Hidrológiai Közlöny 1970 (50. évfolyam)

4. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA O(J)hm-iajibHbiH opraH BeHrepKoro rHapojion-mecKoro OőmecTBa Bulletin de la Soeiété Hydrologique de la Hongrie ' Offieial Journal of the Hungárián Hydrological Society Bollettino della Societa Idrologiea Ungherese | Offlzielles Organ der Ungariaehen Ilydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PenaKUHH — lledaktion — Sedaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 136 Telefon: 121-470 Főszerkesztő elme: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL . BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN .. HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF . MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • SCHM1DT E. RÓBERT . SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN . VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN . VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF • ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Homeriki, Iraklij V.: Kapcsolatok a víz- ós horda­lékjárás között 145 Szalay Miklós: A léghőmérsóklet és talaj vízállás közti összefüggés matematikai elemzése 148 Barna Aladár—Dr. Salamin Pál: Javaslat a víz­gazdálkodási tevékenység egységes értékelésére 150 Dr. Vágás István: Reológiai ós elektromos analógiák, önszabályozási valószínűség-elméleti modellek a hidraulika egyes tranziens folyamatainak jel­lemzésére 161 Oldal Vásárhelyi Réka: Biológiai teszt-módszerek a víz­minőség kutatásában. 1. Paramecium teszt ... 174 Dr. Aujeszky László: Uj technikai eszközök a meteo­rológia szolgálatában 181 Tiszai Pál: A műanyagfóliás rézsű védőrétegének méretezése 185 Nemzetközi Hidrológiai Decennium Hírei 191 A kézirat elkészítésének fontosabb szabályai 191 Egyesületi és Műszaki Hírek 173, 180, 184 Könyvismertetés 160 Címkép: Talajcsövezés Lenti határában Fotó: Dr. Szabó László Ha oÖAOOKKe: YKAadKa dpeHasKHbix mpyd e OKpecmHocmu c. JleHmu Titelbild: Dranung im Gemarke Lenti Cover picture: Tile-drainage in the vieinity of Lenti | Index; 25,874 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin kőrüt 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató 70.4.,11724 — Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850 vagy bármely postahivatalban Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 61 254, közületi 61 066 vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára

Next

/
Oldalképek
Tartalom