Hidrológiai Közlöny 1973 (53. évfolyam)

7. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJ A 0(J)HnnaJii)HbiH opraH BeHrepcKoro rHflpoJiorimecKoro OömecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie í Official Journal of the Hungarian Hydrological Society Bolletino delta Societa Idrologica Ungherese | Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeflaKUHj) — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 130 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke ANDRIKOVICS SÁNDOR • AUJESZKY GÉZA • BECKER KÁROLY • BÉKÉSI JÁNOS (szerkesztő) BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD • BOGÁRDI JÁNOS • BORZA DEZSŐNÉ • BOZÓKY-SZESZICH KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSANÁDY MIHÁLY • CSERJÉS MÁTYÁS • CSERMÁK BÉLA CS ÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOSALAJOS • EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN • HAJDÜ GYÖRGY • HERÉDY SÁNDOR HOLLÓ ISTVÁN • HORTOBÁGYI TIBOR • HORVÁTH JÓZSEF • IHRIG DÉNES • ILLÉS GYÖRGY IVICSICS LAJOS • JUHÁSZ JÓZSEF . KARÁCSONYI SÁNDOR • KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MUCSY GYÖRGY • NAGY L. DÉNES • NÁVRÁDY HUGÓ • NÉMETH BERTALAN • OROSZLÁNY ISTVÁN • PAP ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÁCZ TAMÁS • SCHMIDT E. RÓBERT • SELLYEY GYULA • SZALAI GYÖRGY • SZALONTAI GERGELY - SZEKRÉNYI BÉLA TÓTH MIHÁLY • VÁGÁS ISTVÁN (szerkesztő) • VAJDA JÓZSEF • VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Hajdú György: A főváros vízellátása 297 Radványi Rudolf: A Zagyva—Tarna komplex vízgazdálkodási rendszer I. Beruházás 306 Károlyi Csaba: II. A rendszer tervezése 311 Salamin András: III. Önszabályozó vízgazdálko­dási modell 317 Oldal Dr. Dobolyi Elemér: Üzemi méretű foszfáteltávolí­tási kísérletek a Balatonfüredi szennyvíztisz­tító telepen 328 Könyvismertetés 305 Cimkép: A Balaton vitorlásokkal Fotó: MTI Ha oöAOJKKe: 03epo EaAamon napycaMu Titelbild: Der Balaton mit Seglern Cover photograph: Sailing crafts on Lake Balaton I Index: 25.374 | „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Levélcím: 1906, postafiók 223. Telefon: 221-293. F. k.: Siklósi Norbert Igazgató. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál 1900 KHI (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint át­utalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft. Egyes szám ára 9,—Ft. Megjelenik havonként. Külföldön terjeszti a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók 149. 73. 7., 1019 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalom