Hidrológiai Közlöny 1995 (75. évfolyam)

5. szám - Vágás István: A Hidrológiai Közlöny 75 éve

/ÁGÁS I.: A I iidrológiai Közlöny 75 éve 267 vekben más tárgyú laboratóriumi, vagy elméleti kutatá­saikat is publikálták Szivárgási- és kúthidraulikai kis­minta kísérleteinek'eredményeit közölte cikkck soroza­tában Öllős Géza. Szabadföldi szivárgási kísérleteiről számolt be Szabó László. Áramlástani modellkísérletei­ről írt Stollmayer Ákos, Bözsöny Dénes, Kozák Mik­lós, Lipták Ferenc, Orlóci István, Bozóky-Szeszich Károly, Starosolszky Ödön, Szolnoky Csaba. Labora­tóriumi mérőműszert írt le. vagy szerkesztett Langmár József, Boros János, Elméleti hidraulikai vagy hidroló­giai tárgyban (ide értve a talajvíz, a mélységi víz. illetve a karsztvíz hidrológiáját is) értekezett Kovács György, Kozák Miklós, Török László, Károlyi Zoltán, Galli László, Kesslcr Hubert, Léczfalvy Sándor. Magyar Kálmán, Szigyártó Zoltán, Juhász József, Cziráky József, V. Nagy Imre, Karkus Pál, Molnár I ajos, Wisnovszky Iván, Nagy László. A hordalékmozgásról, annak jellegzetes összefüggéseiről szóltak Bogárdi Já­nos cikkei. E témában irt cikket Károlyi Zoltán és Ivicsics Lajos. A nagy marosi Duna-szakasz kismintakísérletét - miu­tán az. áramképfelvételt a Dunán 1953. szeptember 19­én elvégezték - a Műszaki Egyetem II. sz. Vízépítéstani Tanszékén is előkészítették. Ezt Orlóci Istvánnak Bö­zsöny Dénes közrcműködédével írt tanulmánya közölte. A hidrológia tárgykörében a valószínűségi és statisz­tikai szemléletet juttatja érvényre Szigyártó Zoltán: "A hidrológiai jelenségek törvényszerűségeinek kutatásánál a kiindulási alap kizárólag a természet megfigyelése le­het. A természetre vonatkozó megfigyelési eredménye­ket azonban ... számadatok segítségével rögzítjük. A számadatok összegyűjtésének, rendezésének módszerei­vel viszont a statisztika tudománya foglalkozik. ... Az e­semény valószínűsége alapján következtetni lehet a visszatérési idő hosszára is. ... ha az. egymás utáni évek eseményei függetlenek. ... A matematikai statisztikában kevéssé járatosak a vizsgált esemény előfordulásának gyakoriságát szívesebben jellemzik azzal, hogy hány é­venként következik be. azaz. hogy mennyi az. átlagos visszatérési ideje. (A függetlenség miatt) a levezetett c­redményeket a következő év eseményének közvetlen elő­rejelzésére felhasználni nem lehet." Az 1956. évi dunai jeges árvíz leírását és értékelését Szászhelyi Pál adta cikkében. A magyar Duna vízgyűj­tőjén a tarozással történő árvízvisszatartás lehetőségeivel Szesztay Károly és Puskás Tamás közös tanulmánya foglalkozott. A Duna hidrológiai adatait és vízcrőkész.lc­tét Iíorin Pavel (Bukarest) foglalta össze. A Duna víz­gyűjtő csapadék és fajlagos lefolyás térképeit Ujvári Jó­zsef cikke mutatta be. A belvízrendezés kérdéseiben megélénkült a vélemé­nyek nyilvánítása. Bokor Mihály és Babos Zoltán cik­ke az. érvényben lévő méretezési szabványokat kifogá­solta: "A vízlevczetés időtartamát nem bizonyos, általá­nosságban megállapított napszámban kell megadni, ha­nem azt a mértékadóként megjelölt ténylegesen előfor­dult belvizes időszak időtartamához kell szabni. Ha mér­tékadók a hóolvadási vizek voltak, akkor a vízvezetés időtartama a hóolvadáscval legyen egyenlő. Ennek meg­rövidítésére a természet rendje szerint nincs mód. ezért c belvizek okozta károkat a mezőgazdaság tűrni kényte­len." Salamin Pál a belvízkárok tanulmányozásán túl összehangolt hidraulikai, vízháztartási cs hatékonysági vizsgálatok elvégzését tartja szükségesnek. "Az. összc­gyülekezési idő nem növelhető a növények ún. tűrési i­dejével. sem a felszíni elöntéseknek időtartamával. Ez lényegében azt jelentené, hogy az összegvülckczési fo­lyamatot tározási folyamattá alakítanánk át. és az egész, vízgyűjtő területet mint egységes tározót tekintenénk Ezzel a lejátszódó mozgási jelenségeket elhanyagolnánk, a dinamikus helyzetet sztatikus állapottá alakítanánk. ... A belvízcsatornák csak arra alkalmasak, amire azokat terveztük, tehát a belvizek levezetésére, de nincs lecsa­poló hatásuk. ... A vízháztartási elvekből igen jól meg­határozható a fajlagos vízhozamnak valamilyen vízgaz­dálkodási vagy mezőgazdasági ok következtében fellepő megváltozása. ... A tervezésnél a szállító hálózat külön­böző kiépítési fokainál a szükséges tározó teret, illetve a tarozás időtartamát lehet megállapítani." Budavári Kurt és Kovács György a belvízcsatorna szükséges víz­szállító képességét a tűrési és az. összegyülekezési időnek összegéből képzett mértékadó csapadék időtartamból ha­tározta meg. a Montanari összefüggés alkalmazásával. Petrasovits Imre a növények víztűrő képességére muta­tott be kísérleti eredményeiből kapott számadatokat. Minden növény víztűrő képessége a tenyészidő elején bi­zonyult a legkisebbnek. Az éréskori vízborítás a kukori­ca és a napraforgó esetében alig okozott terméscsökke­nést. Az. 50-es évek második felében öntözési tárgyú cikkck is megjelentek. Az öntöző csatornák szivárgási vesztesé­geinek szigeteléssel való csökkentésével foglalkozott Lo­vas László cikkc. A szivárgás jelenségét leírva annak mennyiségét igyekezett meghatározni Karádi Gábor cs Orlóci István közös cikkc: "Szabad szivárgás esetében a talajvíz nincs hatással az. elszivárgó vízmennyiségre, il­letőleg az áramkép kialakulására, míg duzzasztott szi­várgás eseten ez a hatás érvényesül ... Az ismertetett képletek csak a permanens, szabad szivárgás stádiumára vonatkoznak. A telítődés és a talajvíz clércsc utáni álla­potra már hibás értékeket adnak. . .. A vízveszteség meg­határozására egységes képletet nem lehet felállítani". Ilartyányi László az öntözés talajvízszín alakulására gyakorolt hatását vizsgálta Kisújszállás és Szarvas kör­nyékén: "Az öntözött területek vízlcvczctcsi lehetőségeit meg kell javítani ... Foglalkoznunk kell az. öntöz.őcsator­nák szivárgásának csökkentésével". Öllős Géza labora­tóriumi szivárgási kísérletekkel vizsgálta, milyen kap­csolatban áll az. öntöző csatornák szivárgásának mértéke a talajvízzel, illetve a belvízcsatornák helyzetével Dzu­bay Miklós több cikkében is foglalkozott a tiszántúli ta­lajok öntözővíz előidézte másodlagos clsz.ikcscdésévcl Megállapítása szerint az. egyébkent is szikes talajokon a­dódhatnak lényegesebb problémák. Harmati István cik­kei a Duna-Tisza közi öntöző- és csurgalékvizek kémiai vizsgálatainak eredményeit közölték. Az. öntözés, belvízrendezés, a vízellátás és folyócsa­tornázás ágazatában is figyelemre tarthat számol Lécz­falvy Sándor tanulmánya a talajv íz párolgásáról. Kísér­letei igazolták, hogv a talajvíz, mélységével csökkenő pá­rolgás függ a talaj mindenkori hőállapotától is. Ugyan-

Next

/
Oldalképek
Tartalom