Hidrológiai Közlöny 1983 (63. évfolyam)

4. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

Hidrológiai Közlöny 1983. 4. sz. 191 Egyesületi és műszaki hírek Rovatvezető; DE. VÁGÁS ISTVÁN Az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Szakosztály 1982. szeptember 16-i előadó ülésén Hrelniss György a Rácke­vei (Soroksári) Duna szabályozásáról adott elő. Felkért hozzászólók voltak; Kovács J. Gyula ós György László. Az ülésen Szócs József elnökölt. A Szolnoki Területi Szervezet és a Kelet-magyarországi Vízügyi Tervező Vállalat 1982. szeptember 15-én és 16-án rendezte a VIII. Keletmagyarországi Ifjúsági Napokat, ,, Műszaki fejlesztés, tervezés és korszerű építési módszerek a vízgazdálkodásban.,, címmel. Az előadásokat szekció-ülések keretében tartották meg. Az általános vízgazdálkodás tárgykörében 12 tanulmány, a vízépítés tárgykörében 11 tanulmány, a vízellátás-szennyvíztisz­títás tárgykörében 21 tanulmány került bemutatásra. A tanulmányút Szolnokról Martfűre, a növényolajgyár­ba vezetett. A Középdunántúli Területi Szervezet Veszprémi Körzeti Csoportja 1982. szeptember 21-ón előadó ülést rendezett, amelyen Viktor Lajos ós Sulák Vince a szennyvíztelepek építési és üzemi tapasztalatairól adott elő Veszprém me­gyei példák útján. Felkért hozzászólók voltak: dr. Musu­lin Béla ós Harsányi István. A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály a Hidro­geológiai Szakosztállyal közösen tartotta előadó ülését 1982. szeptember 22-én, amelyen Heikki Wihuri (Soil and Water Ltd., Helsinki) a vízfeltárás vízminőségi és vízáramlási (in situ) vizsgálatairól ós ennek tapaszta­latairól tartott előadást. Az Ifjúsági Tanács az Oktatási Bizottsággal és a Bács Kiskun megyei Területi Szervezettel, valamint a Neumann János Számítőgéptudományi Társaság Rend­szerelméleti Szakosztályával együttesen 1982. szeptem­ber 27-én és 28-án megrendezte Baján a III. Vízügyi Számítástechnikai Továbbképzést. A plenáris ülést dr. Szenti János nyitotta meg, majd dr. íjjas István az ágazati számítástechnika hazai helyzetét ismertette. A továbbiakban szekcióülések folytak: I. A számítástechnika döntés-előkészítésekbe való bevonása. II. Adatkezelés, adatbázisok felhasználása, a szá­mítástechnika alkalmazása az oktatásban. III. A FORTRAN programozási nyelvtanfolyam záróelőadása. A továbbképzés zárszavát Juhász József, az Ifjúsági Tanács elnöke mondta. A Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály, a Magyar Agrártudományi Egyesület Növénytermesztési Társaságának Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosz­tálya és az Országos Erdészeti Egyesület 1982. szept­ember 30-án együttes ülést rendezett a közös Meliorációs Munkabizottság által összeállított „A mezőgazdasági­erdészeti vízgazdálkodás és a melioráció fogalmi rend­szere" c. javaslat megvitatására. Az ülés elnöke dr. Gál János (Sopron) volt. Az anyagot ismertette: dr. Szigyártó Zoltán. A vitát vezette: dr. Petrasovits Imre. V. I. A Szegcdi Területi Szervezet előadó ülése és szakmai bemutatója Makón 1982. szeptember 21 A Magyar Hidrológiai Társaság 1982. szeptember 21-i előadó ülését a makói városi tanácsháza vb. termében tartotta meg. Napirenden a területi víz- és csatornamű társulatok növekvő szerepéről és jelentőségéről tartott előadás, majd a makói társulati vízmű létesítményeinek bemutatása szerepelt. A makói vízművesítés 60-as évek végén történt társulati megoldása jó példát mutatott a hasonló vállalkozások szervezésében. Az ülést dr. Vágás István, a Szegedi Területi Szervezet alelnöke nyitotta meg, majd dr. Forgó István, Makó vá­ros tanácselnöke vázolta Makó közművesítésének idő­szerű kérdéseit. Szólott a lakossági összefogás erejéről, amely a vízhálózat kiépítésén túl a gázvezeték hálózat kiépítését, a szilárd burkolatú utak létesítését és a csa­tornázás megvalósítását is lehetővé teheti. A társulatoknak az Alsó-Tisza vidék vízgazdálkodá­sában betöltött szerepét Kardos Imrének, az ATIVIZIG főmérnökének előadása részletezte. Az Igazgatóság te­rületén éppen 25 év előtt alakult újjá a társulati moz­galom. A vízmű-társulatok működése nyomán 206 ezer lakos jutott vezetékes ivóvízhez az Alsó-Tisza vidékén. Eddig itt 59 víziközmű-társulat alakult, amelyből 4 szennyvíztisztítási feladatokat is ellát. Kardos Imre előadása bemutatta a vízművek 25 éves fejlődését is: az akkori 28 ezer m 3/nap vízszolgáltatás 1982-ig 240 ezer m 3/nap-ra emelkedett. A 400 km össz­hosszúságú vezetékhálózat 3400 km-esre bővült. Az or­szág első vízművesített járása éppen a makói volt, már 1969-ben. Lényeges kórdós a továbbiakban a szennyvíz elvezetés, tisztítás és elhelyezés problémáinak megoldása. Gazsó József a Csongrád megyei Víz- és Csatornamű V. mérnöke tájékoztatót adott a makói vízmű ós víz­ellátás helyzetéről. A Mélyépterv által 1963-ban kidol­gozott tervek szerint Makón mélyfúrású kutat létesítet­tek, egy 200 m 3-es gyűjtőmedencét ós egy 800 m 3-es víz­tornyot. Az alaplétesítmónyt csakhamar, már 1970-re ki­nőtte a város és ha bizonyos akadályokkal is, de 8— 10 000 m 3/nap víz kitermelésére már ma is megvan a kapacitás. A tárolótér hiánya azonban a csúcsidőszakok­ban nem engedi meg ennek kihasználását. Az előadásokat követő vita után a résztvevők meg­tekintették Makó város vízmüvének egyes fontosabb létesítményeit. V. I A Borsodi Területi Szervezet Vízgazdálkodási Szak­osztálya 1982. október 5-én, Miskolcon előadóülést rendezett, amelyen dr. Domokos Miklós a madridi hidrológusképzésről számolt be előadásában. Az elő­adó áttekintette az Unesco hidrológus-továbbképző tanfolyamainak tevékenységét, ezek között elsősorban a XVII. nemzetközi általános és alkalmazott hidroló­giai tanfolyamét, amelyet 1982-ben rendeztek. A Szennyvíz Szakosztály a Középdunántúli Területi Szervezettel és a Fejér megyei Víz- és Csatornamű Vállalattal közösen 1982. október 6-án, Székesfehér­várott előadó ülést és helyszíni bemutatót rendezett. Az elhangzott előadások: Kerese János — Csermely Sándor: Szennyvíztisztító telepek mikroprocesszoros folyamatirányítása; Knud Tandrup (Dánia): A szennyvíztisztítás primér mérőeszközei; Willi Meyer (Svájc): Sűrűségmérés szennyvízben és szennyvíz-iszapban. Az előadásokat és a hozzászólásokat követően a résztvevők megtekintették a sárbogárdi szennyvíz­tisztító telepen az ott beépített VM 990 típusú mikro­processzoros folyamatirányító, automatikus, szenny­vízterhelést követő üzemeltető rendszert. Ez a beren­dezés szabályozza a telep előtti szennyvíz-átemelést, a levegőbevitelt, a terhelést követő recirkulációt, továb­bá a tv-kijelzést és a gazdasági naplózást. A Békés megyei Tanács, a Vízgazdálkodási Társula­tok Országos Választmánya, a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság, a Körös—Berettyói Vízgazdálkodási Tár­sulat, a Békési Egyetértés Mgtsz, a Magyar Hidrológiai Társaság és a Magyar Agrártudományi Egyesület Bé­kés megyei Területi Szervezetei 1982. október 7-én, Békésen országos gépbemutatót rendeztek „A komplex melioráció üzemeltetése és fenntartása" címmel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom