Hidrológiai tájékoztató, 1985

MEGEMLÉKEZÉS - Hrenkó Pál: A szenci Collegium Oeconomicumból és a tatai Studium Cameraticumból kikerült geometrák, hidraulák

Pápán, Pápateszéren készült térképe. 1802-ben má­solta Pápa úrbéri térképét. A pannonhalmai levél­tárban is őrzik térképét. Quits Antal (győri): 1769—1771. Bács megyében 1785­től dolgozott kamarai és megyei földmérőként. 1792-ben Heppe Szaniszló mellé rendelték az épülő Ferenc-csatornához, 1798-ban résztvett a Kiss­fivérek méréseinek újramérésében, felülvizsgála­tában. Böhm Ferencet követően a Sárvíz-csator­názás vezetőmérnöke lett. Vízszabályozási és út­építési munkákat végzett. Ö készítette a Görög­atlasz Bács-Bodrog megyei lapját. Quits Ferenc?: Antalnak testvére. Tolna és Baranya megyében megyei mérnökként dolgozott. Pécs 77. József-féle kataszteri felmérését irányította. Po­zsega megyei lapokat hitelesített. Reviczky ?: 1771—1774. A tábornok fia. Megrajzolta Gö­döllő térképét. Sándor József: 1771—1774. 1776—1786 között száznál is több térképet rajzolt a Tisza Heves és Szolnok me­gyei szakaszáról, Liczner János mérnök segédjeként. 1783-ban a Dessewffy-családnak, majd ismét Licz­nernek dolgozott a Tisza, Zagyva és Tarna térképe­zésében. Kiváló művészi érzékű rajzoló volt. Az er­kölcsi nevelésről (Zolikoffer) idegenből fordított könyvet adott ki. Schwartz János (győri): 1766—1769. Egyike azon kivá­lasztottaknak, akit a rektor javasolt külföldi erdé­szeti tanulmányokra és kiküldetését Mária Teré­zia 1768-ban helybenhagyta. Szalaky Gábor: 1764—1766. Kamarai földmérő lett. Po­zsony városrendezésében, úrbéri munkákban dol­gozott (Nyitra, Hont és 'Bihar megyékben). Ö szer­kesztette a Görög-atlasz Torna megyei lapját, 1806­ban lemásolta Szabolcs megye térképét. A bozóki uradalomban talán ő ellenőrizte a 77. József-féle kataszteri felmérés lapjait. Sziillö Józef: 1764—1766. Galántán kapott állást Eszter­házy grófnőnél, de el kell hagynia, mert eljegyzett egy református leányt. 1773-ban a Repcénél dol­gozott. Saját libellás műszere volt, ennek rajzát mellékelte kamarai építészeti pályázatához. A mé­rőasztalt nem tartotta elegendő pontosságúnak, zsebben hordozható műszert szerkesztett és ezt asztrolábiummal kombináltan használta. 1780—1794 között kamarai földmérőként dolgozott, Arad, Bihar és Csanád megyék területén, neve több mint 80 tér­képen szerepel felmérő vagy ellenőrző minőségben. Tomka Mihály: 1766—1767. Bár kizárták, de 1776 körül talán ő rajzolta a Mokra-völgy környék térképét Máramarosból. Vály György: 1774—1776. Térképeket készített 1797-ig, főképpen az Eszterházyak bujáki uradalmában, de dolgozott a Hanságban, a Garam és Ipoly mentén (Diósjenő, Szokolya-völgy, Kűrt-puszta) is. Várady József: 1766—1769. Szegény ifjúból lett Pozsony város mérnöke. 1783-ban Laáb Gáspár ellenében rá­bízták a Mosoni-Duna felmérését. Várady Pál: 1774—1776. Az 1780-as években a Hajózási , osztály, majd az Építési Igazgatóság segédmérnö­keként készítette el a Bodrogköz térképét. 1789­ben kamarai mérnökként a tanulmányi alap bir­tokán (szálkái Vág-part), 1801-től Szentendre város tervezésében dolgozott. A Maros Lippa környéki szabályozás térképét vezető-mérnökként hitelesí­tette. Vertics József: 1769—1771. Csongrád, Csanád és Békés megyékben dolgozott a megye és az uradalmak szolgálatában. Az 1785-ös Heppe-féle országos fo­lyófelmérésben a Marost és a Tiszát mérte fel. A hírhedt Mirhó-fok és a Hód-tó vízrendezésében, utak, hidak, épületek tervezésében és birtokrende­zésben dolgozott 1772—1827 között. Megtervezte a Görög-atlasz Csongrád megyei lapját. Másfél év­tizedes földmérő és vízépítő munkássága jutal­mául magyar nemességet kapott. Vertics Ferenc: 1766—1769. Talán ő is Szencen tanult. Józsefnek öccse. Tolna megye földmérője lett, de dolgozott a Répcén, a Sión is. Az 1785-ös Heppe-féle országos f oly óf el mérésben megyéjében tevékenyke­dett. Zallár Pál: 1766—1769. Kamarai földmérő lett, 1776— 1781 körül Mára marosban dolgozott a kamarai er­dőségekben. Zanathy Antal: 1771—1774. Uradalmi, majd kamarai földmérőként Szatmár, Békés, Arad megyékben és a Temesközben dolgozott. A Görög-atlasz szatmári lapját Mezeő Cyrillel közösen tervezte. A földmérés-térképezés oktatói Valero Jakab Antal: az első kurzusban oktatott Szen­cen, majd Tatára ment és a Seminarium Geometra­rum igazgatója volt 1780-ig. Baján született 1725­ben, 1795-ben rendfőnök is volt, 1798-ban halt meg Pesten. d+J eé/y// f , /fi* rii^i/* v ' * f • ' a C- • /-'c^^tffy «. i^úví*' . P' y <y. • • - • . • i '2. kép. A tanári kar aláírása 1771. augusztus 28-ról Elsőként Kiss Adorján rektor, a sor végén Mak Sebeslyén matematika tanár, a földmérés gyakorlati oktatója (Közp. Piar. Levéltár). Kiss Adorján: a második kurzusban oktatott, majd a főiskola rektora lett. 1772-ben Veszprémbe ment. Magas beosztása mellett is végzett földmérést: fel­mérte a zirci kertet és megtervezte vízrendszerét, felmérte Balatonfüred és Aszófő vitás határát, va­lamint a Gulácsi-hegyet, ahol a birtokokat is szét­mérte. Később Privigyére és a váci Teréziánumba is helyezték. Jászberényben született 1716-ban, saját rajza alapján nyomatban kiadta a Lehel-kürt síkra vetített képét. 1801-ben halt meg Veszprémben. Mak Sebestyén: a harmadik kurzustól kezdve oktat, előbb ott végezte el a tanárképző tanfolyamot! Tanítványaival fáradhatatlanul mérte fel a környe­ző uradalmi birtokokat, amiért jutalmakat is kap­tak. Tatán is folytatta lelkes munkásságát. 1779-ben Pálffy gróf Bazinba hívta meg uradalmi földmérő­nek. Testvére Mak Domokos pálos geometra. Malinovits lgriác: miután elvégezte a szenei tanárképző tanfolyamot, Kalocsán, majd 1776-tól a kolozsvári egyetemen oktatta a gyakorlati geometriát és épí­tészettant. Kalocsán 1774-ben állította össze a híres Batthyányi-albumot, Kolozsvárott pedig 1778-ban és 1782-ben a Márifc Terézia-, illetve a Bruckenthal­albumot, amely a tanulók térképi és építészeti raj­zait mutatja be. Léván született 1746-ban, 1811-ben ért véget eredményes munkássága. Hrenkó Pál 12

Next

/
Oldalképek
Tartalom