Hidrológiai Közlöny 1968 (48. évfolyam)

10. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA OtJmuHajibHbiH opraH BeHrepcKoro rn«po.norHHecKoro OömecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydroiogical Society Bollettino della Societá Idrologlca Unglierese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeaaKUHfl — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker. Szabadság tér 17. I. 162 Telefon: 121-470 Főszerkesztő elme: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke PAPP FERENC, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA CSERNYÉS MIHÁLY • CSÜRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÓNAI ANDRÁS • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Domokos Miklós—dr. Szász Domokos: Eloszlás függ­vények alkalmazása a vízkószletgazdálkodás­ban 433 Dr. Illés István: A Ruhr-vidék regionális vízgazdál­kodása 447 Dr. Schmidt E. Róbert: Pannonhalma műszaki és vízföldtani problémái* 457 Bartha István: Üzemi, ipari gép- és fűtőolaj-, vala­mint pakurafogó berendezések 460 Oldal Akantisz Zsuzsanna: A II. Tiszai Vízlépcső hajózsi­lip alsó és felső főjének hidraulikai kismintakí­sérlete 468 Dr. Karácsonyi Sándoi—dr. Scheuer Oyula: Laza üledéken áttörő források foglalásának esetei . . 474 Egyesületi és műszaki hírek 479 Könyvismertetés 446, 467 Címkép: Csőfektetés a Borsodi Regionális vízmű területén Lázbérc és Vadna között Fotó: Kotányi Ottó Ha oöAOMCKe: YKAadKa mpyöonpoeodoe na meppumoppu PeeuowAbHoü Bodonpoeoduoü Cmanifuu Paüotia Bopuiod Mencdy JIa3Öepi/ u Badna Titelbild: Rohrlegung im Cebiet des Borsod 1 er Regionalen Wasserwerks zwischen Lázbérc und Vadna Cover-picture: Laying down of the pipelines over the territory of the Borsod Régiónál Waterwork, between Lázbérc and Vadna | Index: 25,374 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató. 68. 10., 8062 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1, Telefon: 180-850 és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 61 254 közületi 61 066 vagy átutalás az MNB 08. sz. folyószámlájára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom