Hidrológiai Közlöny 1976 (56. évfolyam)

10. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

COflEPWAHHE JJ-p A a 0? aöu , JI. — JlopCepep, A.: AHa;iH3 Tpex(}>a3­HOrO ÄBHWeHHfl TepMa^bHblX KapCTOBblX BOn no ÄAHHBIM HAÖJIROAEHHÍÍ 3A CKBAWHHAIVUI 433 Tom, r.: KapTa 3epKajia KapcTOBbix BOÄ B MacciiBe E IOK 444 JJOMOKOIU, M. — Beßep, fl.: O CBH3H ME>K«Y BOAHUMH pecypcaMH H noTpeöHOCTbHMH Ha Boay 451 JJ-p Bozapdu, H. —d-p CiidapoecKU, <t>.: ripHMeHeHHe Teopnn Mrp B ynpaBjienHH IOHCCTBOM BOÄHUX pecypcoB 456 riepeBOfl: A. CBCTHHK JJ-p B030Ku-Cecwi, K. —JJyAoeuu, JJ. — CMpeK, Pi. — BexM, B. —d-p EAASIU, r.: npoeKTnpoBamie BO­ÄOCHaöwenHH ropofla MajiauKH Ha 0CH0Be CH­CTeMHOro noflxo,na 463 JJ-p Xeeedwui, H. —Xeeedwm, fJ.-ne: HccjieflOBa­Hiie aKTHBHOCTH öaKTepiiotiJianKTOHa flyHaH B CTBOpe y 1659 pi<M 470 Xopeam, JJ.: Me>K;IYHAPO/IHA» CiicreMa EAHHHU . .. 474 Beer« OGmeCTBa THFLPOJIOROB, HOBOCTH TCXHHKH 469, 478 KHH>KHHH 0630p 450, 455 INHALT Dr. Alföldi, L. —-Lorberer, Á.: Untersuchung von dreidiinensionellen Strömungen der Karst­Therinalwässer aufgrund von Brunnendaten . 433 Tóth, G. : Karstwasserkarte des Zentralen-Bükkge­birges 444 Domokos, M. —Dr. Weber, Jean.: Beziehungen zwi­schen dem Wasservorrat und Wasserbedarf ... 451 Dr. Bogárdi, I. —Dr. Szidarovszky, F. ." Die Anwen­dung der Spieltheorie in der Wassergütewirt­schaft 456 Deutsche Bearbeitung von Frau Dr. M., Kenyeres Bozóky-Szeszich, K. —Dulovics, D. —Jozef Smrek — Bohumir Böhm —Dr. Öllös, G. : Projektierung des Wasserversorgungsnetzes von Malacky auf­grund von Systemanalyse 463 Dr. Hegedűs, J. —Frau Dr. Hegedűs, J .: Unter­suchung der biochemischen Aktivität des Bak­terioplanktons der Donau beim Strom km 1659 470 Horváth, L. : Das Internationale Masseinheitssystem (SI) 474 Technische- und Vereinsnachrichten 469, 478 Bücherschau 450, 455 CONTENTS Alföldi, L. — Lorberer, Á.: Three-dimensional flow in karstified rocks based on well data 433 Tóth, G.: Contourline map of karst water in the Bükk Range 444 Domokos, M. —Weber, J.: Relationship between water demand and water supply 451 Bogárdi, I. —Szidarovszky, J.: The application of game theory in water quality management .. . 456 English translation by Z. Szilvássy Bozóky-Szeszich, K. —Dulovics, D. —Smrek, J. — Böhm, B. —Ollós, G.: Systems appi'oach ap­plied to designing the distribution network for the town of Malaczky 463 Hegedűs, J. —Hegedűs, J. (Mrs.): An investiga­tion into the biochemical activity of the bacte­rioplankton in the Danube at R.St. 1659 km . 470 Horváth, L.: The International System of Units .. 474 Association and technical news 469, 478 Book review 460, 455 A Magyar Hidrológiai Társaság hivatalos lapja, a Hidrológiai Közlöny Szerkesztő Bizottságának az 1974. szeptember 3. Közgyűlésen módosított alapszabály szerint tagja: „A közgyűlés által választott főszerkesztőn, szerkesztőkön és Szerkesztő Bizottság elnökén kívül az elnök, a társ­elnök, az alelnökök, a főtitkár, a főtitkárhelyettes, a titkárok, a szakosztályok és területi szervezetek elnökei és titkárai, valamint az Elnökség által megválasztott szerkesztő bizottsági tagok" (11 § 1/b) Szerkesztő bizottság VITÁLIS SÁNDOR j a Magyar Uidrolúglai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke Szerkesztésért felelős: ÖLLÖS GÉZA ABOS BRÚNÓ, ANDR1K.OVICS SÁNDOR, AUJESZKY GÉZA, ÁRVÁI JÓZSEF, BAKONYI PÉTER, BENCSIK BÉLA, BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS, BOLBERITZ KÁROLY, BOZZAY JÓZSEFNÉ, BÖZSÖNY DÉNES, CSANÁDY MIHÁLY, CSERMÁK BÉLA, CZELECZ PÁL, DÁVID LÁSZLÓ, DÉVÉNY ISTVÁN, DOBOS ALAJOS, EMBER KÁROLY, ENDRÉDY JÁNOS, ERDÉLYI MIHÁLY, ERHARDT GYÖRGY, FÁZOLD ÁDÁM, GAÁL FERENC, GALLI LÁSZLÓ, HAJDÜ GYÖRGY, HAJDÚ PÉTER, HAJÓS BÉLA, HERNÁDY ALAJOS, HOLL LAJOS, HOLLÓ ISTVÁN, HORTOBÁGYI TIBOR, HORVÁTH JÓZSEF, HORVÁTH ISTVÁN, ILLÉS GYÖRGY, ILLÉS ISTVÁN, JOÓ OTTÓ, JUHÁSZ JÓZSEF, KARÁCSONYI SÁNDOR, KARÁSZI KÁLMÁN, KERTAI EDE, KIRÁLY ISTVÁN, KECSMÁR JÁNOS, KONTUR ISTVÁN, KOVÁCS GYÖRGY, KOZÁK MIKLÓS, KÖRNYEI LÁSZLÓ, KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ, KREMPELS TIBOR, LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR, LENGYEL JÓZSEF, MAJOR JÓZSEF, MAJORLAKI JÓZSEF, 1GMÁNDY BALÁZS, MUCSY GYÖRGY, NAGY ILLÉS, NAGY L. DÉNES, NÉMETHY LÁSZLÓ, PAMMER PÁL, PUTZ JÓZSEF, RAUM LÁSZLÓ, REVICZKY FERENC, SALAMIN PÁL, SELLYE Y GYULA, SIMOR JÓZSEF, SCHNEIDER PÉTER, SZALAY GYÖRGY, SZALAY MIKLÓS, SZALONTAI GERGELY, SZEBÉNYI LAJOS, SZEKÉR LAJOS, SZIROTA ISTVÁN, TAKÁCS LAJOS, TAKÁCS SÁNDOR, TÓTH JÓiSEF, TÖTH MIHÁLY, VAJDA JÓZSEF, VAJK ÖDÖN, VARRÓ ISTVÁN, VAVRIK FERENC, VÁGÁS ISTVÁN, VENDEL MIKLÓS, VEZSE SÁNDOR, VÍG KÁROLY, VITÁLIS GYÖRGY, V. NAGY IMRE, VUKOVÁRY ATTILA, ZIEGLER KÁROLY, ZORKŐCZY ZOLTÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom