Hidrológiai Közlöny 2007 (87. évfolyam)

2. szám - Papp Ferenc: A Berettyó 1966. évi jeges árvizének története és tanulságai

^APFM^^^Jerett^^ege^mzéneJ^örténetf^ 9 irányítását, hogy az éjszakai szolgálatban lévő Beleznai Tibor pihenni tudjon." 8,30„Kovács István értesíti B. újfalut: Nyíregyházáról 10000 db zsákot útba indítottak Bakonszegre." 8,35„Mályi János jelenti: A gyulai AKSZ osztag felvonult a Kállóra. A szolnoki osztag megérkezett Szeghalomba, útban van Darvas felé, ahol Beleznai Tibor várja őket. A debrece­ni AKSZ osztag az úszótest összeszerelés után leúsztat a sza­kadás helyére. A szakadást jászolgátas megoldással java­soljuk. A könnyű részleg megérkezett Szolnokról." 9,00 „Papp Ferenc tájékoztatja Fábián Tibor főmérnököt, hogy a kitelepítési munkák rendben folynak. A robbantási munká­latokat 150 fő hajtja végre. Várják a helikoptert." 9,10 ., Beleznai Tibor jelenti: A Kálló 1280-as szelvényében 4 m széles és 3 m mély a szakadás. AKSZ osztagot sürget." 9,30„Papp Ferenc jelenti az OVF-nek: A miskolci és szolnoki VIZIG-től kértem az összes kubikosok rendelkezésére bocsá­tását. Miskolcról sürgettem az AKSZ osztagot. Fábián Tibor főmérnököt tájékoztattam a lok. vonal építéséről. Navra­csics István főmérnök újabb 1000 főt kér. Jelentem, hogy földmunkagéppel nem tudunk dolgozni. " 9,50 „OVF-tői Törőcsik Gyula és Rónyai Rezső főmérnök kar­társak megérkeztek Szeghalomba. 10,00„Ambrus István intézkedik a tanácsok és tsz-eknél: 11 te­lepülés 12 tsz-éből 1100főt védekezéshez mozgósítsanak." 10,00„Szük Tibor a következő távmondatot adta a Keleti szkm­nek.A következő dolgozók azonnal induljanak el Csökmőre és jelentkezzenek Navracsics Istvánnál: Csatornaőrök: Dó­zsa Mihály, Dózsa Gábor, Dózsa Gyula, Dózsa József, Ko­vács Benjamin, Dózsa Miklós, Szilágyi Imre, Kovács Berta­lan, Dózsa Ferenc, Karika Miklós. Munkavezető: Tomka László. Technikusok: Bistey Pál, Bagdán Benjámin." 10,27„Papp Ferenc géptáviratot adott Székesfehérvári VIZIG­nek: A Berettyón kialakult rendkívüli árvízvédelmi helyzet­re tekintettel kérem, az alábbiakat azonnal rendelje ki: Szeg­halom TIVIZIG szakm. központba: Szabó Sándor mérn., Fa­ludy Ferenc techn., Böröch Gyula techn., Ridegh Mátyás techn., Fitos Gyula mérn." 10,40„Csikász Sándor jelenti: A szolnoki AKSZ nehéz részleg (60fő, 19 tgk.) Berettyóújfaluba indult." 11,45 „Beleznai Tibor jelenti, hogy Kórósziget térségében az árvízi helyzet a következő: VÍZIG saját erő 250fő Közerő 300fő Vasutas 885fő Honvédség 1400 fő Összesen: 2835fő Mintegy 4000fő várható ma estére." 11,50„Csökmő jelenti: Kórószigetről a kiürítést megkezdték." 11,50 „Beleznai Tibor jelenti: Kálló 1280-as szelv. gátszakadás jászolgáttal megfogva." 12,00„Bokor Mihály (OVF) utasítása, hogy a hidak közötti sík jeget is robbantani kell." (A gát lábától 10-15 méterre voltak a házak, s feneketlen köd szállta meg a folyó mentét). 12.45 „Hidas alezredes jelenti: Fehér Lajos és Dégen Imre he­likopterrel elindultak Szeghalomba. Valószínű visszafordulták. A sűrű köd miatt nem tudtak volna úgysem leszállni. Csak 13-a 13 óra körül érkezett Fehér Lajos a Minisztertanács elnökhelyettese Dégen Imrével. Szeghalomban a gáton vártuk Ambrus Istvánnal a Hajdú­Bihar megyei Területi Bizottság elnökével. 13.35„Török László mérnök kéri az AKSZ részére 2 db 4 ton­nás dereglye leszállítását. A szolnoki AKSZ osztag is hozza magával a 4 tonnás dereglyéket pátrialemez szállítására." 13.40„Némethy László jelentése OVF ügyeletnek: 3 db kétéltű (LUG) megérkezett. Csónakigény nincs. Jégrobbantást vas­úti hídtól felfelé is megkezdjük. OVF robbantó részleg 3 na­pi robban anyaggal rendelkezik." 14.10„Papp Ferenc közölte a szeghalmi védelemvezetéssel: 17­18 óra között újabb 100 fő robbantó részleg érkezik." 16.10„Újlaky Zoltán jelenti Szeghalomból, hogy a budapesti AKSZ osztag megérkezett, átirányította őket B. újfaluba." 19.00..Török László jelenti: A lokalizációs töltés öblözetében a víz óránként 3-4 cm-t emelkedik." 19.20„Miavecz Sándor jelenti: A darvasi őrjáráson a 19+000­19+200, 19+210-19+220, 19+300-19+ 400 szelvényekben derék-vastagságú buzgárok jelentkeztek. A helyzet kriti­kus. Egy helyen a töltés beroskadt, átszakadás bármelyik pillanatban bekövetkezhet. A debreceni AKSZ osztagot a­zonnal útba indítja. 250 fő katonát és 80 fő saját dolgozót útba indított a helyszínre." 19.25„Szűk Tibor az igazgató utasítása alapján utasítja Belez­nai Tibort, hogy a lok. vonal építői közül 200 főt vezényel­jen a 19+000-19+400 szelvénybe. Török László vegye át a védelem vezetését. 19.30„Miavecz Sándor jelenti, hogy a töltés a 19+210-19+ 220 szelvényekben 6 m szélességben 2-25, méter mélység­ben átszakadt. A 100-150 méterre közeledő kb. 200 főnyi katonaság a helyi védelemvezető kiáltására a helyszínre sie­tett, és homokzsákok bedobásával próbálta elzárni a szaka­dást. Eredménytelenül, mert a homokzsákokat a víz kimosta, illetve kisodorta. Egy kifogott hídroncs 6 méteres gerendá­ját felhasználva próbálták a homokzsákokat megtartani. Az alámosott töltésből kb. 4 m 3 föld leszakadt, mely egy pilla­natra akadályozta a vízfolyást. Ekkor 4 fő sorkatona vállal­kozott a derékig érő vízbe bedobott homokzsákok betaposá­sára, és a szakadást sikerült elfogni." 19.50„Kovács Sándor beszélt a nagyváradi vízügyi szolgálat­tal, hogy a Berettyó bal parti töltés román területen nem szakadt-e át, mert erről a területről folyik a víz Kismarja fe­löl." Válasz: Az átfolyó víz hólé. 20.00„Beleznai Tibor jelenti: A darvasi őrjáráson 6 m és 8 m hosszban keletkezett átszakadásokat megfogták. 8 ellennyo­mó medence készült el. AKSZ osztagot kér, mert a helyzet még mindig veszélyes." 20.15„Szük Tibor adja a IV. védelemvezetőnek: Igazgató kar­társ kérése, hogy Törőcsik Gyula főmérnök menjen a Be­rettyó bp. töltés 19+000-19+400 szelvény közötti szakaszra Darvas alá, ahol 6 db derék vastagságú buzgár tört fel. Le­hetőség szerint menjen vele Zalánffy László is, mert a véde­lemvezetés a helyzetet kritikusnak ítéli, 300 fő munkaerőt, 1000 db zsákot vonultasson a helyszínre." 20,15„Papp Ferenc utasítása: Sándor Tibor vegye fel a kap­csolatot C. Nagy Gáborral. További 400 katonát rendelje­nek Darvasra. Török Lászlónál intézkedtem: az AKSZ osz­tagot riasztani kell. Emberáldozat nélkül ezt a szakaszt is lokalizálják." 21.10„Papp Ferenc utasítása Karap István felé: A csökmó'i gátszakadás helyett vonuljon a darvasi 19+000-19+500 szelv. közti kritikus szakaszra." így telt a védekezés második napja. A kimerültség jelei mutat­koztak, azaz mind több embernél felismerhető volt a fizikai fáradtság, a kimerültség, a dadogás. Volt, akit a mentő vitt el, volt, akit haza kellett rendelni. A jeges ár hatása nyomo­kat hagyott emberen, állatban. Leírhatatlan a jeges ár mo­rajlása és félelemkeltése. A védekezés harmadik napja (1966. február 11.) A naplóbejegyzésekből már kikövetkeztethető, hogy a kitört vizet a Kutas öblözetben sikerült lokalizálni a társ­igazgatóságok ÁKSZ osztagai, a honvédség, a lakossági közerő közreműködésével. Sürgetett viszont a szakadás gyors elzárása és a kitört víz visszavezetése, ugyanis a tározótérben a vízszint emelkedett. A szakadás elzárása Sürgetett bennünket a szakadás mielőbbi elzárása, a­mit nehezített, hogy - a felvíz felől az úszó jégtáblák mi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom