Hidrológiai Közlöny 1968 (48. évfolyam)

9. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0<j)HUHajibHbiíi opran BeHrepcKoro PH^poJiorHMeCKoro OőmecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrologlcal Society Boliettino della Societá Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PenaKUHH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker. Szabadság tér 17. I. 162 Telefon: 121-470 Főszerkesztő elme: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke PAPP FERENC, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA CSERNYÉS MIHÁLY • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÓNAI ANDRÁS • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN T A R T ALO Oldal Dr. Bogárdi János: A hordalékmozgás megindulá­sának jellemzése a kritikus középsebességgel . 385 Dr. Vágás István: Az átfolyás elméletének egyes kibernetikai vonatkozásai 397 Fazekas Zoltán, Hörcher Ferenc, Dr. Szigyártó Zol­tán: Mederérdességi vizsgálatok a Keleti Fő­csatornán 408 JEGYZÉK Oldal Dr. Lipták Ferenc: Az esőszerű öntözés permetel­oszlása 416 Dr. Vendl Anna: Vizsgálatok a forrásvizek ionkon­centrációja és a vízadó-kőzet között 428 Egyesületi és műszaki hírek . . . 396, 407, 427, 429, 430 Címkép: A Keleti Főcsatorna partvédő kőszórással ellátott felső szakasza Fotó: Dr. Szigyártó Zoltán Ha oőAOMKe: 1-ü ytacmoK BocmotHozo MazucmpaAbHoeo KanaAa, oeepcneneHHbiü 8epeeo3au)uu{a>oiiieü KtXMeHHOü naepocKoü Titélbild: Die mit Uferschutz-Steinfüllung versehene obere Strecke des Hauptkanals Keleti Cover-picture: Upstream Section of the Eastern Main Canal with I'ip-Tlap Bank Protection | Index: 25,~374 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin kőrút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató. 68. 9., 7891 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., Jóxsef nádor tér 1. Telefon: 180-850 és bármely postahivatalnál. Előfizetési dfj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 61 254 közületi 61 066 vagy átutalás az MNB 08. sz. folyószámlájára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom