Hidrológiai Közlöny 1970 (50. évfolyam)

5. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0<})HUHajibHbM opran Benrepi<oro rnapojiorHtecKoro Oőmecma Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie I Official Journal of the Hungárián Hydrologiral Society Bolleltino della Societa Idrologica Ungherese I Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellscbaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeaaKUHH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 138 Telefon: 121-470 Főszerkesztő cime: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL . BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF . KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF . VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Darab Katalin: Talajtani vizsgálatok adatainak felhasználása az öntözések tervezésénél 193 Dr. Ollós Géza: Felszíni tározók vízminőségének be­folyásolása 199 Dr. Gulyás Pál: Biológiai teszt-módszerek a vízminő­ség kutatásában. 2. Daphnia-teszt 209 Dr. Schneider Szilárd: Hálózati szivattyúk üzemel­tetése nyomástartó tetőtározóval 217 Bertók László: Az eleveniszapos szennyvíztisztítás helyzete Magyarországon 219 Oldal Dr. Haszpra Ottó—Decsi Sándorné: A Sió dunai tor­kolati művének hidraulikai kismintavizsgálata 22(> Dr. Varga Sándor: Cseppdinamikai hatások méré­sére alkalmas mérőfejek tervezési szempont jai, különös tekintettel a esapadókfizikai kutatá­sokra és a szórófej vizsgálatokra 233 Egyesületi ós Műszaki Hírek 238 Könyvismertetés 21G, 218 Címkép: Balatoni táj Fotó: Nagy Zsuzsánna Ha oöAootcKe: BajiaToiicKiiíí neii3a>i< Titelbild: Balatoner Gegend Cover picture: Balaton landseape | Index: 25,37-t „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató 70.5.,11954 — Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850 vagy bármely postahivatalban Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 61 264, közületi 61 0G6 vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára

Next

/
Oldalképek
Tartalom