Hidrológiai Közlöny 1971 (51. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA C;{)Hi;iiajifaHbiH opraH BeHrepcKoro rHApojionmecKoro OtmecTBa Bulletin de la Société Ilydrologique de la Hongrie Official Journal of (he Hungárián Hydrological Society Bollettino della Societa Idrologica üngherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeflaKUHfl — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Dudapest V. ker., Szabadság tér 17. X. 136 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD - SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TAItT A LOM JEGYZÉK oldal Dr. Bogárdi János . Elnöki megnyitó 1 Illés Oyörgy: A Kongresszus célkitűzésű 2 Breinich Miklós: A vízminőség szerepe a vízgaz­dálkodásban 3 Dr. Megay Kálmán: Üdvözlő szavak 4 Dr. Erdélyi Mihály: Hidrogeológiai tényezők hatása a felszínalatti vizek minőségére 5 Valló Sándor: összefüggés a felszíni vizek minősége és a hidrológiai viszonyok között 11 Dr. öllős Géza: A kutak vízhozamát befolyásoló té­nyezők 17 Abos Bruno: A talaj vízdúsítás vízminőségi prob­lémái 26 oldal Dr. Bolberitz Károly: Természetes vizekben előfor­duló mikroszennyező anyagok fajtái és hatásai 31 Varró István: Felszíni vizek tisztításának korszerű módszerei és anyagai 37 Dr. Szebellédy Lászlóné: A vízminőség szerepe és vál­tozásai csővezetékekben 48 Kolin László: A vízminőség szerepe ós változásai tározókban 55 Dr. öllős Géza: A 2. Vízminőségi és Víztechnológiai Kongresszus összefoglalása 59 Műszaki és Egyesületi Hírek 63 Címkép: Leninvárosi Vízmű víztornya Ha oÖAomice: BodoHanopHan őaiunn eop. Jlmuneapoui Titelbild: Wasserturm zu Leninváros Caver picture: Water-tower, Leninváros Index: 25,374 | „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-203. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató 71.1., 13463 — Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 10. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hirlap Irodánál KHI, (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96102 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára 9,— Ft. Megjelenik havonként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom