Hidrológiai Közlöny 1995 (75. évfolyam)

5. szám - Vágás István: A Hidrológiai Közlöny 75 éve

26(1 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 1995. 75. ÉVE 5. SZÁM Eligius Róbert: "A mélyfúrások minőségi cs mennyisé­gi változása lehetőséget teremtett a fels/ín alatti víztar­tók hidrogeológiai cs hidrológiai viszonyainak mind részletesebb feldolgozására cs törvényszerűségeinek megismerésére. Utóbbi viszont tudományos alapot szol­gáltatóit a vízfcltáró fúrások mind biztonságosabb, ésszerűbb cs gazdaságosabb iclcpítcscrc". Salamin Pál: "A talajví/.hclyzct megváltozása a hasznosítások követ­keztében feltétlenül veszélyt jelent az Alföld mélyen fek­vő területeire. Az 1966-67 évfordulóra pl. a talajvíz fel­színe az intenzíven öntözött középső alföldi területein­ken magasabbra cmelkcdclt. mint a csapadékosabb jelle­gű. de még az intenzív öntözésnek csak a kezdeti idősza­kát jelentő 1940-42 esztendőkben". Illés György: "Az i­pari- és ivóvízellátásnak igen aktív és eredményes sza­kaszába léptünk, ós talán nagy elődeink álmát valósítjuk meg. amikor évente 2-300 ezer lakosnak adunk egészsé­ges vízvezetéki vizet". Papp Szilárd: "Igen nagy szük­ség van a természetes vizek minőségének védelmére. Ezt pusztán szennyvíztisztítással elérni nem lehet. A vizek minőségi védelmének már az ipartelepeken belül kell megtörténnie" Holló István: "1965-ben az ország la­kosságának csatorna ellátottsága a 27 %-ol közelílettc meg. Az ipar nagyobb része már belátja, hogy a szenny­víztisztítás és a tisztított szennyvíz elhelyezése gyártási technológiájuk befejezése. Szennyvíztisztító berendezé­sek építése, a meglevők korszerűsítése, regionális vízvé­delmi tervek készítése és a létesítmények megépítése te­kinthető a legelső feladatnak". Kertai Kde: "A vízgaz­dálkodás komplex természete szempontjából nagyon szerencsés, hogv a Társaság munkájában nemcsak hid­rológusok. vízimérnökök. geológusok hanem agronómu­sok. geográfusok, orvosok, vegyészek, biológusok és más szakemberek is rés/.l vesznek". A jubileumi szám­ban írt még Bogárdi János a v ízfolyások hordalckszálli­tásánál értelmezhető összefüggések és kifejezések kap­csolatainak elmeletéről. Dobos Alajos a csővezetékes hordozható berendezés hidraulikai vizsgálatáról. Vágás Istv án pedig az átfolyás általános elmeletéről A vízgazdálkodás kérdései egyre inkább a konkrét e­sclck kifejtésének stádiumába kerülnek. Orlóci István és Török László a tiszalöki öntözőrendszerben adódó feladatokra: a csatornarendszerek ü/.cmrcndjcre. az. ön­tözés. tarozás cs belvíz elvezetés egybehangolására adott megoldási javaslatokat. Az öntözőrendszerhez kapcso­lódnak Szigyártó Zflltán, Fekete András, Fekete Jó­zsefeikkel . általában a tarozáshoz ('sermák Kálmáné. 1966. tavaszán volt 1940-42 után az egész Alföldre kiterjedően ebben az. évszázadban a második legnagyobb belv í/.i megrohanás. A Hidrológiai Közlöny közre adta a Szegeden 1966. április 20-án megrendezett értékelő ér­tekezlet teljes tudományos anyagál Korgó László: "Ha nincs egységes ereje a vízügyi szervezetnek, akkor nem tudunk kerek cgv hét leforgása alatt Szentes megmenté­sére kb. 3 m Vs. Mindszentre ennek dupláját kitevő ka­pacitású szivattyútelepet cpíteni. üzemanyaggal folya­matosan ellátni, ezzel a v édekezési időszakot lényegesen megrövidíteni". Vágás István: "Az 1966. évi csatorna­hálózattal. sziv attyús átemelésekkel átlagértékben is kb. 3-4-sz.cresét sikerült elvezetnünk annak a vízmennyiség­nek. amelynek elvezetésére a 40-cs évek elején az akkori vízügyi szolgálat egyáltalában képes lehetett". Kardos Imre: "A belvíz, oka a talaj telítettsége, a talajfagy (rész­ben). a nagy hóborítás. a hőmérséklet hirtelen emelkedé­se. ezek együttes fellépése volt. egves helyeken még a langyos cső is". Mélykúti László: "Az. Alsó-Tisza vidé­ki igazgatóság belvízvédekezésein 32 helyen 76 szi­vattyú gépegységgel 68.7 m Is. 164 hordozható szivattyú egységgel 31 m Is. összesen kb 100 m /s vízhozam áte­melését oldottuk meg". Orlóci István: "Alig fordítunk i­dől arra. hogy a mértékadót meghaladó állapotok lefo­lyásával foglalkozzunk. A tervezés csak addig tervez, a­nüg mértekadó állapotokat határoz meg. de amint ezt a természet meghaladta, a belvízvédekezést teljesen szub­jektív feltételektől tesszük függővé. A belvízvédekezés fejlesztésében tehát szükséges a szemléletünk módosítá­sa" Polgár István: A mezőgazdasági üzemek egy része szántóföldi művelés alá veszi a vízjárásos területeket. Értékesebb telepítések előtt helyes, ha szaktanácsol kér­nek". Dobi László: "A telepítés időszükséglete általában egy napot sem vett igénybe szivattyúállásonként". Naj­mányi László: "A védekező fiatal gárda munkájában könnyebbséget jelentett, hogy elődeik jó belvízi műveket létesítettek". T. Bratán Mária, Mohos Pál cs Zsuffa István Gc­rencc patakról írt hidrológiai tanulmánya az elméleti hidrológia szempontjából fonlos. egység árhullám cs v ízgyűjtő karakterisztika meghatározását érintő kérdése­ket fejtegetett. A hótakaró víz egyenértékének nyilván­tartásához Hegedűs Miklós cs Szesztay Károly nyújtott adalékokat. Kesserű Zsolt a talajra kritikus szivárgási sebesség megállapítására a törési feszültségállapotok el­mélete nyomán ajánlott új szemléletet és módszert Ju­hász József cikke a szádfalas munkagödörbe szivárgó vízhozam meghatározásával foglalkozott. Mankó Zol­tán két cikkben mutatta bc a nagymarosi v í/.lcpcső kis­minta kísérleteinek újabb eredményeit. Scherf Kmil mikrolektomkus térképet szerkesztett az Alföld délkeleti részéről, amely 1962-ben a távlati ivó­víz- cs ipari víz beszerzési feladatok céljára készült. s a­mely a mikrotektonikát a folyóvizek medreinek morfoló­giájából vezette lc. Erdélyi Mihály a Duna-Tisza közé­nek vízföldtanát állította össze. Molnár Béla a Dél-al­föld pleisztocén feltöltődésének ritmusait vette számba. Az 1966. szeptember 25-28 közöli Tihanyban rende­zett "Szervesanyag meghatározási problémák édesvizek­ben" c. nemzetközi konferencia zömmel külföldiek által előadod angol nyelvű anyagát külön folyóiratszám tar­talmazta. 1968. A vízgazdálkodásnak az. "új gazdasági mcchaniz­mus"-ban elfoglalandó szerepére Dégen Imre tanulmá­nya hívta fel a figyelmet. Mind a vízgazdálkodási, mind a hidrológiai cikkekben a valószínűségszámítás szemlé­lete tör utat (Domokos Miklós, Szász Domokos, Csorna János, Rétháti László), sőt már az elektronikus számí­tógép eszköze is (Bozóky-Szeszich Károly, Kozák Miklós)

Next

/
Oldalképek
Tartalom