Hidrológiai Közlöny 1974 (54. évfolyam)

7. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

CO/JEP)KAHHE naAtßau, PI.: RIPOEKTHPOBAHHE opocHTeJibHwx CHCTCM co cMeuiaHHOH ceTbw TpyöonpoBOAOB 297 PaüKau, B.: ABTOMaTHsauna no;mep>KHBaHHfl noc­TOíiHHoro YPOBHH BOÁM B oTKpuTbix KaHajiax H Ha BOflOxpaHHJiHmax 309 JJ-p JJatiuHKa, JI.: HeKOTopbie B3rjuiabi, OTHOCHTejibHo MeTOÄOB oueHKH SKOHOMHHecKHx noKa3aTeJieH MCJIHOpaTHBHblX paöoT 314 JJ-p JJoőow, H.: H3WCKannH TepiwaJibMbix BOA B ro­pofle CyßOTHqa 318 JJ-p <J>apKaui, n.: 10 jieT HCCJieflOBaHHÜ GnoJiorHqec­KOH OMHCTKH CTOMHblX BOA 324 JJ-p MaüopjiaKu, Fl.: PA3BHTNE AHAJIHTHKH BOÁM ... 333 H3BeCTH» H3 5KH3HH OClHeCTBa THApOJlOrHH; HOBOCTH 308, 332, 336 KHHWHUH OÖ3op 317 INHALT Pálfai, I.: Projektierung von Beregnungsanlagen mit gemischter Rohrleitung 297 Bajkai, V.: Automatisierung der Wasserspiegel­haltung in Freispiegelkanälen und Speichern . . 309 Dr. Danicska, L. : Gedanken über Verfahren zur Auswertung der wirtschaftlichen Effekte der Gewässerregulierung 314 Frau Dr. Dobos, I. : Thermalwasserforschung in Szabadka 318 Dr. Farkas, P. : Zehn Jahre in der Forschung der biologischen Abwasserklärung 324 Dr. Majorlaki, J. : Entwicklung der Wasseranalytik 333 Technische und Vereinsnachrichten 308, 332, 336 Bücherschau 317 CONTENTS Páljai, /.: Designing sprinkler irrigation plots with a distribution system of mixed pipe materials 297 Rajkai, V. : Automation of surface control in open canals and reservoirs 309 Danicska, L. : Considerations on the methods of assessing the economic effects of reclamation­drainage 314 Dobos, I. (Mrs.): Thermal water exploration in the Szabadka area 318 Farkas, P.: Ten years of research on biological waste treatment kinetics 324 Majorlaki, J.: Advances in the chemical analysis of water 333 Association and Technical News 308, 332, 336 Book review 317 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke ANDRIKOVICS SÁNDOR • AUJESZKY GÉZA • BECKER KÁROLY • BÉKÉSI JÁNOS (szerkesztő) BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD • BOGÁRDI JÁNOS • BORZA DEZSŐNÉ • BOZŐKY-SZESZICH KÁROLY • BÖZZSÖNY DÉNES • CSANÁDY MIHÁLY • CSERJÉS MÁTYÁS • CSERMÁK BÉLA CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN • HAJDÚ GYÖRGY • HERÉDY SÁNDOR HOLLÓ ISTVÁN • HORTOBÁGYI TIBOR • HORVÁTH JÓZSEF • IHRIG DÉNES • ILLÉS GYÖRGY IVICSICS LAJOS • JUHÁSZ JÓZSEF • KARÁCSONYI SÁNDOR • KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MUCSY GYÖRGY • NAGY L. DÉNES • NÁVRÁDY HUGÓ NÉMETH- BERTALAN • OROSZLÁNY ISTVÁN • PAP ISTVÁN • RÁCZ TAMÁS • SALAMIN PÁL SELLYEY GYULA • SZALAI GYÖRGY • SZALONTAI GERGELY • SZEKRÉNYI BÉLA • TÓTH MIHÁLY VÁGÁS ISTVÁN (szerkesztő) • VAJDA JÓZSEF • VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN-VITÁLIS GYÖRGY ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom