Hidrológiai Közlöny 1968 (48. évfolyam)

5. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0(|)HUHajibHbiíi opraH Beiirepci<oro rnApojionmecKoro OCmecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bollettino della Societá Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PsflaKUüH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker. Szabadság tér 17. I. 162 Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke PAPP FERENC, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK TÁL • BERCZIK ÁRPÁD BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA CSERNYÉS MIHÁLY • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR - IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KŐRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNES LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÓNAI ANDRÁS • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARRÓ ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN TARTALO Oldal Dr. Kozák Miklós: Csatornahálózatok hidraulikai méretezése nempermanens áramlás esetén, di­gitális számológépen 197 Orlóci István: A felszínalatti vízkészlet igénybevé­telének vizsgálata Debrecenben a terepszint süllyedésének mérése alapján 205 Krempels Tibor: Partburkolatok aszfaltszűrője . . . 214 JEGYZÉK Oldal Makowski Jerzy: A vízépítési műtárgyak és környe­zetük szivárgásellenőrzésének radiometrikus módszere 220 Csorna János: Különböző valószínűségű vízhoza­mok és vízállások meghatározása 225 Dr. Schiefner Kálmán: A borsodsziráki talaj vízdúsí­tás és az alberttolepi oxidációs árok biológiai vizsgálata 235 Egyesületi és műszaki hírek 219, 240 Könyvismertetés 213 Címkép: Nagyhegyesi szivattyútelep Fotó: Korányi Ottó Ha 0ÖA03KKe: Hacocnafi cmaHifun npu z. Hadbxedeiu Titelbild: Pumpenanlage zu Nagyhegyes Cover-picture: Pumping Station at Nagyhegyes | Index: 25,374 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató. 68. 5., 7018 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850 és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 61 254 közületi 61 066 vagy átutalás az MNB 08. sz. folyószámlájára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom