Hidrológiai Közlöny 1976 (56. évfolyam)

10. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

480 Hidrológiai Közlöny 1976. 10. sz. Egyesületi és műszaki hírek IV. Állategészségügyi témacsoport. Elnök: dr. Ko­vács Ferenc. Előadó és vitavezető: dr. Szovátay György. V. Vízminőségvédelmi és környezetvédelmi téma­csoport. Elnök: dr. Benedek Pál. Előadó és vitavezető: dr. Stefanovits Pál. VI. Gazdasági témacsoport. Elnök: dr. Kiss Károly. Előadó és vitavezető: dr. Tóth Mihály. A konferencia értékelését ós ajánlásait Váncsa Jenő miniszterhelyettes, a Magyar Agrártudományi Egye­sület elnöke adta elő. Az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Szakosztály 1976. június Il-én tartott előadóülésén Radványi Rudolf: „Környezetvédelem a területi vízgazdálkodásban" e. elő­adása hangzott el. Az előadó szólott a vízépítési mun­kák környezetalakító hatásáról, a települések, üdülő körzetek környezetvédelmi igényéről ós hatásáról, a víznek-levegőnek-talajnak szerepéről a vízikörnyezet kialakításában. Kiemelten foglalkozott Budapest ós körzete, valamint Pest ós Nógrád megye környezet­védelmi problémáival. Felkért hozzászólók voltak: dr. Madas László, dr. Dömsödi Péter és Takács Attila. A vitát Zorkóczy Zoltán vezette. A Somogy megyei területi szervezet 1976. június 11-i Kaposvárott megrendezett előadóülésén Hosszú Ádám az V. ötéves terv vízügyi, műszaki fejlesztési feladatairól tartott előadást. A Szegedi Területi Szervezet 1976. június 15-i elő­adóülésén dr. Berencsi György Hollandia vízműveiről tartott vetített képekkel kísért útibeszámoló előadást. A Szolnoki Területi Szervezet 1976. június 14-i klub­ülésén Karczagi Gábor: ,,Szemelvények Dél-Gsehország vízgazdálkodásából" c. előadása hangzott el. Á Magyar Hidrológiai Társaság 1976. június 16-án klubdélutánt rendezett, amelyen a Szovjetunióba szerve­zett tanulmányutakat ismertette. A klubdélutánon Faragó Ágnes a moszkvai szennyvíztisztító telepről, Raum László Szibéria vízgazdálkodásáról, valamint a BratBzki ós Irkutszki erőművekről, dr. Szabó Jenő Közép-Szibéria növény- és állatvilágáról tartott ismer­tetést. A Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat, a Magyar Hidrológiai Társaság Hidrogeológiai Szakosztálya ós Pécsi Területi Szervezete 1976. június 17. és 20. között vándorgyűlést rendezett, előadásokkal és kirándulással egybekötve. A június 18-án Pécsett megtartott előadá­sok a következők voltak: Major Pál: A pécsi pincerendszerek hidrológiai vizs­gálata. Előd Szaniszló: A nyugati Mecsek tektonikai viszo­nyai, barlangfeltárási lehetőségek. Vass Béla: A mecseki barlangkutatás és a karsztvíz kitermelése. Lorberer Árpád: A Villányi hegység és környezetének hidrogeológiai viszonyai. Június 19-én kirándulás keretében került sor az Orfü-Kőlyuki karsztvíz kitermelő mű bemutatására. A Dunamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat üzemi Szervezete 1976. június 23-án Vácott rendezett előadó ülésén Faragó Ágnes a moszkvai szenny­víztisztító telep üzemét ismertette az 1975. évi tanul­mány út alapján. A Szentesi Körzeti Csoport 1976. június 23-án rende­zett előadóülésén Puskás András Szentes város vízellátá­sának fejlődéséről és távlati fejlesztési lehetőségeiről adott elő. A Tolna megyei Körzeti Csoport 1976. június 23-án előadást és helyszíni bemutatót rendezett a Tolna-i szennyvíztelep ismertetése céljából és az építés tapasz­talatainak megtárgyalására. Előadó volt: Nóvák Lajos. A Békés megyei Területi Szervezet 1975. június 25-ón Szarvason előadóülést rendezett, amelyen a szarvasi hévíz programot ismertette Juhász Sándor ós Kun Attila. V. I. Földrengés előrejelzés a földalatti vizek összetételéből Szovjet-Üzbegisztán tudósai megállapították, hogy a földalatti vizek kémiai összetétele földrengés előtt észrevehetően megváltozik és ezzel egyes földrengéseket előre is jelezhetnek. így pl. a Kizil-Kum sivatagban észlelt földrengést az epicentrumtól 800 km távolságban úgy jelezték előre, hogy a föld alól feltörő vizek nemes­gáz és széndioxid tartalmának jelentős emelkedését észlelték, öt nappal a földrengés bekövetkezte előtt. Ugyanakkor megnövekedett a vizekben a fluor, a hi­gany és még néhány más alkotórész aránya is, amely értékek azonban a földrengés előtti napon hirtelen le­csökkentek. A vízmintákat egyébként a kutató telepek munkatársai 50 geológiai ós artézi repedésből vették. (APN) A Tien-San hegységben tárolt jég mennyisége Szovjet tudósok megállapítása szerint a Tien-San hegység lejtőin és hegycsúcsain mintegy 500 km 3 jég fekszik. A jégtömeg megállapítására a Közép-Ázsiái Szovjet Köztársaságok mezőgadaságilag művelt földjei vízellátásának előrejelzése miatt volt szükség. A Kirgiz Szovjet Köztársaság területén fekvő hegyek­ben — a Tien-Sanban ós a szomszédos Pamír hegység­ben — kb. 8000 gleccser van, amelyek mintegy 700 km 3 vizet tartalmaznak hó ós jég formájában. Ezek a víz­tartalékok biztosítják Közép-Ázsia tea, gyapot, búza és cukorrépa földjeinek kielégítő öntözését. (APN) A Magyar Agrártudományi Egyesület Csongrád me­gyei Szervezete, a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezete, valamint az Alsótiszavidéki Víz­ügyi Igazgatóság 1976. június 22-én vitaülést rendezett Csongrád megye távlati vízrendezés fejlesztési koncepció­járól. Bevezetőt tartott: dr. Simándy Béla vízügyi igazgató. Előadó volt: dr. Pálfai Imre. Felkért hozzá­szólók: Szilágyi Ernő, Takács Ferenc, Molnár Imre és Vajnai Ernő. A vitaülés elnöke: dr. Szániel Imre, a sze­gedi Gabonatermesztési Kutató Intézet igazgatója volt. V. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom