Hidrológiai Közlöny 1971 (51. évfolyam)

11. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJ A 0<j)HUHa.nbHbiíí opraH BeHrepcKoro rHapoJiornieCKoro OSmecTBa Bulletin de la Société Hydrologiriue de la Hongrie Offieial Journal of the Hungárián Hydrological Society Boilettino della Societa Idrologiea üngherese [ Offizielles Organ der Ungariachen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PenaKUHH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker.. Szabadság tér 17. X. 130 Telefon: 121-470 Főszerkesztő cfme: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke ANDRIKOVICS SÁNDOR • AUJESZKY GÉZA • BECKER KÁROLY • BÉKÉSI JÁNOS (szerkesztő) BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD • BORZA DEZSŐNÉ • BOZÓKY-SZESZICH KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSANÁD Y MIHÁLY • CSERJÉS MÁTYÁS • CSERMÁK BÉLA • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN • HAJDÚ GYÖRGY • HERÉDY SÁNDOR • HOLLÓ ISTVÁN • HORTOBÁGYI TIBOR • HORVÁTH JÓZSEF • IHRIG DÉNES • ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JUHÁSZ JÓZSEF KARÁCSONYI SÁNDOR • KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKI JÓZSEF MOLCSÁNYI ENDRE • MUCSY GYÖRGY • NAGY L. DÉNES • NÁVRÁDY HUGÓ • NÉMETH BERTALAN OROSZLÁNY ISTVÁN • PAP ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÁCZ TAMÁS • SCHMIDT E. RÓBERT SELLYEY GYULA • SZALAI GYÖRGY • SZALONTAI GERGELY • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • TÓTH MIHÁLY • VÁGÁS ISTVÁN (szerkesztő) • VAJDA JÓZSEF • VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK oldal Dr. Erdélyi Mihály: Nyugat-Dunántúl és a Kisal­föld vízföldtana 485 Dr. Szirota István: A vízgazdálkodás helye az ága­zati kapcsolatok mérlegében 500 Csanády Mihály: Medencés teljesoxidációs szenny­víztisztító berendezés technológiai felülvizsgá­lata 510 oldal Dr. Kutera Jan: Élelmiszeripari szennyvizek tisztí­tási lehetőségei mezőgazdasági hasznosításuk útján 521 Nika Endre: Automatikus analizátorok a vízminő­ségvédelemben 527 Egyesületi ós Műszaki Hírek 499, 509, 520 Könyvismertetés 531 Címkép: Kamarás Duna-ág. Baja Fotó: Déri József Ha oöAooKKe: Pynae p. JJynaH „KaMapatu" y z. Ean Titelbild: Kamarás Donauarm, Baja Cover picture: Kamarás Danube Branch at Baja Index; 25,374 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin kőrút 9—11. Telefon: 221—293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató 71.11.,15237 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál KHI, (Budapest V., József nádor tér I.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi Jelzőszámára. Előfizetési dij: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára 9,— Ft. Megjelenik havonként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom