Hidrológiai Közlöny 1971 (51. évfolyam)

4. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA OiJjHUHa^bHbiíí opran BeHrepcKOro rH^pojiorHqecKoro OGiuecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bollettino della Socii'ta Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeaaKUHfl — Iiedaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 130 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke ATJJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMAR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK oldal Király Lajos (Nekroló-r) 141 Dr. Erdélyi Mihály: Magyarország vízföldtani tájai 143 Dr. Benedek Pál: Tervezési irányelvek módosítása az eleveniszapos szennyvíztisztításnál (II. rész) 156 Az öntözővíz egyenlőtlen eloszlásából fakadó károk (T. rész) (Szerk.: Dr. Oroszlány István) 166 Andrik Péter: Fény-lyukkártyák alkalmazása víz­vizsgálati eredmények nyilvántartására és ki­értékelésére 1 75 oldal Muszkalay László: Összefüggés apulzáció és a mérő­szárnyas vízhozammérés pontossága között . . 180 Borza Dezsöné: Vízépítési kutatások a Szovjet­unióban és konkrét eredményeik 183 Dr. Farkas Pétéi Bik-falvi István: Irányítástech­nika a víz- és szennyvíztisztításban. Polarog­ráfia, amperometria. Az oldott oxigénkon­centráció mérése 189 Egyesületi ós Műszaki Hírek 194 Könyvismertetés 155, 188, 193 Címkép: Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Karának épülete, Baja Fotó: Rákóczi László Ha ofíAOJicKe: 3damie Bodoxo3üücmeenmeo Hncmurnyma, <t>aKyAbmema EydanewmcKoeo noAumexamecKOZO Hncmurnyma. z. Basi Tdelhiid: Gebáude der Hochschuljakultat für Wasserwirtschajt der Technischen Universitat Budapest, in Baja Giver picture: Building of the Department for Water Management, Budapest University of Technology, Baja | Index: 25,374 | „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 8—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató 71.4., 14084 — Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál K Hl, (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi Jelzőszámára. Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára 9,— Ft. Megjelenik havonként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom