Hidrológiai Közlöny 1976 (56. évfolyam)

8. szám - Könyvismertetés

COflEPWAHHE* JJ-p ilempaiuofíwi, M.: 06 3i<ojionmecK0M MCTOAC 113­MepeHHH 3(})4)eKTHBIIOCTH HCn0Jlb30B3HHH OpOCIl­TejibHbix MomHOCTeii 337 JJep, H. — BepMeui, fl.: XapaicTcpucTHKa leTBepTit'i­IIIJX OTJIOKeHHÜ LUOiÍMapCKOIÍ AOJIHHbl II HX I Hfl­POREOJIORHHCCKOE 3NAIEHIIE 340 E030KU-C. K. — BoümeK, M. —Jlynoewi, JJ. —OAeiccuii, IL: ripoeKTupoBamie na 3BM pa3BHTii>i ceTH BOßocHaöwemiM ropozia BpaTHCJiaBbi 349 •IlepeBon: A. CeemnuK KopMiiuiiie AKanmuc, )K.: npocKTiipoBaHiie H Mac­uiTaßHaa HacTpoiiKa pa3Mi>ir rwoii moacjih pyc.na 357 0jienc, B.: HOBIJH jiaöopaTopp * nnnapaT A-NA HC­CJIEFLOBAHHÍI CTOMHbix BOA (wacTb III) 366 Tom, A. —Tomne TlaAomau, 9.—d-p Peuiui, III.: yHHBepcaiibHbiíí noKa3aTejib 3arpn3HeHH0CTH BOABI 375 BecTH OfimecTBa PHapojiorHH, HOBOCTH TCXHHKH. . . . 383 KHH>KHI.IH 0630p 339, 348, 356, 365, 374, 382 I N II A I, T* I)r. Petrasovits, I.: Über «lie ökologische Methode der Messung der Ausnutzung von Bewässe­rungskapazitäten 337 Dér, I. —Vermes, J.: Charakterisierung und hydro­geologische Bedeutung der quartären Gebirgs­randformationen im Tal Solymár 340 Bozóky-Szeszich, K. —Marek, V. —Dulovies, D. — Oleksyn, I.: Projektierung und Entwicklung des VVasserversorgungsnetzes in Bratislava über Elektronenrechner 349 •Dentsche Bearbeitung von Frau Dr. M, Kenyeres Frau Kormis, Akantisz, Zs.: Projektierung und Eichung eines Flussregulierungsmodells mit beweglicher Sohle 357 Dr. Fleps, W. : Neues Laborgerät zur Abwasser­untersuchung. (llespirometer) III. Teil 366 Tóth, A.—Frau Tóth, Palotai E. — Dr. Bess, S.: Universelle Kennziffer zur Charakterisierung der Wasserverunreinigung 375 Technische und Vereinsnachrichten 383 Bücherschau 339, 348, 356, 365, 374, 382 CONTENTS* Petrasovits, I. : Ecological method for measuring the efficient use of irrigation capacity 337 Dér, I. —Vermes, J.: Description and hydrogeolo­gical importance of the Quaternary foothill formations in the Solymár Valley 340 Bozóky-Szeszich, K.— Marek, V. — Dulovies, D. — Oleksyn, I .: Planning the expansion of the water supply network in Bratislava by means of an electronic computer 349 *English translation by Z. Szilvássy Komis (Mrs. ), Akantisz, Zs. : Design and verifica­tion of a movable-bed river regulation model . 357 Fleps, W. : New laboratory device for wastewater analyses (respirometer). Part III 366 Tóth, A.—Tóth (Mrs.), E. P.—Pess, S.: Universal index of water pollution 375 Association and technical news 383 Book review 339, 348, 356, 365, 374, 382 A Magyar Hidrológiai Társaság hivatalos lapja, a Hidrológiai Közlöny Szerkesztő Bizottságának az 1974. szeptember 3. Közgyűlésen módosított alapszabály szerint tagja: „A közgyűlés által választott főszerkesztőn, szerkesztőkön és Szerkesztő Bizottság elnökén kívül az elnök, a társ elnök, az alelnökök, a főtitkár, a főtitkárhelyettes, a titkárok, a szakosztályok ós területi szervezetek elnökei és titkárai, valamint az Elnökség által megválasztott szerkesztő bizottsági tagok" (11 § 1/b) Szerkesztő bizottság I VITÁLIS SÁNDOR I a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke Szerkesztésért felelős: ÖLLŐS GÉZA ABOS BRÚNÓ, ANDRIKOVICSSÁNDOR, AUJESZKY GÉZA, ÁRVA1 JÓZSEF, BAKONYI PÉTER, BENCSIK BÉLA, BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS, BOLBERITZ KÁROLY, BOZZAY .IÓZSEFNÉ, BÖZSÖNY DÉNES, CSANÁDY MIHÁLY, CSERMÁK BÉLA, CZELECZ P.ÁL, DÁVID LÁSZLÓ, DÉVÉNY ISTVÁN, DOBOS ALAJOS, EMBER KÁROLY, ENDRÉDY JÁNOS, ERDÉLYI MIHÁLY, ERHARDT GYÖRGY, FÁZOLD ÁDÁM, GAÁL FERENC, GALLI LÁSZLÓ, HAJDÚ GYÖRGY, I1AJDŰ PÉTER, HAJÓS BÉLA, HERNÁDY ALAJOS, HOLL LAJOS, HOLLÓ ISTVÁN, HORTOBÁGYI TIBOR, HORVÁTH JÓZSEF, HORVÁTH ISTVÁN, ILLÉS GYÖRGY, ILLÉS ISTVÁN, JOÓ OTTÓ, JUHÁSZ JÓZSEF, KARÁCSONYI SÁNDOR, KARÁSZI KÁLMÁN. KERTAI EDE, KIRÁLY ISTVÁN, KECSM Á R JÁNOS, KONTUR ISTVÁN, KOVÁCS GYÖRGY, KOZÁK MIKLÓS, KÖRNYEI LÁSZLÓ, KÖRÜSMHZEY LÁSZLÓ, KREMPELS TIBOR, LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR, LENG YEL JÓZSEF, MAJOR JÓZSEF, MAJORLAKI JÓZSEF, IGMÁNDY BALÁZS, MUCSY GYÖRGY, NAGY ILLÉS, NAGY L. DÉNES, NÉMETHY LÁSZLÓ, PAMMER PÁL, PUTZ JÓZSEF, RAUM LÁSZLÓ, REVICZKY FERENC. SA LA M IN PÁL, SELLYEY GYULA,SIMOR.1ÓZSEF, SCHNEIDER PÉTER,SZALAY G Y Ö RG Y, SZ ALA Y MIKLÓS, SZALONTAI GERGELY, SZEIIÉN Y1 LAJOS, SZEKÉR LAJOS, SZIROTA ISTVÁN, TAKÁCS LAJOS, TAKÁCS SÁNDOR, TÓTH JÓZSEF, TÓTH MIHÁLY, VAJDA JÓZSEF, VAJK ÖDÖN, VARRÓ ISTVÁN, VAVRIK FERENC, VÁGÁS ISTVÁN, VENDEL MIKLÓS, VEZSE SÁNDOR. VÍG KÁROLY, VITÁLIS GYÖRGY, V. NAGY IMRE, VUKOVÁRY ATTILA, ZIEGLER KÁROLY, ZORKÓCZY ZOLTÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom