Hidrológiai Közlöny 1969 (49. évfolyam)

8. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 04>HHHajibHbifi opraH BeHrepcxcro fnapojiornqeCKoro OSmecTBa Bulletin de la Société Hydrologlque de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bollettino della Sooieta Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Oesellsehaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeaaKUHH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker.. Szabadság tér 17. I. 138 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF . DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA . SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Dr. Juhász Józej: A gát alatti szivárgás néhány esete 337 Dr. Vendl Anna: Adatok a Balaton környéki forrá­sok ismeretéhez 351 Hidrológia a területi vízgazdálkodás gyakorlatában (Ankét Pécsett 1968. november 27—29.) II. rósz 356 Orlóczi István: A vízgazdálkodás gyakorlati igényei a hidrológiával szemben 356 Dr. Szesztay Károly: Dombvidéki vízgyűjtők hidro­lógiai kérdései 358 Oldal Kollár Ferenc—Pachner Csaba: Dombvidéki víz­gyűjtők hidrológiai vizsgálata 359 Dr. Csorna János: Vízfolyások kis vizeinek vizsgá­lata 363 Dr. Papp Szilárd: A felszíni vizek szennyezettségére utaló egyes jellemzők közötti összefüggések ... 368 Dr. Schiefner Kálmán—Dr. Ormay László: Vegyi anyagokkal erősen szennyezett vízfolyások higiénés mikrobiológiai vizsgálata 375 Címkép: Vízhozammérő a Rakaca kísérleti telepen Ha oŐAOJKKe: H3MepumeAb pacxoda na uccAedoeameAbCKOM ymicmKe PaKaifa Ttelbild: Durchflussmessbauiverk der Versuchsstation Rakaca Cover-picture: Streamfloiv measurement on the Rakaca experimentál station Index: 25,374 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest, VII., Lenin kőrút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató 09. 8., 10039 — Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér I. Telefon: 180-850) vagy bármely postahivatalban. Előfizetési dfj: félévre 54,—Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,—Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 61.254, közületi 61.066 vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára

Next

/
Oldalképek
Tartalom