Hidrológiai Közlöny 1972 (52. évfolyam)

9. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0<|)MunaJihHbiíi opraH BemepcKoro PHapojionmecKoro OSinecTBa Bulletin de la Soeiété Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungarian Hydrologícal Society Bolletino della Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Oesellschaft Főszerkesztő: ÖLLÓS GÉZA Szerkesztőség (PeaaxuHH — Itedaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 136 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke ANDRTKOVICS SÁNDOR • AUJESZKY GÉZA • BECKER KÁROLY • BÉKÉSI JÁNOS (szerkesztő) BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD • BORZA DEZSŐNÉ • BOZÓKY-SZESZICH KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSANÁDY MIHÁLY • CSERJÉS MÁTYÁS • CSERMÁK BÉLA • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOSALAJOS • EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN • HAJDÚ GYÖRGY • HERÉDY SÁNDOR • HOLLÓ ISTVÁN • HORTOBÁGYI TIBOR • HORVÁTH JÓZSEF • IHRIG DÉNES • ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JUHÁSZ JÓZSEF KARÁCSONYI SÁNDOR • KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZE Y LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKI JÓZSEF MUCSY GYÖRGY • NAGY L. DÉNES • NÁVRÁDY HUGÓ • NÉMETH BERTALAN • OROSZLÁNY ISTVÁN PAP ISTVÁN . PArP SZILÁRD • RÁCZ TAMÁS • SCHMIDT E. RÓBERT • SELLYEY GYULA SZALAI GYÖRGY • SZALONTAI GERGELY • SZEKRÉNYI BÉLA • TÓTH MIHÁLY • VÁGÁS ISTVÁN (szerkesztő) • VAJDA JÓZSEF • VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TA KTAL03I JEGYZEK oldal Dr. Haszpra Ottó: A hidroelasztikai modellezési el­mélet kísérleti ellenőrzése 301 Dr. Karácsonyi Sándor— Dr. Scheuer Gyula: A dunai magaspartok vízföldtani sajátosságai 375 Kóser Ottó: Az esőztető szivattyútelepek automati­zálásának gépészeti kérdései 384 Korszerű eszközök, matematikai módszerek a terü­leti vízgazdálkodás gyakorlatában (II. rész) Dr. Winter János: A rövid időtartamú csapadé­kok vizsgálata 392 oldal Dr. Zsuffa István: Kis vízhozamok hidrológiai statisztikai vizsgálata 395 Nováky Béla: Lineáris extrapoláció a hosszú­idejű előrejelzésekben 399 Kontur István: A Balaton vízháztartási elemei­nek idősor-vizsgálata 401 Egyesületi és Műszaki Hírek 383, 407 Könyvismertetés 374 Címkép: Tükröződés a Gyulai fedettuszoda vízfelületén Fotó: Kolláth Mária Ha oÖAOJKKe: Ompajtcenue Ha noeepxnocmu eodu KynaAbHoeo öacceÜHa e e. Hwaü Cover photo: Reflections from the swimming pool at Gyula Titelbild: Spiegelung an der Wasserfläche der Schwimmhalle in Gyula | Indes; 25,374 „lllDROI ÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin kőrút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál Kill (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszántára. Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,—Ft. Egyes szám ára 9,—Ft. Megjelenik havonként. 72. 9., 17592. Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalom