Hidrológiai Közlöny 1974 (54. évfolyam)

8. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

C O flEPÄAHHE C3JiJi3wu-Hadb A.: ,OnpefleJieHiie onTHMajibHOií (fyHK­UHH SKCTpanojiflUHH c npHMeHeHHeM Teopmi Bh­Hepa 337 JJ-p ®eA(fie/idu, JI.: Ponb rHflpoCnoJiorHH b ynpaB­JieHHH KaMeCTBOM BOflbl 347 JJ-p Kapanonu, III.—JJ-p Illauep, JI.: HaSjiiOfleHHji 3a eCTeCTBCHHbIM ríHTaHHGM apTe3HaHCKHX BOfl 351 H-p JIunmaK, 0.: rHflpaBjiniecKHH aHajiH3 itoABO«­íimHx TpyS CTOíiKOB flo>KAeBajibHbix annapaTOB. 359 Xepxep, 0.: K PACM^TY NOFLBONHUX OTKOCOB opocH­TeJibHbix KaHajiOB 362 XoaHZ Txan Txyü: rHflpoJionmecKHe xapaKTepHC­THKH KapcTOBbix paiíoHOB CeBepHoro BbeTHaMa 368 JJ-p Peuw, JI.: 3amHTa oKpywaromeii cpe^bi, 3amHTa rpyHTOBbix BOfl B He(J)Tenepepa6aTbiBaioineíi npo­MblIUJieHHOCTH 373 Bee™ OömecTBa, TexunnecKHe hobocth . . 350, 367, 372, 381, 383 INHALT Szőllősi—Nagy, A.: Die optimale Vorhersagefunk­tion ermittelt mit Hilfe der Wienerschen Extra­polationstheorie 337 Dr. Felföldy, L. : Die Rolle der Hidrobiologie in der Wassergütekontrolle 347 Dr. Karácsonyi, S. —Dr. Scheuer, Oy.: Beobach­tungen über die natürliche Speisung von Schichtengewässern 351 Dr. Lipták, F. : Hydraulische Untersuchungen an den Standröhren von Regnerdüsen 359 Horcher, F.: Bestimmung der UnterwaSSerbö­schungen in Bewässerungskanälen 362 Iloang Than Thuy : Hydrologische Kennwerte der Karstgebiete in Nord-Vietnam 368 Dr. Reis, I.: Umweltschutz, GrundwaSSecrshutz in der Erdölindustrie 373 Technische und Vereinsnachrichten 350, 367,372, 381,383 CONTENTS Szöllősi—Nagy, A : Determination of the optimal forecasting function by applying the extra­polation theory of Wiener 337 Felföldy, L. : The role of hydrobiology in water quality control 347 Karácsonyi, S.­— Scheuer, Oy.: Observations on the natural recharge to artesian water 351 Lipták, F. : Hydraulic study of riser pipe of Sprink­ler nozzles 359 Horcher, F.: Determination of the underwater Slope in irrigation canals 362 Hoang Than Thuy: Hydrological characteristics of karst areas in North-Vietnam 368 Reis, L.: Environment- and ground water protec­tion in the petroleum industry 373 Technical and Association news. .350, 367, 372, 381, 383 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke ANDRIKOVICS SÁNDOR • AUJESZKY GÉZA • BECKER KÁROLY • BÉKÉSI JÁNOS (szerkesztő) BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD • BOGÁRDI JÁNOS • BORZA DEZSŐNÉ • BOZÓKY-SZESZICH KÁROLY • BÖZZSÖNY DÉNES • CSANÁDY MIHÁLY • CSERJÉS MÁTYÁS • CSERMÁK BÉLA CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN • HAJDÜ GYÖRGY • HERÉDY SÁNDOR HOLLÓ ISTVÁN • HORTOBÁGYI TIBOR • HORVÁTH JÓZSEF • IHRIG DÉNES • ILLÉS GYÖRGY IVICSICS LAJOS • JUHÁSZ JÓZSEF • KARÁCSONYI SÁNDOR • KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MUCSY GYÖRGY • NAGY L. DÉNES • NÁVRÁDY HUGÓ NÉMETH BERTALAN • OROSZLÁNY ISTVÁN • PAP ISTVÁN • RÁCZ TAMÁS • SALAMIN PÁL SELLYEY GYULA • SZALAI GYÖRGY • SZALONTAI GERGELY • SZEKRÉNYI BÉLA -TÓTH MIHÁLY VÁGÁS ISTVÁN (szerkesztő) • VAJDA JÓZSEF • VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN-VITÁLIS GYÖRGY ID. ZIEGLER KÁROLY . ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom