Evangélikus főgymnásium, Igló, 1869

6 IT. A gymnasiumi osztályok. I. OSZTÁLY. Osztály tanár: Páyer Jenő. a) Tanulók. Andaházy Rudolf, á. h. Andaháza, Liptó. Andreanszky Ádám, á. h. Sz.-András Liptó. Berger Berthold, móz. v. Kotterbach, Szepes. Budaházy Kálm., h. h. Máté-Szalka, Szathmár. 5. Budaházy Miki., h. h. Máté-Szalka, Szathmár. Csizsik Lajos, r. k. Igló, Szepes. Ficker Károly, r. k. Igló, Szepes. Danek Imre, r. k. Igló, Szepes. Danielisz Lajos, á. h. Igló, Szepes. 10. Dercsényi János, h. h. Búcsú, Beregh. Dürner Gusztáv, á. h. Igló, Szepes. Grajziger Kornél, á. h. Igló, Szepes. Gutmann Samu, móz. v. Batizfalva, Szepes. Győry Miklós, h. h. Parasznya, Szathmár. 15. Hamrák Mátyás, á. h. Igló, Szepes. Häuser Nándor, r. k. Igló, Szepes. Kaszanyiczky Szaniszló, á. h. N.-Lipcse,Liptó. Klein Tivadar, r. k. Igló, Szepes. Kubinyi Ferencz, á. h. Nyustya, Gömör. 20. Lukassievics Nándor, r. k. Igló, Szepes. Marczy Albert, á. h. Igló, Szepes. Münnich Zoltán, á. h. Igló, Szepes. Nemes Géza, á. h. Igló, Szepes. Neubauer Felix, r. k. Igló, Szepes. 25. Orlovszky Gyula, r. k. Igló, Szepes. Pallagi József, h. h. F.-Méra, Abauj. Platthy Albert, á. h. N.-Palugya, Liptó. Povecz János, á. h. Igló, Szepes. Roseth Arnold, móz. v. Igló, Szepes. 30. Schleifer Károly, á. h. Szoinolnok, Szepes. Scholtz Sándor, á. h. Igló, Szepes. Stern Ignácz, móz. v. Igló, Szepes. Szakáll András, h. h. Osgyán, Gömör. Szakáll Barna, h. h. Osgyán, Gömör. 35. Szentiványi Antal, á. h. Sz.-Iván, Liptó. Szikora Bertalan, á. h. Jolsva, Gömör. • Szilágyi Albert, h. h. F.-Dobsza, Abauj. Them Ede, á. h. Igló, Szepes. Tomcsányi János, á. h. Tomcsin, Turócz. 40. Uszkay Kálmán, h. h. Yitka, Szathmár. Záborszky Gyula, á. h. Helpa, Gömör. Magán tanulók: Ganofszky Pál, á. h. Szepes-Szombat. Hensch Aurél, á. h. Szepes-Szombat. b) Végzett tanulmányok. 1. Vallástan, 2 óra. Dr. Schwarz K. „Grundriss der Christi. Lehre“ czimű tankönyve nyomán. A vallás lényege és tárgya; a vallásos felekezetek; a hit; a kijelentés; az isten léte, mivolta és tulaj­donságai; megismertetés a sz.-Írással. — A 10 parancsolat; az ember méltósága, természete, rendel­tetése, bűnbeesése; — válogatott egyházi énekek magyarázata és emlékelése. — Bogsch tanár. 2. Latin nyelv, 4 óra. A nyelvtani rendes formák: declinatio, conjugatio, comparatio; fordí­tások latinból és latinra, s azoknak letisztázása; — latin közmondások s könnyű beszélgetések emléke- kelése. Dünnebier kéz. k. szerint Bogsch tanár. 3. Német nyelv, 3 óra. Alaktan és mondattan általán. Válogatott olvasmányok elemzése, emlékeláse, elmondása. — Helyesírási és irálybeli gyakorlatok; tisztázatok. Kéz. könyvek : Lüben, Kellner. — Payer tanár. 4. Magyar nyelv, 3 óra. írási, olvasási, fordítási gyakorlatok; tisztázatok. Válogatott olvas­mányok forditása, emlékelése és előadása. — Kézi könyv Samarjay I. (az 50. szakasztól végig). — Payer tanár. • 5. Mennyiségtun, 3 óra. I. félévben számtan: a 4 alapraívelet egész számokkal, közönséges és tizedes törtekkel.— II. félévben mértan: vonal, szög, három-, négy-, és sokszög. — A számtan ismét­lése. — Payer tanár. 6. Földrajz, 3 óra. Mennyiségtani és természettani földrajz elemei, különös tekintettel ennek hegy- és vízrajzi részére, a megfelelő térképek folytonos használata mellett. — Kozenn tankönyve nyomán. — Payer tanár. 7. Természetrajz, 2 óra. Az állatország átnézete; az állati test kül- és belszerkezete. Emlősök, rovarok, pankányok, héjanezok, férgek, puhányok, sugárállatok, habarezok, ázalagok, — rovar-gyüj- téssel. Pokorni k. k. ny. Bogsch tanár. 8. Rajz, 2 óra. Szadadkézzeli rajz Hermes-, távlati rajz Troschel szerint. — Steiner tanár. 9. Szépírás, 1 óra. Német és magyar folyóírás az ütem-módszer szerint. Steiner tanár. 10. Ének, 2 óra. Válogatott egyházi és világi énekek 2 és 3 hangon való begyakorlása; kóta­ismerés. —, Philipp tanár. - • 11. Tornászat, 2 óra, a melegebb hónapokban. — Beck tornaméster.

Next

/
Oldalképek
Tartalom