Hidrológiai Közlöny 1984 (64. évfolyam)

3. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

Hidrológiai Közlöny 1984. 3. sz. 192 utáni végterméke a mezőgazdaságban felhasználható komposzttrágya. A Baranya megyei Területi Szervezet 1983. szeptember 15-én és 16-án Balaton-körüli tanulmányutat rendezett. Ennek keretében a résztvevők megtekintették a marcali tározót, a fonyódi vízkivételi művet, meglátogatták a balatonbogiári palackozó üzemet, a keszthelyi szenny­víziszap- és városi szemét gyors-komposztáló telepet végül a hévízi gyógyfürdőt. A Vízgazdálkodási Szakosztály a Borsodi Területi Szervezettel közösen 1983. szeptember 21-én előadó ülést rendezett, amelyen Jakab Zoltán (Kazincbarcika) a regionális vízellátó rendszerek vízgazdálkodási kérdései­vel foglalkozott előadásában. A regionális vízellátó rendszerek vízellátásban betöltött szerepének ismerteté­se után az előadó üzemelési tapasztalatokat és üzemelési problémákat mutatott be és utalt az egységes központi üzemirányítás szükségességére. A Hidraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosztály a Magyar Meteorológiai Társasággal közösen 1983. szep­tember 22-én előadó ülést rendezett, amelyen dr. Salamin Pál: „A víz- és energia háztartás egyidejű vizsgálatának eredményei" c. előadása hangzott el. Az előadó az egy­idejű vizsgálatot elsősorban a tavak párolgásának és a hótakaró olvadásának jelenségére mutatta be. Felkért hozzászólók voltak: Bodolainé dr. Jakus Emma és dr. Szesztay Károly. A Vízépítőipari Szakosztály 1983. szeptember 27-i előadó ülésén Trombitás Tibor a vízépítési kis műtárgyak tipizálásáról tartott előadást. Felkért hozzászólók vol­tak: Jacsmenik Qyula (Debrecen) és Fülöp Ernő (Vízi­terv). A Szennyvíz Szakosztály 1983.szeptember 28-i előadó ülésén Deák Ferenc a regionális szennyvíz-elvezető rend­szerek irányítástechnikájáról tartott előadást. Vita­vezető volt: Kerese János. A Közép-dunántúli Területi Szervezet és a Dunaúj­városi Körzeti Csoport 1983. szeptember 29-ón Székes­fehérvárott „Ipari Vízgazdálkodás a Közép-Dunántúlon" címmel ankétot rendezett, amelyen a következő előadá­sok kerültek sorra: Dr. Hajós Béla: A Közép-Dunántúl ipari vízgazdálko­dása. Kuslits Tibor: A dunai vasmű vízgazdálkodásának fejlesztési irányai. Kuttkovszky János: A szabadegyházai izocukor és szeszgyár vízgazdálkodása. Virágh Zoltán: Vízgazdálkodás a péti nitrogénművek­ben. Vígli Sándor: Vízgazdálkodás és vízminőség szabályo­zás a könnyűfémműben. Kiss István: A vízminőség-szabályozás kapcsolata az üzemi vízgazdálkodással. A Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály a Magyar Agrártudományi Egyesület Növénytermesztési Társaságának Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szak­osztályával együttesen 1983. szeptember 29-én előadó ülést rendezett, amelyen Feliér Ferenc: „Meddig növel­hető a dróntávolság ?" c. előadása hangzott el. A Vízügyi-Történeti Bizottság a Nemzetközi Kapcsola­tok Bizottságával és a Vízgazdálkodási Szakosztállyal 1983. szeptember 29-én előadó ülést rendezett, amelyen dr. Bényei Zoltán: ,,Nemzetközi egyezmények a Duna­-medencében" c. előadására került sor. A Tolna megyei Körzeti Csoport — a műszaki hetek rendezvényei keretében — 1983. október 6-án helyszíni bemutatót rendezett Hőgyészen, az állami gazdasági központban az üregvári sertéstelep hígtrágya-öntözésének bemutatására. A bemutatót vezette és ismertetést tartott : Manlialt Ignác. Szakmai bemutató a Keviép építkezéseiről (Szeged, 1983. szeptember 26-án.) A Szegedi Területi Szervezet 1983. szeptember 26-án előadó ülést ós szakmai bemutatót rendezett Szegeden, amelyen a Keviép hatodik ötéves tervidőszaki helyével ós szerepével ismertette meg a résztvevőket dr. Kováts Gábor főmérnök előadása. Az előadást Szilléry Lász­lónak, a Szegedi Vízművek és Fürdők V. főmérnöké­nek a hozzászólása egészítette ki. A szakmai bemutatón megtekintették a 2 X 2000 m 3-es ivóvíztároló medence építkezését és az 1000 mm át­mérőjű Sentab-csővezetók építését. Az említett létesít­ményeket a Keviép a Szegedi vízellátás céljaira építi. A Széchenyi István Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola névadó ünnepsége (Szeged, 1983. szeptember 21.) A Szegedi Széchenyi István Gimnázium ós Szakközép­iskola, az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, továbbá az igazgatóság Csongrádi Szakaszmérnökségének Széc­henyi István Szocialista Brigádja 1983. szeptember 21­én, Széchenyi István születésének évfordulóján emlék­napot rendezett, amelyen dr. Simády Béla, a Szegedi Területi Szervezet elnöke az ATIVIZIG által adományo­zott iskolazászló átadásával emlékezett meg arról, hogy az iskolát Széchenyi Istvánról, a Tisza szabályozásának kezdeményezőjéről nevezték el. Dr. Miiller Józsefné, Szeged megyei város tanácsa elnökhelyettese Széchenyi István mellszobrát, Borbás Tibor, Munkácsy-díjas alko­tását avatta fel. Az iskolai ünnepség után Kardos Imre, az ATIVIZIG főmérnöke a Maros-torkolati vízügy emlékhelyen megnyitotta az Országos Széchenyi István V áwrforkiállítást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom