Hidrológiai Közlöny 1968 (48. évfolyam)

11. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0(})HUHajibHbiH opran BeHrepcicoro fHflpo^orHqecKoro 06mecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bollettino della Societá Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeaaKUHSfc— Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker. Szabadság tér 17. I. 102 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke PAPP FERENC, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA CSERNYÉS MIHÁLY • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR - LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÓNAI ANDRÁS • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN t TARTALOMJEGYZÉK Oldal Dr. Hortobágyi Tibor: Az agrai, wazirabadi ós okhlai víztározók növényi mikroszervezetei 481 Dr. Lászlóffy Woldemár: A magyar hidrológusok közreműködése a Nemzetközi Hidrológiai De­cennium célkitűzéseinek megvalósításában . . 496 Dr. Horváth Lajos—Szalontai Gergely: Gellért gyógyfürdő I. sz. forráscsoportja 502 Oldal Dr. Takács Sándor : Egy oxidációs árok próbaüzeme komplex vizsgálatának tanulságai 512 Déri József: Franciaország vízgazdálkodásának idő­szerű kérdései 518 Egyesületi és Műszaki Hírek 495, 501, 528 Könyvismertetés 511, 517, 527 Címkép: Nagy Felszínivízmű csőhídelemeinek beemelése Fotó: Kotányi Ottó Ha oöAoytcKe: Monmaíic c nodbeMOM 3MMeHmos mpyótambix Mocmoe Eojibiuoü noeepxHoemHoü BodonpoeodHoii CmaHtfuu Titelbild: Einheben der Rohrbrückenelemente im Grossen Oberfláchenwasserwerk Cover-picture: Mounting of the elements of a pipe aqueduct for the Major Surface Waterwork 1 Index; 25,374 „HIDROLÖGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sá,ndor Igazgató. 68. 11., 8164 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hirlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850 és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 61 254 közületi 61 066 vagy átutalás az MNB 08. sz. folyószámlájára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom