Hidrológiai Közlöny 1968 (48. évfolyam)

6. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA OtjjHUHa.ibHbiiS opraH BeHrepcxoro rHapojiorimeCKoro OömecTBa Bulletin de la Société Hydrologi iue de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrologlcal Soclety Bollettino della Societá Idrologica Ungherese Offlzlelles Organ der Ungarischen Hydrologisehen Oeselischaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (Pe«aKi(na — Redaktlon — Redactlon): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker. Szabadság tér 17. I. 102 Telefon: 121-470 Főszerkesztő elme: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke PAPP FERENC, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA CSERNYÉS MIHÁLY • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÓNAI ANDRÁS • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN TARTALO Oldal Dégen Imre: A vízgazdálkodás és az új gazdaság­irányítási rendszer 241 Pentti Kaitera: Finnország vízrendszere, vízgaz­dálkodási tervei ós lehetőségei 250 Dr. Bendefi László: A Balaton vízszintjének válto­zásai a neolitikumtól napjainkig 257 Fázold Ádám: Felszínivíz tisztítás talaj vízdúsí­tással 204 [JEGYZÉK Oldal Szakáll Kálmán: A Moszkvában rendezett ,,Ipari víz visszaforgatási ankét" tanulságai 272 Dr. Donászy Ernő: Hollerith-lyukkártyák alkalma­zása a limnológiában 277 Egyesületi és Műszaki hírek 287, 288 Könyvismertetés 249,256,263,271, 276 Címkép: Búza öntözése Nagyhegyesnél Fotó: Kotányi Ottó Ha oöAoMCKe: Opomenue niuenuijbi y z. Hadbxedeui Titelbild: Bewásserung von Weizen bei Nagyhegyes Cover-picture: Irrigation of wheat near Nagyhegyes | Index; 25,374 ,,HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor Igazgató. 68. 0., 7231 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850 és bármely postahivatalnál. Előfizetési dij: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 81 254 közületi 61 066 vagy átutalás az MNB 08. sz. folyószámlájára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom