szerkezete; homerosi kérdés; Homerosnak tulajdonított egyéb költemények. Havonként iskolai Írásbeli dolgozat. Guhr. 5. Görög-pótló irodalom, hetenként 2 óra. K. k. Zsámbrai Gyula: »A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése.« Alexander Bernát: »Platon és Aristoteles.« Végzett anyag : A görög szobrászat nevezetesebb emlékeinek képek, szobrok és domborművek alapján való ismertetése. A görög bölcsészet fejlődésének főbb irányai : A Sokrates előtti bölcselet. Sokrates alapvető tanítása. Platon ideaelmélete, ethikai és politikai alap- gondolatai. Aristoteles metafizikai, fizikai, ethikai, politikai és eszthetikai elméletének főbb vonásai. Platon »Sokrates védő beszédé«-nek feldolgo­zása. Két írásbeli dolgozat. Kiss 6. Görög-pótló rajz, hetenként 2 óra. Emberi fejek és testrészek rajzolása gipsz minták után. Szárított, élő növények és levelek, továbbá lepkék, bogarak, kagylók, csigák, madarak, valamint gipsz dombormű vek és edények rajzolása és festése, naturalisztikusan és sematizálva. BERZEVICZY. 7. Német nyelű, hetenként 3 óra. K. k. Heinrich Gásztáv : »Lehr und Lesebuch III.« Irodalomtörténet. Klopstock, Wieland, a göttingai költők köre, Herder, az eredeti lángelmék, Goethe, Schiller és kortársaik ; a romantikus iskola és az ifj. Németország. Egyes művek és szemelvények fejtegetésén és részben könyvnélkülözésén kívül tárgyaltatott Laokoonból a XII. és XIV. fejezet. — Havonként Írásbeli dolgozat. Róth M. 8. Történelem, hetenként 3 óra. K. k. Mangold Lajos : »A magyarok oknyomozó történelme.« Végzett anyag : A magyar nemzet történetének, 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom