Hidrológiai Közlöny 1985 (65. évfolyam)

1. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

63 Hidrológiai Közlöny 1985. 2. sz. A Magyar Hidrológiai Társaság életéből —A Mezőgazdasági Műszaki Fejlesztésének Nemzetkö­zi Szervezete (C. I. G. R.) — a Magyar Agrártudomá­nyi Egyesület szervezésében és a Magyar Hidrológiai Társaság közreműködésével — 1984. szeptember 3—7. között Budapesten tartotta 10. Kongreszusát. A Kongresszuson 1.) a mezőgazdasági vízgazdálkodás, 2.) a mezőgazdasági építészet, 3.) a mezőgazdaság gé­pesítése. 4.) a mezőgazdaság villamosítása és energia­kérdései, valamint 5.) a mezőgazdaság munkaszervezé­sének és az informatikának témaköreit vitatták meg. A jelentős rendezvény munkájában 37 ország mint­egy 600 résztvevője vett részt. A Kongresszus alkalmából — a mezőgazdasági víz­gazdálkodás és a nemzetközi műszaki-tudományos kapcsolatok fejlesztése terén végzett kiemelkedő mun­kájukért a Francia Mezőgazdasági Érdemrend tiszti fokozatával tüntették ki — többek között — néhai Dr. Salamin Pál ny. műegyetemi tanárt, az MHT tisz­teleti tagját, az Érdemrend lovagi fokozatával Dr. Szalai György egyetemi docenst, az MHT főtitká­rát, a C. I.G.R. Magyai- Nemzeti Bizottságának titká­rát. A Hidraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosztály 1984. január 12-i előadó ülésén dr. Kontur István: „Hidrológiai előrejelzéseiújabb módszerei kisvizgyvjtő­k'iin" c. előadása hangzót I el, amelyen az előadó nz egység-árhullámkép 11mdszerekkel, a, me<ler-t runs/.for­mációs eljárásokkal, a rekurzív paraméter-becsléssel foglalkozol I és a Zagyva Tar na vízrendszerre vonat ­kozé» példákat idézett. Felkért ho//ószőló volt : dr. Szöllösi-Nagy .j Hflrás és dr. /.suffa István. A Szegedi Területi Szervezet I9S4. január l(i-i előadó ülésén Török Imre György tartot t, szakmai élménybeszá­molót Franciaországról. A Hidrológiai Szakosztály 1984. január 1 T-i klubdélu­tánján az elnöki megnyitót és a titkári beszámolót követően szakmai élménybeszámolók hangzottak el. I>r: Korini Kálmán Nyugat - Németországról, dr. Székely Ferenc pedig Olaszországról tartott szakmai beszámo­lót . A Borsodi Területi Szervezet V ízgazdálkodási Szak­osztálya 1984. január 18-án Miskolcon rendezte előadó ülését, amelyen Gilyénné Hofer Alice és dr. Domokos .Miklós a dombvidéki kistározók I eljcsítőképességi görbéihez kidolgozott segédlet használatát mutatta be. A Vízgazdálkodási Szakosztály __ 1984. január 18-i előadóülésén dr. Madus András: „Ésszerű környezetgaz­dálkodás az iparosodó mezőgazdaságban" c. előadását tartották meg, amely előadás a Magyar Tudományos Akadémia biomassza hasznosítását célzó, széles körű munkájának idevágó következtetéseit tárgyalta. A Borsodi Területi Szervezet Építőipari Szakközép­iskolai Ifjúsági Csoportja 1984. január 18-án előadó ülést rendezett, amelyen Boda Árpád városi csatorná­zás, szennyvíztisztítás és ipari vízgazdálkodás rendszer­vizsgálatáról adott elő, majd levetítették a hallgatóság előtt a Balaton élővilágát bemutató filmet. Az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Szakosztály 1984. január 19-én rendezett előadó ülésén\Mor»ay Kálmán a belterületi vízrendezés időszerű kérdéseiről adott elő. Felkért hozzászóló volt: Schubert József és Lukácsi Gézáné. A Szolnoki Területi Szervezet 1984. január 19-i előadó ülésén Varga László a vízépítésben alkalmazott új technológiákról szólt előadásában. A Szennyvíz Szakosztály •— a Vízkémiai és Víz­technológiai Szakosztállyal, a Vízellátási Szakosztállyal, a Vízépítői pari Szakosztállyal és az Ifjúsági Tanáccsal közösen — 1984. január 23-án előadó ülést rendezett, amelyen KovácS Antal államtitkár: ,,A közművesítés eredményei és a közeljövő feladatai" e. előadása volt napirenden. A Vizépítőipa li Szakosztály az Építéstudományi Egyesület Mérnöki Létesítményi Szakosztályával közösen 1984. január 24-én „Az előregyártott víztározók léte­sítési és gazdaságossági feltételei, alkalmazási területe­ik" címmel előadó ülést rendezett, amelyen Szilágyi Gá­bor az előregyártott, gumigyűrűs hé/.agzárású meden­céket, Jámbor László pedig az Angelo-Velo típusú me­dencéket ismertette. Felkért hozzászóló volt az első előadáshoz Hajdú György és dr. Janzó József, a má­sodikhoz: dr. Fogarasi Gyula. A Középdunántúli Területi Szervezel 1984. január 24-i, Székesfehérvárott megtartott előadó ülésén dr. Hajós Béla a. folyamszabályozás környezeti hatásairól t ártott előadást. A Dunaújvárosi Körzeti Csoport és az ÉTE Duna­újvárosi Körzeti Csoportja 1984. január 25-én közösen rendezték előadó ülésüket, amelyen Fekete István: „Beszélgetés a. Bent ele-monostor tör!éneiéről" e. elő­adása. hangzott el. A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály I9S4. január 26-i időadó ülésén Deák Ferenc számolt be Német Szövet ségi Köztársaság-beli tanulmányútjáról, s részletesen ismertette a ltajna menti vízkezelő műve­ket. Vitaülés a szennyvízbírság új szabályairól (Szeged, 1984.január 19-én) A MTESZ Csongrád megyei szervezete Környezetvédelmi Bizottsága — a, Magyar Hidrológiai Társasén/ Szegedi Területi Szervezetének közreműködésével —• vitaülést rendezett Szegeden. 1984. január 19-én. A vitaülést két előadás vezette be: 1. Dr. Harmati Károly: A szennyvízbírságról szóló új jogi szabályozás elvi és gyakorlati kérdései. 2. Császár József: Az önkontroll rendszer alkalmazá­sának műszaki kérdései. Az előadások a szükséges ismertetés mellett megin­dokolták a bírság-megállapítás új, statisztikai eljárá­sokon alapuló szabályait és vázolták a/, üzemek, illetve a vízügyi szervek megváltozott feladatait. Keikért hozzászólóként szólt a tárgyhoz: Kaleta Jánosáé (Székesfehérvár), dr. Tószegi Leventéné (Szeged), •/ás- Tivadar (Szeged) és Várhelyi Gusztáv (Szolnok). Részletes hozzászólást mondott el: Szidni Sándor és Bérezi Barnabás. A vitát vezette és a vitazárót mondta: dr. Vágás István. A résztvevők 200 körüli száma, a szomszédos területi szervezetek nagy képviselete az érdeklődés kiterjedt voltára mutatott . A Békés megyei Területi Szervezet a Szennyvíz Szak­osztállyal közösen 1984. február 2-án Gyulán előadé) ülést rendezett, amelyen a kis szennyvíztisztító beren­dezéseket mutatta be dr. Varga György és Hubák Miklós. Felkért hozzászóló volt: Gitányi Sándor és Mucsy György. A Borsodi Területi Szervezet az Építőipari Szakközép­iskola Ifjúsági Csoportjával együttes előadó ülést ren­dezett 1984. február (5-án Miskolcon, amelyen Jancső László tartott élménybeszámolót Mongóliáról. A be­számok')! filmvetítés követte a magyarországi vízügyi szakemberképzésről. A Heves megyei Terii let i Szervezet 1984. február 7-én Egerben megtartott előadó ülésén Berzsenyi Miklós (Veszprém) a vízművek irányításában alkalmazott rádiós adatátvitelről tartott ismertetőt. Felkért hozzá­szóló volt: Kerese János. A Somogy megyei Területi Szervezet 1984. február X-i, Kaposvárott megtartott előadó ülésén dr. Hermán Sáiidorué Kaposvár vízellátásának nyomásviszonyok alapján elvégzendő övezetesítéséről adott elő. ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom