Hidrológiai Közlöny 1969 (49. évfolyam)

2. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA O^HUHajibHbiíi opraH BeHrepci<oro rHApojionmecKoro OőmecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bollettlno della Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarisehen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeflaKlIHíl — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Szabadság tér 17. I. 162 Telefon: 121-470 Főszerkesztő cime: Budapest XI., Eszék u. 13 15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke PAPP FERENC, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÓNAI ANDRÁS • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Olda Dézsányi István—Bocz Károly: Csatornák vízzáró­ság vizsgálata alacsony nyomású levegőpróbá­val 84 Dr. Zsuffa István: A magyar hidrológiai szakiroda­lom egyik első tanulmánya 92 Nemzetközi Decennium Hírei . . 96 Egyesületi és Műszaki Hírek .... 69, 79, 93, 94 Könyvismertetés 60, 92, 95 Címkép: Kiskunsági főcsatorna egyik szakasza Fotó: Korányi Ottó Ha oö/ioxcKe: y<tacmotc zmenozo Kanana paüOHa KyutKymuae Titelbild: Eine Strecke des Kiskunság'er Hauptkanals Cover-picture: A stretch of the Main Canal of the Kiskunság region | Index: 25,374 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató. 69. 2., 8863 — Révai Nyomda, Budapest V„ Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850) és bármely postahivatalnál. Előfizetési dij: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám egyéni 61 254, közületi 61 066 vagy átutalás az MNB 08. sz. folyószámlájára. Oldal Dr. Juhász József: A kitermelhető sztatikus réteg­vízkészlet számítása 49 Dr. Illés István—Kelemen László—Szépkuti Lajos: Az ipari vízgazdálkodás fejlődése és a fejlesztés célkitűzései 61 Pusztai Gyula: Budapesti vízmű hidrológiai kutatá­sainak története a századfordulóig 70 Kolin László: Az Osztrák Vízgazdálkodási Szövet­ség (ÖWWV) 1968. évi, Raach-ban rendezett víztisztítási szemináriuma 80

Next

/
Oldalképek
Tartalom