Hidrológiai Közlöny 1972 (52. évfolyam)

12. szám

HIDROLÓGIA! KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0<j)Hnn;L'[i,Hbiii opraH BetrrepcKoio PiiApojiorHMecKoro OötitecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungarian Hydrological Society Bolletino della Societa Idrologica Ungherese j Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (Pe.na:<unH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 136 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke ANDRIKOVICS SÁNDOR • AUJESZKY GÉZA • BECKER KÁROLY • BÉKÉSI JÁNOS (szerkesztő) BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD • BORZA DEZSŐNÉ • BOZÓKY-SZESZICH KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSANÁDY MIHÁLY • CSERJÉS MÁTYÁS • CSERMÁK BÉLA • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN • HAJDÚ GYÖRGY • HERÉDY SÁNDOR • HOLLÓ ISTVÁN • HORTOBÁGYI TIBOR • HORVÁTH JÓZSEF • IHRIG DÉNES • ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JUHÁSZ JÓZSEF KARÁCSONYI SÁNDOR • KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR - MAJORLAKI JÓZSEF MUCSY GYÖRGY • NAGY L. DÉNES • NÁVRÁDY HUGÓ • NÉMETH BERTALAN • OROSZLÁNY ISTVÁN PAP ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÁCZ TAMÁS • SCHMIDT E. RÓBERT • SELLYEY GYULA SZALAI GYÖRGY • SZALONTAI GERGELY • SZEKRÉNYI BÉLA • TÓTH MIHÁLY • VÁGÁS ISTVÁN (szerkesztő) • VAJDA JÓZSEF • VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Galli László—dr. Vitális György: Síkvidékek és fo­lyóvölgyek légifényképeinek vízépítési és épí­tésföldtani értelmezése 52Í) Bulkai Lajos: A derítés elméleti ós gyakorlati vo­natkozásai a jelenlegi kutatási szemlélet tük­rében 538 Dr. Bozzay József né: A Cyelofloe vízderítő eljárás és néhány alkalmazása 552 oldal Dr. Vágás István: Folyóhálózatok gráf-elmélete . . 556 Dr. Takács Sándor—Vukovich Ferenc: Bioaktiv elemek felszíni ós felszín alatti vizekben 502 Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság 7972. április 24-én tartott évzáró üléséről 568 Egyesületi ós Műszaki Hírek 551, 567, 575, 576 Címkép: Vándorló meanderek légifényképe Ha oójto.vcKe: Bo3dyiunan aeMKa Meandupywufux ynacnwoe pen Titelbild: Luftaufnahme von wandernden Mäandern Cover picture: Aerial photograph of shifting meanders I Index; 25 374 | „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál KHI (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi Jelzőszámára. Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,—Ft. Egyes szám ára 9,—Ft. Megjelenik havonként. 72. 12., 18088. Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalom