Hidrológiai Közlöny 1970 (50. évfolyam)

11. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA OcJjHimajibHbiü opraH BeHrepcKoro rnapojioniiecKoro OSmecTBa Bulletin de la Société Hydrologiqfue de la Hongrie Offirial Journal of the Hungárián Hydrological Soeiety Bollettino della Societa Idrologica Dngherese Offizielles Organ der Ungarisrhen Hydrologisehen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeflaKUHH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 138 Telefon: 121-470 Főszerkesztő elme: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • ^ODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK oldal Dr. Hortobágyi Tibor: A Fővárosi Vízművek üle­pítő és talajvízdúsító medencéinek mikrofló­rája 481 Dr. Starosolszky Ödön: A hőátadás összefüggéseinek alkalmazása vízfolyásokra 485 Dr. Zsufja István—Csapó György: Tározómedencék méretezése a stochasztikus folyamatok elméle­tével 492 Dr. Mihályfalvy István: Öntözési módok összeha­sonlító vizsgálata őszi búzával 504 Bikfalvi István: Irányítástechnika a víz- és szennyvíztisztításban. A redoxpotenciál és mérése 508 oldal A márkói tározó komplex vizsgálata (Folytatás) Főglein István: 5. A márkói tározó talajmechanikai vizsgálata 513 Bukovszky György: 6. A márkói tározó műszaki terve 518 Cornides István: Néhány megjegyzés ásványvizeink széndioxid-tartalma eredetének kérdéséhez 1 3C izotópelemzósek alapján 520 Dr. Aujeszky László: A kvalitatív és félkvantitatív esapadókprognózisok kidolgozásának alap­elvei 524 Egyesületi ós Műszaki Hírek 523, 527 Könyvismertetés 503, 507 Címkép: Vihar előtt Fotó: Görbe János Ha oöAOMKe: neped öypeü (ep030ü, uinwpMOM) Titelbild: Vor dem Sturm Cover picture: Impending storm | Index: 25,374 | „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII.. Lenin kőrút 9—11. Teiefon: 221-293 Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató 70. 1308C Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 10. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850) vagy bármely postahivatalban. Előfizetési díj: fél évre 54,—Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,—Ft, Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 81.254, közületi 61.066 vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom