Hidrológiai Közlöny 1973 (53. évfolyam)

6. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA OtJiHiiiiajibHbiH opraH BeHrepcKoro rHÄpojiorHMecKoro OSmecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungarian Hydrological Society Bolletino della Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeaaKUHH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 136 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke ANDRIKOVICS SÁNDOR • AUJESZKY GÉZA • BECKER KÁROLY • BÉKÉSI JÁNOS (szerkesztő) BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD • BOGÁRDI JÁNOS • BORZA DEZSŐNÉ • BOZŐKY-SZESZICH KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSANÁDY MIHÁLY • CSERJÉS MÁTYÁS • CSERMÁK BÉLA • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN • HAJDÜ GYÖRGY • HERÉDY SÁNDOR • HOLLÓ ISTVÁN • HORTOBÁGYI TIBOR • HORVÁTH JÓZSEF • IHRIG DÉNES • ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JUHÁSZ JÓZSEF • KARÁCSONYI SÁNDOR • KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR MAJORLAKI JÓZSEF • MÜCSY GYÖRGY • NAGY L. DÉNES • NÁVRÁDY HUGÓ • NÉMETH BERTALAN OROSZLÁNY ISTVÁN • PAP ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÁCZ TAMÁS • SALAMIN PÁL • SCHMIDT E. RÓBERT • SELLYEY GYULA • SZALAI GYÖRGY • SZALONTAI GERGELY • SZEKRÉNYI BÉLA • TÓTH MIHÁLY • VÁGÁS ISTVÁN (szerkesztő) • VAJDA JÓZSEF • VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Illés György: A főváros vízgazdálkodásának hely­zete az országos vízgazdálkodásban 257 K. I. íves: A víztisztítás korszerű irányzatai 260 Lorberer Árpád: A rétegvízkészlet kitermelés okozta időbeli változásainak vizsgálata 266 Dr. Lampl Hugó köszöntése 271 Dr. Karácsony Sándor: Kutak indító terhelése nö­vekvő igénybevételnél 273 Oldal Tokámé, Rudas Julianna: Vízhozamsorozatok auto­korrelációs függvényei 282 Dr. Búzás István: A kémiai denitrifikáeió valószínű­ségének vizsgálata vizes talajszuszpenziókban 289 Egyesületi ós Műszaki Hírek 265, 281, 295 Könyvismertetés 294 Cimkép: ,, Horgász a Dunán" Fotó: Kolláth Mária Ha oÖAOxcxe: PbiöaK Ha Jlyuae Titelbild: Angler an der Donau Cover: Angler on the Danube I Index: 25.374 | „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Levélcím: 1906, postafiók 223. Telefon: 221-293. F. k.: Siklósi Norbert igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál 1900 KHI (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára­Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft. Egyes szám ára 9,— Ft. Megjelenik havonként. 73. 6., 885 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalom