Hidrológiai Közlöny 1985 (65. évfolyam)

2. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

Hatfaludy B.: Egy tanulmány tanulságai Hidrológiai Közlöny 1985. 2. sz. 127 nyú, hasznosítható és hasznosítandó tartalékokkal rendelkezünk", — a veszteségcsökkentés előtérbe kerülése — hasonló okok miatt — „odaát" is csak napjainkban került a szakmai érdeklődés előterébe. — vitatható az a szakmai körökben is sokszor hangoztatott vélemény, hogy a hazai veszteség­mutatók mögött egyértelműen alacsony üzemviteli színvonal áll, a hasonló Nyugat-Európa-i mutatók mögött pedig a hálózatok elhasználódása stb. miatt objektív műszaki okok. Nem hagyható ugyanis figyelmen kívül, hogy Nyugat-Európa ténylegesen nagyobb múltú vezetékes vízellátása a XIX. század folyamán a kialakuló műszaki-egész­ségügyi követelményrendszer, valamint az ipari­építőanyagipari termékkínálat hatására lényegé­ben „újraszerveződött-vijraépült". Hazai városi vízműveink ezért legfeljebb 20—30 évvel fiata­labbak. Az ebből adódó „életkori előnyt" azonban ellensúlyozza, hogy a hamarabb kifejlődő ipar re­latíve korszerűbb termékek vízellátási célú fel­használásra nyújtott lehetőséget a fejlett ipari országokban. IRODALOM fl]EGB szeminárium, az ivóvízellátó és szennyvízel­lielyezési rendszerekről 1982. (VMGT 142/1983). |2| Beszámoló jelentés a közüzemi víz- és csatornamű vállalatok 1982. évi műszaki-gazdasági tevékeny­ségéről. (VGI Közg. Iroda. MSZ: (502/1983). [3] Az Essen-i vízellátó hálózat vízveszteség elemzésének záróközleményel (SERA esőhálózat ellenőrző kft. Hau nach). [4] A vízveszteség elemzés. Korreláció. (SEBA MESS­TEC'HNIK). [5] Távlati közműfejlesztési feladatok (OMFB koncep­ciótervezet 1975). [0] 27/1975. (X. 30.) MT számú rendelet 1. melléklet. (Folytatás a 124. oldalról.) R. Hauke: Gondolatok környezetünk védelméről, ma és a jövőben. Vitavezetői tisztet látóit el: Kiss Ernő és Mucsy György. A Vízellátási Szakosztály Fővárosi Vízműveknél mű­ködő Ifjúsági Csoportja 1984. március 28-án rendezett előadó ülésén a következő előadások voltak: Kontur Ádám: A Fővárosi Vízművek partiszűrésű kútjainak vízutánpótlódásával kapcsolatos eddigi ta­pasztalatok. Józsa István: Partiszűrésű kutak gépészeti és villamos berendezéseinek kialakítása és üzeme az optimális víznyerés érdekében. Az Oktatási Bizottság a Vízgazdálkodási Szakosztály­iéval közösen 1984. március 29-én nyílt ülést rendezett, amelyen Szokács László tartott vitaindítót „Kapcsolat­tartás a tömegtájékoztatási intézményekkel és eszkö­zökkel" témában. A Borsodi Területi Szervezet Tokaji Ferenc gimná­ziumi Ifjúsági Csoportja 1984. március 29-én Tokajban előadó ülést rendezett, amelyen Timmer Ágnes: „Geo­fizikai mérési módszerek a felszín alatti vízkutatásban" c. előadása hangzott el. A Békés megyei Területi Szervezet 1984. április 10-én Békéscsabán — a Magyar Elelmezésipari Tudományos Egyesület közreműködésével — kerekasztal-beszélgetést rendezett „Környezetkímélő és víztakarékos technoló­giák a hús-baromfi-tej, ós konzerviparban, a hulladék­hasznosítás lehetőségei és problémái a Körös vidéken" címmel. Bevezető előadást tartott: Obert Ferenc. A beszélgetésen részt vettek a Gyulai Húskombinát, a Békéscsabai Hűtőház, a Békéscsabai Konzervgyár, a Békéscsabai Baromfifeldolgozó és a Szeghalmi Tejtövál képviselői. A Ráckevei Körzeti Csoport 1984. április 10-i előadó ülésén Boliák Imre: „Főművek vízkormányozása aszály­kor és belvízelvezetés idején a Ráckevei Szakaszmér­nökség működési területén" címmel tartott előadást. A Szentesi Körzeti Csoport — a Niveco Gmk, a Puskás Tivadar Műszeripari Szövetkezet, a M Ígért ós a Csongrád m. Víz- és Csatornamű V. közreműködésével — 1984. április 10-én előadóülést és műszerbemutatót rendezett, amelyen Winkler Tibor (Niveco Gmk) a szonikus szint­mérő rendszerekről adott ismertetést. Felkért hozzá­szóló volt: Paulik 'Tibor. A Vízellátási Szakosztály 1984. április 10-i előadó ülésén Szebényi Lajos és Bozóky-Szeszich Ádám a regionális vízművek tározóinak tervezési kérdéseiről tartott előadást. A Szarvasi Városi Csoport és a Szarvasi Főiskola Ifjúsági Csoportja 1984. április 1 l?ón klubdélutánt rendezett, amelyen dl'. Tliyll Szilárd tartott tanulmány­úti beszámolót az Egyesület Államok mezőgazdasági vízgazdálkodásáról. A Dunántúli Regionális Vízmű- és Vízgazdálkodási Vállalat Üzemi Szervezete 1984. április 12-én Siófokon előadó ülést rendezett, amelyen Kristóf János és Bártfai Csaba a Balaton térségi szennyvíz elhelyezés fejlesztési koncepcióját ismertette. A MTESZ Szolnok megyei szervezete a Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezetével együttműködésben, a Szolnok megyei Műszaki ós Köz­gazdasági Hetek keretében 1984. április 12-én előadást és vitaülést rendezett „Az innováció helyzete ós céljai a vízgazdálkodási területi szervezetekben" címmel, az alábbi előadásokkal: Nemesné Somogyi Mária: Az iparjogvédelmi tevé­kenység gazdasági feltételei. Gál Tivadar: A találmányok megvalósításának ta­pasztalatai. Fehér Pál: Az újító munka céljai és eredményei Szolnok megye vízgazdálkodásában. A vitaülés felkért hozzászólója volt: Kovács Géza. A Borsodi Területi Szervezet Váci Mihály gimnáziumi Ifjúsági Csoportja 1984. április 12-én Encsen előadó ülést rendezett, amelyen Felbermann Tamás nigériai szakmai élménybeszámolója hangzott el. A Hidraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosztály 1984. április 12-i előadó ülésén Alm áss y András: „A víz­gyűjtő morfológiájának figyelembevétele a pillanatnyi egység-árhullám meghatározásában" c. áttekintése után dr. Kontur István és dr. Szöllősi-Nagy András: „A lineáris diffúziós hullám, a lefolyás véletlen bolyon­gási modellje és kapcsolatai" c. előadása hangzott el. Az előadás determinisztikus és sztohasztikus megköze­lítéseket mutatott be a mederbeli vízmozgás leírására. Felkórt hozzászóló volt: dr. Szigyártó Zoltán és dr. Vágás István. A Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály a Magyar Agrártudományi Egyesület Növénytermesztési Társaságának Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosz­tályával, valamint a Magyar Földrajzi Társaság Ter­mészetföldrajzi Szakosztályával közösen 1984. április 16-án előadó ülést rendezett, amelyen dr. Salaniin Pál: „Vízrendezési megoldások ós a talajok termelést gátló sajátságai" c. előadása hangzott el. Az előadó megfogalmazta a talajok kedvező talajnedvességi állapotának általános feltételeit, majd iránymutatáso­kat adott a nagy homoktartalmú, savanyú kémhatású, mélyben szikes, szikes, nagy agyagtartalmú, lápi ós mocsári talajok, erodált és felszínközeli tömör kőzet.ű területek eseteire. Felkért hozzászólók voltak: dr. Vas Károly és dr. Várallygy György, A Heves megyei Területi Szervezet 1984. április 16-i, Gyöngyösön megtartott előadó ülésén Tóill Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom