Hidrológiai Közlöny 1972 (52. évfolyam)

6. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0(}>HqHa.nbHbiií opraH BeHrepcKoro rH«poJiorH<tecKoro OömecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungarian Hydrological Society Bollettino della Sooieta Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (Pesamiufl — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társasig, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 1S6 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke ANDRIKOVICS SÁNDOR • AUJESZKY GÉZA • BECKER KÁROLY • BÉKÉSI JÁNOS (szerkesztő) BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD • BORZA DEZSŐNÉ • BOZÓKY-SZESZICH KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSANÁDY MIHÁLY • CSERJÉS MÁTYÁS • CSERMÁK BÉLA • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOSALAJOS • EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN • HAJDÚ GYÖRGY • HERÉDY SÁNDOR • HOLLÓ ISTVÁN • HORTOBÁGYI TIBOR • HORVÁTH JÓZSEF • IHRIG DÉNES • ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JUHÁSZ JÓZSEF KARÁCSONYI SÁNDOR • KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKI JÓZSEF MOLCSÁNYI ENDRE • MUCSY GYÖRGY • NAGY L. DÉNES • NÁVRÁDY HUGÓ • NÉMETH BERTALAN OROSZLÁNY ISTVÁN • PAP ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÁCZ TAMÁS • SCHMIDT E. RÓBERT SELLYEY GYULA • SZALAI GYÖRGY • SZALONTAI GERGELY • SZEKRÉNYI BÉLA • TÓTH MIHÁLY VÁGÁS ISTVÁN (szerkesztő) • VAJDA JÓZSEF • VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK oldal Dr. F. Nagy Imre: A Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karának Vízgazdálkodási és Vízépítési Intézete 225 Dr. Szálai György—Dr. Varga Sándor: A talajned­vesség mérésről 228 (Hozzászól: Dr. Sági Károly ésdr. Szabó László) Ifj. Nagy Zoltán: Műanyag-csepegtető testek terve­zése és építése 239 Angyal Zoltán—Bakonyi Iván—Oláh István—dr. öllős Géza: A csatornaépítési technológia né­hány újszerű vonása Lengyelországban 246 oldal Dr. Gulyás Pál: A víztoxikológia fejlődése és jelen­legi helyzete a Szovjetunióban 249 Stverteczky András: Hőfok, nyomás, sűrűség (faj­súly) mérése 256 Egyesületi ós Műszaki Hírek 262 Könyvismertetés 227, 245 Dr. Molcsányi Endre 264 Gímkép: Ártéri erdő Fotó: Kolláth Mária Ha oÖAOMCKe: Jlec HÜ noÜMe Cover picture: Flood-plain forest Titelbild: Auenwald Index: 25,374 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor Igazgató 72. 6., 17079 — Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál KHI (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, az összevont szám eladási ára 18,— Ft. Megjelenik havonként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom