Hidrológiai Közlöny 1980 (60. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA O^HUHajiHbiH opran BeHrepcKoro rHflpoJiorHiecKorn OőmeCTBa Bulletin de la Société Hidrologieque de la Hongria Offícial Journal of the Hungárián Hydrological Society Bolletino della Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft A szerkesztésért felelős: ÖLLÖS GÉZA Szerkesztőség (PenaKUHH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság. Budapest V. ker., Kossuth Lajos tér 7—8., IV. Telefon: 121-470 Kiadja a Lapkiadó Vállalat, 1073 Budapest. Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Levélcím: 1946. Postafiók 393. F. k.: Siklósi Norbert igazgató. 80. 1. 3049 — Révai Nyomda Egri Gyáregysége, Eger. F. v.: Vilcsek János. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a Posta Központi Hírlap Irodánál (postacím: Budapest V., József nádor téri. — 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHi 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj félévre 108,— Ft, egész évre 216,— Ft. Egyes szám ára 18,— Ft. Megjelenik havonként. Külföldön terjeszti a .Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók: 149. Index: 25 374 Hü ISSN 0018—1323 TARTALOMJEGYZÉK Qalli László 1 Dr. D. Perez Franco: A szivárgási tényező általá­nos alapegyenlete 3 Dr.Prékopa András—dr.Szántai Tamás: Többlépcsős sztochasztikus programozási modell tározó­rendszer irányítására 7 Dr. Dulovics Dezső: Áramlási folyamatok vizsgálata és értékelése a biológiai csepegtetőtestekben. . 15 Dr. Gabos György: A mélyépítéssel foglalkozó mű­szaki tervező vállalatok ágazati együttműkö­dése 32 Hajdú Lajos—Rajczy Miklós—Tóth László: A Mar­galef-féle pigment extinkció ráta (PER) alaku­lása a Balatonban 35 Dr. Egerszegi Gyula: Közigazgatási jogi felelősség a vízminőségvédelmi jogszabályok megszegé­séért 41 Egyesületi ós Műszaki Hírek 2. 6, 14, 31 Könyvismertetés 34 Címkép: Balatoni fenéküledék elektron mikroszkópos képe. Kalcit ós dolomit Ha oŐAOMice: PÍ30O paMccnne npoöu öoniibix ceduMenmoö 03epa EaAamoii na CKamipywufeM a.ieKmpoHMurcpocKone Tibelbild: Bestreichendes Elektronmikroskopbild des Sohlensediments im Balaton. Kalzit und Dolomit Gover: Scanning electron microscope photograph of Laké Balaton bottom sediment. Galcite and dolomité

Next

/
Oldalképek
Tartalom