Hidrológiai Közlöny 1972 (52. évfolyam)

1-2. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0(J)HLiHajibHbiH opraH BemepcKoro rn«pojiorHwecKoro OömecTBa Bulletin de la Société Hydrologiciue de la Hongrie 1 Official Journal of the Hungarian Hydrologicai Society Bollettino della Societa Idrologica Ungherese ' Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeAaKiWH — Redaktion — .Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 130 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke ANDRIKOVICS SÁNDOR • AUJESZKY GÉZA • BECKER KÁROLY • BÉKÉSI JÁNOS (szerkesztő) BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD • BORZA DEZSŐNÉ • BOZÓKY-SZESZICH KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSANÁDY MIHÁLY • CSERJÉS MÁTYÁS • CSERMÁK BÉLA • CSÖRNYET SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN • HAJDÚ GYÖRGY • HERÉDY SÁNDOR • HOLLÓ ISTVÁN • HORTOBÁGYI TIBOR • LIORVÁTH JÓZSEF • IHRIG DÉNES • ILLÉS GYÖRGY - IVICSICS LAJOS • JUHÁSZ JÓZSEF KARÁCSONYI SÁNDOR • KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKI JÓZSEF MOLCSÁNYI ENDRE • MUCSY GYÖRGY • NAGY L. DÉNES • NÁVRÁDY HUGÓ - NÉMETH BERTALAN OROSZLÁNY ISTVÁN • PAP ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÁCZ TAMÁS • SCHMIDT E. RÓBERT SELLYEY GYULA • SZALAI GYÖRGY • SZALONTAI GERGELY • SZEKRÉNYI BÉLA • TÓTH MIHÁLY VÁGÁS ISTVÁN (szerkesztő) • VAJDA JÓZSEF • VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSÜFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK oldal Dr. Vitális György: Magyarország földtani és víz­földtani tömbszelvénye 1 Aujeszky Géza— Dr. Scheuer Gyula: A pécsi Tettye­forrás hidrológiai vizsgálata 6 Altnőder András—Dr. Kaszap András: Vízkészlet éa vízbeszerzés Szarvason 16 Kelemen László: Ipartelepek vízgazdálkodási rend­szer-tervezése 23 Dr. Mistéth Endre: Műtárgyak árvízié vezetéssel való méretezése valószínűségelmélet alapján 39 Dr. Gsókay István: A vízhasznosulás dinamikája néhány gazdasági növénynél 53 Váncsa András Lajos: A Sajó öntisztulása 1967-ben 60 Horváth Imre—Juhász József: Adalékok az utóüle­pítő és a recirkuláció szerepéről eleveniszapos rendszerekben 67 oldal Hans Ertel 73 Dr. Nagy Zoltán: Adatok a Debrecen Kerekes telepi fürdő hőforrásvizéről 74 Hotya János— Dr. Maurer József: Uj módszer kút­vízzel táplált fürdőmedencék vízszennyezett­ségének gyors meghatározására 77 Dr. Dobolyi Elemér: Szennyvizekben levő összes foszfortartalom meghatározása 81 Horváth Imre: Hozzászólás Dr. Benedek P.: Terve­zési irányelvek módosítása az eleveniszapos szennyvíztisztításnál c. tanulmányhoz 87 Marko Iván: Víziutak rézsűinek védelme hajók okozta hullámokkal szemben 89 Egyesületi és Műszaki Hírek 66, 76, 86, 92 Könyvismertetés 59, 80 Címkép: Hidrotermális eredetű borsóköves kalcit a beremendi mészkőbányából Fotó: Patzné Stadler Katalin Ha ofiAOMcne: KaAbifum c eenwuinoü eopouiKu eudpomepMaAbHoeo npoucxOMcdeHun U3 lueecHXKoeoao Kapbepa BepeMend Titelbild: Erbsenstein-Kalzit hydrothermalen Ursprungs aus dem Kalksteinbruch von Beremend Cover picture: Pea kalcité of hydrothermal origin in the Beremend limestone quarry I Index: 25,374 | „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor Igazgató 72.1., 15838 — Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál KHI (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-961Ö2 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, az összevont szám eladási ára 18,— Ft. Megjelenik havonként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom