Hidrológiai Közlöny 1966 (46. évfolyam)

3. szám

HID R O L Ő GI Áí K & Z L Ö NY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0<})HUHajibHbiH opraH BeHrepcKoro rHflpojionmecKoro OömectBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Ilongrle OfTicial Journal of the Hungárián Hydrological Soclety Bulletino della Sooletá Idrologica Ungheresa Offlzielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Geiellachaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke PAPP FERENC, a Szerkesztő bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA . AUJESZKY LÁSZLÓ . BAKONYI IVÁN • BÉKÉSI JÁNOS . BERCZIK ÁRPÁD BÖZSÖNY DÉNES . CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA • CZIRÁKY JÓZSEF . CSOBOK VERONIKA • CSÖRNYEI SÁNDOR . DÁNOS VALÉR • DOBOS ALAJOS . ELEK ZOLTÁN . EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY • FODOR PÉTER • GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN HAJDÚ GYÖRGY . HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR . HOLLÓ ISTVÁN . IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY . IVICSICS LAJOS . JUHÁSZ JÓZSEF . KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS KÖRNYEI LÁSZLÓ . KÓRÖSMEZEY LÁSZLÓ • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MÁRTON JÓZSEF MOLCSÁNYI ENDRE . MOLNÁR MIKLÓS • OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD • PÁTER JÁNOS RÓNAI ANDRÁS . SALAMIN PÁL • SCHMIDT ELIGIUS RÓBERT • SCHULHOF ÖDÖN . SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA . SZEKRÉNYI BÉLA . SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN . VÁGÁS ISTVÁN • VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN . VITÁLIS GYÖRGY . ZIEGLER KÁROLY • ZOLLER JÓZSEF . ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK* Oldal Dr. Tison L. J. : A mederüledókek és a függőloges tengelyű örvények 97 Dr. Kozák Miklós : Á geometriai torzítás hatása a nyíltfelszínű vízfolyások kismintáiban ki­alakuló áramlásokra 101 Bozóky-Szeszich Károly : Vízellátási esőhálózatok hidraulikai számításának néhány kérdése . 110 Dr. Molnár Béla : Lehordási területek és irányok változásai a Dél-Tiszántúlon a pliocénben és a pleisztocénben 121 Oldal Matyi-Szabó Ferenc : Az északbakonyi szénbányák vízemelésének hatása a Gaja-patak vízház­tartására és a karsztvízszín alakulására ... 128 Dr. Tóth András: Az ivóvízfluorozás gazdasági és stomatológiai vonatkozásairól 136 Borza Dezsőné : Vízzáró függöny létesítése bento­nit szuszpenzió segítségével (Ismertetés) ... 140 Egvesületi és műszaki hírek 144 Könyvismertetés 100,120, 143 Címkép: A vízfelszínen és a fenéken kialakuló jellegzetes áramlásviszonyok folyami vízkivételi csatorna esetében ÉKME, Vizépítéstani Tanszék, Fotó: Sárost Lajos Ha 0ÖA03KKe: XapaKtnepHbiü pexciiM nomona, o6pa3ywufuücn HŰ noeepXHocmu eodbi u na öne, npu petnux eodo3aőopHbix KüHajiax Titelbild: Die sich auf der Wasseroberfláche und Bettsohle ausgestalteten kennzeichnenden Slrömungsverhaltnisse bei einem Fluss-Entnahmekanal Cover-picture: Characteristic flow conditions on the surface and boltom at a river intake channel Index: 25,374 Szerkesztőség (PenaKUHH— Redaktion— Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest, V. ker. Szabadság tér 17. I. 102. Telefon: 121-470 Főszerkesztő címe: Budapest, XI, Eszék u. 13—15. Felelős kiadó: SALA SÁNDOR. Kiadja a lapkiadó Vállalat, Budapest, VII., Lenin kőrút 9—11. Távbeszélő: 221-293 Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 23 875 201—41.

Next

/
Oldalképek
Tartalom