Hidrológiai Közlöny 1969 (49. évfolyam)

12. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA O^HUnajibHbiH opraH Bem-epcKore rn.npojiorHqeCKOro OSmecTBa Bulletin de la Société Hydrologlque de la Hongrle Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bollettino della Soeieta Idrologfca Ungherese Offizlelles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschuft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeAaKUMH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker.. Szabadság tér 17. I. 136 Telefon: 121-470 Főszerkesztő elme Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOSALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Winter János: Talaj vízjárások valószínűségi jellem­zése ... 529 Dr. Rákóczi László: Hidrológiai kutatás és hidro­lógusképzós Kanadában 537 Dr. Karácsonyi Sándor—dr. Scheuer Gyula: Gyön­gyös környékének felszínalatti vizei 544 Bognár Zoltán—dr. Kovács László: A csigaszivattyú fő méreteinek meghatározása 557 Oldal Fehér Ferenc—Salamin András—dr. Szabó László: Drónkísórletek a Keszthely—Hévízi lápterüle­ten 561 Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság 1969. március 24-én megtartott, az 1968. évet záró közgyűléséről 570 Egyesületi és Műszaki Hírek 556, 569, 574 Címkép: Kavicsszűrök modellvizsgálata a Víz gazdálkodási Tanszéken Fotó: Ladányi Gyuláné Ha oöAoucKe: MccAedoeaHue modeAU zpaeeAucmbix tfjuAbmpoe Ha Kaipedpe „Bodnoe xo3nücmeo" Titelbild: Modelluntersuchung von Kiesfiltern am Lehrstul für Wásserwirtschaft Cover picture: Examination of grav el filter models at the Chairfor Water Management | Index: 25,374 —— „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest, VII., Lenin kőrút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató 69.12., 10816 — Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850) vagy bármely postahivatalban. Előfizetési díj: félévre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 61.254, közületi 61.066 vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára

Next

/
Oldalképek
Tartalom