Hidrológiai Közlöny 1971 (51. évfolyam)

7. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0(J)nmia^bHbiií oprau BeHrepcKoro runpojionmecKoro OőmectBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bollettino della Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PenaKUHH — Itedaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker.. Szabadság tér 17. I. 136 Telefon: 121-470 Főszerkesztő elme: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMAR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TA R TA LO M J E G Y Z É K Dr. Vendl Aladár (Nekrológ) oldal 293 Dr. Dávid László: Az öntözőrendszerek vízigényé­nek jellemzése ós vízgazdálkodási vonatkozásai 295 Dr. Győrffy Ádám: A gazdasági fejlődéssel össz­hangban álló árvízvédelmi, fejlesztési célkitű­zések kialakításának egy matematikai mód­szere 312 Dr. Lond, ti. Y.: Mikroszürők alkalmazása felszíni vizek tisztításában 316 oldal Dr. Toókos Ildikó: Élelmiszeripari szennyvizek jel­lemzése ós a tisztítás technológiájuk főbb lépé­sei ,-. 319 Dr. Bogárdi István: Árvízi előrejelzés és a hatékony árvízvédekezés 327 Kerese János: A pH-mórós és szerepe a vízgazdál­kodásban 331 Egyesületi és műszaki hírek .... 311, 315, 326, 330, 336 Nemzetközi Hidrológiai Decennium hírei 338 Címkép: A tisztított szennyvíz elvezetése az utóülepítőből Fotó: Dr. öllős Géza Ha oÖAOMCKe: Omeod OHUii/eHHbix cmowbix eod c emopmmzo omcmoüHUKa Titelbild: Ausfluss des gereinigten Abwássers vom Nachklárbecken Cover-picture: Outflow of treated sewage from a secondery settling tank Index: 25,374 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató 71.7., 14746 — Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hirlap Irodánál KHI, (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára 9,— Ft. Megjelenik havonként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom