Hidrológiai Közlöny 1969 (49. évfolyam)

3. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0$nuHa;ibHbiH opraH BeHrepCKOro rHAp0Ji0riiqeCK0r0 OőmectBa Bulletin de la Soclété Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bollettino delia Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der üngarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeaaKUHH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker.. Szabadság tér 17. I. 162 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XX., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke PAPP FERENC, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA CSERJÉS MÁTYÁS • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF . DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÓNAI ANDRÁS • SCHMIDT E. RÓBERT . SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Szalay Miklós: A lamináris folyadékmozgás sebes­ségeloszlásának relaxációs számítási módszerei 97 Dr. Rónai András: Időszakos nyomásváltozások a mélységi víztartó rétegekben 106 Dr. Karácsonyi Sándor—dr. Scheuer Gyula: Vízföld­tani megfigyelések Dunaújváros környékén ... 115 Horváth Imre: Az eleveniszapos szennyvíztisztítás Oldal néhány reakciókinetikai és reaktortechnikai kérdésének hasonlóságelméleti vizsgálata .... 127 Dr. Vitális Sándor: Az Osztrák Vízgazdálkodási Szövetség Klagenfurti ankétja 1968. október 14—17 138 Nemzetközi Hidrológiai Deeennium hírei 144 Könyvismertetés 126, 137, 138, 142, 143 Gímkép: Kőszegi vízmű levegőztető berendezése Fotó: Korányi Ottó Ha oöAoytcKe: AapatfuonHbie ycmanoeKU eodonpoeodnoü cmanifuu e. Kscez Titelbild: Belüftungsanlage des Wasserwerks in Kőszeg Cover-picture: Aeration equ ipment of the Kőszeg water works | Index: 25,374 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor Igazgató. 09. 3., 9000 — Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta KOzponti Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850) és bármely postahivatalnál. Előfizetési dij: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám egyéni 61 254, közületi 61 060 vagy átutalás az MNB 08. sz. folyószámlájára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom