Hidrológiai Közlöny 1968 (48. évfolyam)

4. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA OíJmuHajibHbiH opraH BeHrepcKoro rHApojionmecicoro OőmecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrologlcal Society Bollettino della Societá Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztőség (PeaaKUHH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker. Szabadság tér 17. I. 162 Telefon: 121-470 Főszerkesztő cime: Budapest XI., Eszék u. 13—15 Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke PAPP FERENC, a Szerkesztő Bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA • AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN • BENEDEK PÁL • BERCZIK ÁRPÁ BÉKÉSI JÁNOS • BOZÓKY SZ. KÁROLY • BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉL CSERNYÉS MIHÁLY • CSÖRNYEI SÁNDOR • CZIRÁKY JÓZSEF • DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁ EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GABOS GYÖRGY • GALLI LÁSZL GYÖRGY ISTVÁN • HOLLÓ ISTVÁN • HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • IHRIG DÉNE ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS • JANI SÁNDOR • JUHÁSZ JÓZSEF • KÁLMÁN MIKLÓS • KOZÁ: MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • KREMPELS TIBOR • LACZKÓ ÁGNE LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MAJORLAKY JÓZSEF • MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLC OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • RÓNAI ANDRÁS • SCHMIDT E. RÓBERT • SEBESTYÉ OLGA • SELLYEY GYULA • SZEKRÉNYI BÉLA • SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VAJDA JÓZSEF • VARR ISTVÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY • ID. ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Hajdú György: 100 éves a Budapesti Vízmű 145 Pusztay Gyula: A Fővárosi Vízművek víznyerő te­rületeinek általános hidrológiája 154 Abos Brúnó: A Budapesti Vízművek új, napi 200 000 m 3 felszíni vizet tisztító ivóvíztermelő telepe 164 SelényiPál: Budapest vízellátási rendszere 172 Old; Dr. Madarász Géza: A víztermelés és vízellátás né­hány gazdasági vonatkozása a Fővárosi Víz­műveknél ' 18 Dr. Vágás István: A kúthidraulika geometriai szemlélete 18 Műszaki hírek 153, 163, 171, 18 Egyesületi hírek 18 A Fővárosi Vízművek fennállásának 100 éves jubileuma alkalmából kiadott szám. Címkép: Nagy Felszíni Vízmű. A II. ütemben épült derítőreaktorok vízelvezető vályurendszere Ha 0ÖA03KKe: EoAbuian noeepxHocmHaH BodonposodnaH CmaHifun. CucmeMa omeodnu^uK AomKoe omcmoünutcoe peanmopoe nocmpoeHHan eo II-OM smane Titelbild: Das Grosse Oberfláchenwasserwerk. Gerinnen der Wasserabführungen, der Kldrreaktoren, gebaut in der II. Phase Cover-picture: The breat Surface Waterwork. Drain system of the secondary settling tnnks built in stage II | Indexi 25,374 „HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY" Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató. 68. 4., 6755 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850 és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: fél évre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft, egyes szám ára: 9,— Ft. Megjelenik havonként. Csekkszámlaszám: egyéni 61 254 közületi 61 066 vagy átutalás az MNB 08. sz. folyószámlájára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom