Hidrológiai Közlöny 1982 (62. évfolyam)

2. szám - Dr. Vitális György–Hegyi Istvánné: Adatok a Budapest térségi édesvíz mészkövek genetikájához

73 Hidrológiai Közlöny 1982. 3. sz. Adatok a Budapest térségi édesvízi mészkövek genetikájához DK. VITÁLIS GYÖKGY' a földtudományok kandidátusa—H 1ÍCYI 18TVÍNNÉ' Bevezetés A hegységszerkezeti törések mentén, a felszínre áramló víz a kőzetekből különböző anyagokat old ki. A kioldott anyagok mennyisége és minősége elsősorban a víz eredeti kémiai összetételétől, az áramlás során érintett kőzetféleségektől és a hő­mérséklettől függ. Az áramlás során a víz útjába kerülő kőzeteket — az oldás mellett különböző­képpen, pl. hévforrás-tevékenység hatására bont­ja, vagy hidrotermás metaszomatózissal átalakítja. A felszínre jutott víz, megfelelő körülmények mel­lett, más—más üledéket képez. A forrástevékeny­ség e végtermékének tekinthető üledékei közül, jelen tanulmányban az édesvízi mészkövek — a hévizek származására vonatkozó gondolatokkal kiegészített — genetikájával foglalkozunk. Földtani viszonyok Budapest térségében — a Magyar-középhegy­ségnek az Általér völgyétől a Galga völgyéig terje­dő részén — található számos hévforrásnyom, a jelenkort megelőző földtani korszakokban, a jelen­leginél sokkal erőteljesebb, és kiterjedtebb hévfor­rás-tevékenységre utal. Ez a hévforrás-tevékenység a felsőpannoniai, levantei, pleisztocén és holocén édesvízi mészkövek felszíni elterjedése, és vastagsága alapján, leginkább a pleisztocén korra jellemző. Az édesvízi mészkövek nagyobb összefüggő folt­jainak felszíni elterjedését az 1. ábra szemlélteti. Az 1. ábra a jobb tájékozódás érdekében a Dunai andezithegység (Visegrádi hg., Börzsöny hg.) és a Délnyugati Cserhát vulkáni területeit is feltünteti, mivel a hévforrás-tevékenység kezdete részint a középsőmiocén andezitvulkánosság hidrotermás utóhatásaival hozható összefüggésbe. Ezek ered­ményezték a vulkáni területekkel határos karbo­nátos összletekben kimutatott hidrotermás meta­szomatózist és a kovasavas forrásüledékeket. A Budapest térségéhez tartozó, a Dunai andezit­hegységgel határos triász i dőszaki karbonátos (mészkő, dolomit) kőzetek hévforrás-tevékenység hatására történt elváltozásaival, és hidrotermás inetaszomatózisával korábbi tanulmányainkban foglalkoztunk [47, 48], míg a kova,savas hévforrás­tevékenység kérdésével más szerzők foglalkoz­tak [4, 18, 20, 43]. A hévforrás-tevékenység a miocén korban a vulkáni utóműködéstől függetlenül is megindult, mihelyt a karsztvíztároló triász mészkő és dolomit vízzáró fedőrétegei az infraoligocén denudáció so­rán és azt követően megfelelően lepusztultak, és a hegységszerkezeti mozgások következtében létre­jött törések mentén a meleg és a langyos hévizek a felszínre jutottak. Az egymást követő hegység­szerkezeti mozgások során történt emelkedések és •Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest. süllyedések hatására tolódtak el a forráskilépési, és ezáltal az édesvízi mészkő kiválási helyei is. Mind a korábbi juvenilis hévízfeltöréseket indikáló tercier vulkáni összletek, mind a vadózus (karsztvíz) eredetű jelenleg is feltörő, vagy fel­tárható - hévizeket tároló, főként triász időszaki mészkő és dolomitösszlet térbeli elhelyezkedését a 2. ábrán közölt vízföldtani tömbszelvény szemlél­teti. Ezen a tömbszelvényen — a korábbiakhoz képest [45, 46, 50] — a különböző vízföldtani tulajdonságú triász mészkő és dolomit képződmé­nyeket is elkülönítettük. Ahol a karsztvíztároló mészkő és dolomitösszletekre jelentősebb vastag­sági! hőszigetelő, főleg oligocén kori agyag—agyag­márga rétegek települnek, ott nagyobb hőmérsék­letű hévíz, vetők menti feltörése, vagy mestersé­ges feltárása lehetséges. Az édesvízi mészkő kivá­lása azonban nem a víz hőmérsékletétől, hanem elsősorban a benne oldott sók (kalcium-hidrogén­karbonát) mennyiségétől függ. Ha összevetjük az áttekintő földtani térképváz­laton (1. ábra) feltüntetett édesvízi mészkőterüle­tek helyzetét a vízföldtani tömbszelvényen (2. ábra) jelölt alaphegységi képződmények elhelyez­kedésével kitűnik, hogy az édesvízi mészkövek mindenütt a karsztosodott mezozóos (triász mészkő és dolomit) alaphegységi területek felett települ­nek. Mivel az édesvízi mészkövek tömege a vízföldtani tömbszelvény méretarányához viszonyítva elenyésző, ezért azokra a 2. ábrán lefelé mutató egyenlőszárú háromszög jellel, külön is felhívjuk a figyelmet. Ahol a mezozóos alaphegység a felszínen, vagy a felszín közelében helyezkedik el, ott nagyvastag­ságú édesvízi mészkőösszletek (pl. Gerecse, Pilis, Budai hg) találhatók, míg a nagyobb mélységre süllyedt mezozóos rögök felett eléggé vékony édesvízi mészkőképződmények (pl. Délnyugati Cserhát) ismeretesek. A tercier andezitösszletettel fedett mezozóos képződmények felett Verőcemarostól északkeletre és Szokolyától délre a Puncz-árokban találunk felsőtortonai édesvízi mész- és kovalerakódáso­kat [4], amelyek a vulkáni utóműködés hévizes kiválásainak tekinthetők. Az andezitösszlet feletti hidegvizű forrásokból kivált édesvízi mészkőkép­ződményeket Szentendre [51], Leányfalu [14], Diósjenő [16] és Drégelypalánk [17] határában ismerünk. Ezek nem karsztvíz eredetűek, hanem — a váci Dunaparton képződő édesvízi mészkö­vekkel együtt — a dúsabb mésztartalmú forrásvi­zek oldott részeinek kicsapódásából keletkeztek. Legerőteljesebb a Drégelyvártól nyugatra, a Var­gató patakban jelenleg is folyó mészkiválás. Viszont a tercier andezitösszlettel fedett, vagy annak közelében a mezozóos alaphegységből fúrás­sal eddig feltárt hévizek (pl. Visegrád Lepence völgy, Leányfalu strand, Szentendre Pap sziget, Vác strand) az édesvízi mészkő képződésére nem hajlamosak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom