Hidrológiai Közlöny 1969 (49. évfolyam)

7. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA O^HUHa.nbHbiH opraH BeHrepCKCro rnapojiorimecKOro OőmecTBa Bulletin de la Société Hydroiogique de la Honprie Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bollettlno della Soeicta Idrologica Ungherese Offizieiles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLÓS GÉZA Szerkesztősig (PeaaKmm — Redaktion — Redaetion): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker.. Szabadság tér 17. I. 136 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Rudapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke RÓNAI ANDRÁS a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRrÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOSALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY . ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR TÉTER . GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR . IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKŐ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY - ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN TARTALO 31 JEGYZÉK Oldal Pichler János: A Fertő-tó és környékének fejlesztése és tudományos kutatása 289 Hidrológia a területi vízgazdálkodás gyakorlatában (Ankét Pécsett 1968. november 27—29.) 301 Kiss György: Hidrológia a területi vízgazdálkodás gyakorlatában 301 Dr. V. Nagy Imre: A hidrológia helyzete a műszaki tudományos forradalom korszakában 302 Dr. Lászlóffy Woldemár: A hidrológia fejlődése ós kapcsolata a matematikával 305 Dr. Szigyártó Zoltán: A matematikai statisztikai módszerek alkalmazása a hidrológiában 307 Dr. Vágás István: Az önszabályozás szemléletének alkalmazása a hidrológiai rendszerek elemzésé­ben 309 Oldal Dr. Zsuffa István: A stochasztikus folyamatok elmé­letének alkalmazása a hidrológiában, hidroló­giai folyamatok elmélete 312 Dr. Schmidt E. Róbert: Cseh—Morva-ország, vala­mint Izland hegységszerkezeti és vízföldtani viszonyai 319 Szittner Antal: Hajómodellekre ható erők mérése a hajózsilipek kismintakísérleteinél 325 Dr. Uherkovich Gábor: Adatok a Tisza potamofito­planktonja ismeretéhez. VIII. A tiszai kék mo­szatok áttekintése 331 Könyvismertetés 300, 324, 330 Egyesületi és Műszaki Hírek 335 Címkép: Vitorlások a Fertő-tavon Fotó: MTI, Hadas János Ha 06A03KKe: IlapycHUKU hű 03epe <t>epm3 Titelbild: Segelboote am Neusiedler See Cover-picture: Sailing boats on Laké Fertő 1 Index: 25,374 ) „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin kőrút »—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató. 69. 7., 9739 — Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. V.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám egyéni 61 254, közaieti 61 066 vagy átutalás az MNB 08. sz. folyószámlájára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom