Hidrológiai Közlöny 1967 (47. évfolyam)

7. szám - A „Szervesanyag meghatározási problémák édesvizekben” című 1966. szeptember 25–28. között Tihanyben rendezett Szimpózium előadásai - Bidlo, Zdenek: Megjegyzések a vízben levő rezorcinol kimutaásához

320 Hidrológiai Közlöny 1967. 7. sz. Bidlo, Z.: A vízben levő rezorcinol Ebben a tanulmányban a Szerző a vízben levő re­zorcinol meghatározását írja le l-nitrozo-2-naftol segít­ségével. Rövid irodalmi szemle után ezt a reakciót is­merteti mind elméleti mind gyakorlati Szempontból. Az l-nitrozo-2-naftol és a rezorcinol közötti reakció meglehetősen analóg az l-nitro-2-naftöl és a p-fenolok közötti reakcióval, pl. p-krezol (GerngroSs—VoSS—Her­feld-féle reakció). Mindkét esetben a salétromsav használatos a reak­ciótermék színezésére és a Szín is ugyanaz; azonban né­hány tényező mégis azt igazolja, hogy a reakció mecha­nizmusa eltérő. Ezeket a tényezőket vitatjuk meg, valamint külön­böző szerzők véleményét a reakciótermókek konfigurá­ciójára vonatkozóan. Gyakorlati szempontból ennél a reakciónál az identifikálás küszöbértéke 10 fig rezorci­nol, reprodukálhatósága 3% és a leírt meghatározás ér­vényes az összes fenol vegyületre a hidroxilcsoport m­helyzetóben. Más többórtékű fenol zavaró hatása nem nagy; ha a minta ugyanolyan mennyiségű rezorcinolt tartalmaz, mint pl. katecholt vagy hidrochinolt, az nem zavar, ha a katechol ós hidrochinol mennyisége tízszer nagyobb, mint a rezorcinolé; a rezorcinolt 80%-ban kapjuk vissza. A meghatározás egyik előnyének mondhatjuk, hogy cSak közönséges vegyszereket használ, továbbá, hogy a meghatározás egyszerű és hogy a reakciótermék extra­hálása benzolban alacsonyabb határértékeket enged meg a különböző reakció-termékekre, mint a különböző reakciótermékek papírkrornatográfiás módszerrel tör­ténő kvalitatív azonosítása; ebben az esetben az elpáro­logtatott benzolréteg, amely a reakciótermóket tartal­mazza, papírkromatográfiásan meghatározható. A Magyar Hidrológiai Társaság ujjáalakult Víz­építőipari Szakosztálya 1967. április 20-án klubestet ren­dezett, amelyben Mátrai István Kelet-Afrika-i útiélmé­nyeiről tartott filmvetítéssel kísért beszámolót. A Magyar Hidrológiai Társaság rendezésében 1967. április 12-én bemutattak öt olyan francia műszaki filmet, amelyek a Francia Műszaki Hét keretében kerültek ha­zánkban bemutatásra. A Szegedi Csoport 1967. április 5-én rendezett klub­estjén dr. Berencsi Oyörgy ,,Közép-Ázsia az orvos-hidro­lógus szemévél" c. vetített képes úti élménybeszámolója hangzott el. A Vízépítőipari Szakosztály 1967. április 28-án ta­nulmányutat rendezett Tatabányára, a ,,Titánia" résfal készítő gép ismertetésére és munka közbeni bemutatására. Az ismertetéssel kapcsolatos bevezetőt Vajda József, a Vízépitőipari Szakosztály elnöke tartotta. Vetített ké­pekkel kísért ismertető előadást tartott: dr. Kovács Oyörgy, Márton József, Teleki László, és Borza Oyörgy. A róselési munka megtekintésének szakmai vezetői vol­tak: Teleki László és Borza György. Dr. Vágás István Hóviszonyok elektronikus mérése (W. G. Shannon: Electronic Methods of Snow Sur­veying. „Soil Conservation" 1966. december) A hótakaróban tározódó és tavasszal lefolyásra ke­rülő vízkészlet megbízható mérése általában fáradságos helyszíni észleléseket tesz szükségessé, amelyek nemcsak jelentős munkaerőt kötnek le, hanem sok esetben bizo­nyos kockázattal is járnak. Emellett az adatok csak al­kalomszerűen szerezhetők be és gyakran nem adnak he­lyes képet a kialakuló hóviszonyokról. Az Egyesült Államok Talajvédelmi Szolgálata (Soil Conservation Service) többéves előkísérletek alapján új­szerű észlelési módszereket dolgozott ki és több jellemző vízgyűjtőn távjelző hálózatot épített ki a fenti hiányossá­gok kiküszöbölésére és a hóviszonyok megbízhatóbb fel­mérésére. Az alkalmazott mérőelem kör, vagy sokszög alap­rajzú, 3,5—4 m átmérőjű gumírozott vászonból, vagy hasonló anyagból készített párnából áll, amelyet sík ta­lajra helyeznek ós fagyálló anyaggal töltenek meg. Meg­töltött állapotban a párnák vastagsága mintegy 20 cm. A hótakaró súlya által a párnára gyakorolt nyomás ará­nyos a hótakaró víztartalmával. A nyomásértékeket a párnával összekapcsolt távjelző manoinéter önműkö­dően kódolja ós továbbítja URH hálózaton a központ ba. A központban felszerelt mérőállomás óránként önműkö­dően letapogatja az egyes megfigyelőállomásokat és azokról a hótakaróra vonatkozó adatokon kívül a lég- és talajhőmérsékletre, szél- és sugárzási viszonyokra, vala­mint a talaj nedvességtartalmára vonatkozó adatokat is összegyűjti és ezeket digitális alakban lyukszalagon közli. A lyukszalag további számítógépes feldolgozásra alkalmas. Az automatikus észlelő és távközlő rendszer ele­meit időjárási behatásoknak ellenálló és kemény fagyban is megbízhatóan üzemelő kivitelben kellett elkészíteni és ez, valamint az észlelő állomások energiaellátása bonyo­lult problémákat vetett fel. Szilvássy Zoltán A Deutsche Verein von Gas- und Wasserfachman­nern, valamint a Verband der deutschen Gas- und Wasser­werke 1967. március 1—3. napokon vízügyi vitanapot (Wasserfachliche Aussprachetagung) rendezett Karlsru­héban, külföldi szakemberek részvételével. A vitanapok keretében 12 előadás hangzott el, me­lyek 7 kérdéscsoportot foglaltak össze: 1. Legyen-e két különböző minőségű víz a háztartá­sokban 'i 2. A vízelosztás költségei. 3. Elektronikus számítógépek alkalmazása a vízel­látási körhálózatok hidraulikai vizsgálatánál. 4. Magasházak nyomásfokozóinak hidraulikai mé­retezése. 5. Vízmérők méretezése. 6. A víz utókezelése (lágyítása) a háztartásokban. 7. A csőfektetésnél előforduló balesetek és az elle­nük való védekezés. Az előadásokat követő hozzászólások keretében Bozóky-Szeszich Károly egyetemi adjunktus előadást tar­tott ,,Az elektronikus számítógépek alkalmazásával a vízellátási körhálózatok hidraulikai vizsgálatánál Ma­gyarországon elért eredmények" címmel. Bozóky-Szeszich Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom