Hidrológiai Közlöny 1965 (45. évfolyam)

4. szám - Bozóky-Szeszich Károly: Hengeres tározó medencék áramlástani vizsgálata

170 Hidrológiai Közlöny 1965. 4. sz. Bozóky-Szeszic.h K.: Hengeres tározó medencék vizsgálata nyok mellett üzemelnek, hogy lehetőleg olcsón és egyszerűen biztosítható legyen a tározott és érkező víz minél alaposabb elkevereclése, pangó vízterek kiküszöbölésével. Erre az általában kialakult meg­oldások : 1. terelőfalak beépítése, 2. az érkező víz mechanikai energiájának hasznosítása magas beömlés kiképzésével, amikor a többnyire nem teli medence vizét a lezuhanó érkező víz állandóan keveri. 3. hosszúkás alaprajzú medencék építése a be­és kivezető csonkok lehető legtávolabbi elhelyezé­sével, állandó egyirányú áramlás létrehozásával. 4. gépi (szivattyús) vízkeverés beépítése. Az egyes megoldások vagy kiviteli többlet­költséget, vagy állandó üzemi többletenergiát — vagy mindkettőt — igényelnek, az utolsóként említett megoldás pedig csak egészen nagy (több százezer m 3) tározóknál jöhet számításba. Itt kapcsolódom az ÉTI által kezdeménye­zett és az ÉKME Vízgazdálkodási Tanszéke által kidolgozott laboratóriumi vizsgálatokhoz, vala­mint Bozóky—Szeszich Károly fentiekben közölt értékes közleményéhez. Példás alapossággal és átgondolt kutatási módszerrel értékelte ki az újszerű keverési módszert. Az eredmények gyakor­lati alkalmazása előtt azonban hangsúlyozni kívá­natos, hogy a vizsgálatok során mind több és több új szempont merül fel, melyek a kutatás további kiterjesztését feltétlenül megkívánják. Vágás István: Bozóky-&zeszicli Károly tanulmányához kap­csolódva, elsősorban a hidraulikai és hidromecha­nikai vonatkozásokat kívánom érinteni, s egyúttal rámutatok a hasonló tárgykörbeli kísérletek jelen­tőségére. A tanulmány szerzője sikerrel felhasználta, és az általa vizsgált medencetípusnak megfelelően továbbfejlesztette a jelzőoldat átfolyásának törvény­szerűségeit hasznosító áramlástani elméletünket [1, 2], s a jelzőoldat töménységének változásaiból áramlástani jellegadatokat — áramlástanilag fontos térfogatokra és vízhozamokra vonatkozó adato­kat — határozott meg. Az alkalmazott eljárásnak talán többen ellene vethetnék, hogy a jelzőanyag oldódásának, diffúziójának önálló szabályszerű­ségei miatt esetleg eljuthat a medencének olyan pontjaira is, ahová áramlástani viszonyoknál fogva eljutása nem volna indokolható. Ezt a veszélyt — eddigi tapasztalataink folytán — csupán kis­mértékűnek tekinthetjük. Ugyanis, ha egyes holt­terekbe, illetőleg egyes lassú átfolyású terekbe az áramlástani feltételek ellenére juthat be a jelzett víz, az ennek megfelelő mennyisége a vízátfolyta terekből fog hiányozni. A térfogatokra vonatkoz­tatott, hosszabb vizsgálati időtartam alatt mérhető átlagos töménységi értékeket azonban ez a változás csak akkor érintheti, ha a jelzőoldat túlzott tömény­ségénél, vagy hasonló rendkívüli tulajdonságainál fogva az áramkép (a holtterek helye és kiterjedése, a sebességeloszlás jellege) szintén megváltozik. Ez az utóbbi hatás azonban a jelzőoldat elkészítésével, megválasztásával legnagyobbrészt elkerülhető, így a zavaró hatások is kiesnek a töménységi átlag­értékekből. Ezt egyébként a [3]-ban közölt leve­zetéseink részletesen igazolják. A tanulmánynak a modelltörvényekkel is kap­csolatba hozható, az invariáns mennyiségekre meg­állapított következtetései rendkívül fontosak. Hazai és külföldi kutatók immár egy évtizedet meghaladó tapasztalatai alapján mondhatjuk, hogy a meden­céken való átáramlás folyamatának vizsgálatában sohasem kötelezhetjük el magunkat egyetlen kism inta ­törvény használatára sem addig, ameddig kísérleti úton meg nem győződhettünk arról, hogy mikor, melyik kismintatörvény, milyen mértékben érvénye­sül. Sajátságos az a jelenlegi gyakorlat, hogy ami­kor a kismintakísérletezés, mint módszer, éppen az előzetes elméleti számítások felülvizsgálatát és azoknak a valóságos jelenségekkel történő össze­hasonlítását, ezáltal a tényleges jelenség és az azt leíró elmélet közötti különbségek csökkentését, vagy megszüntetését célozza, ugyanakkor a kísér­let módszerét saját magára a módszerre már nem terjeszti ki. Amikor kísérletezni kezelünk, a kis­mintatörvényeket pusztán elméleti alapon vezet­jük be és használjuk, ahelyett, hogy a kísérleti módszer szemléletében a vonatkozó kismintatör­vényeket is kísérleti úton állapítanánk meg, vagy igazolnánk. A kísérleti szemléletnek magára a kísér­letezésre való vonatkoztatása azonban a tanul­mánynak nyíltan ki nem mondott gondolata és egyszerű következménye, hiszen a keveredési para­métereknek a Reynolds, illetve a Froude-féle szá­mokkal való egyidejű összefüggése kétséget kizá­róan mutat rá a klasszikus kismintatörvények érvé­nyességi mértékének változó voltára. Ami a tanulmányban érintett vizsgálatok tárgykörét illeti — amely általánosságban a külön­böző típusú és rendeltetésű medencék áramlástani jellegzetességeinek megállapításában foglalható ösz­sze — ki kell emelnünk az Építőipari és Közleke­dési Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Tanszékének (korábban: 1. sz. Vízépítéstani Tanszék) világ­viszonylatban is úttörő munkáját. Rá kell azonban arra is mutatni, hogy az ipar konkrét kérdéseit szem előtt tartó vizsgálatok mellett, a közvetlen igényeket túlhaladó, alapkutatásokra is szükség van, az előb­biekben említett kérdések tisztázása érdekében. Ezzel kapcsolatban példaként említem meg azt a kísérlet­sorozatot, amelyet Csehszlovákiában folytattak [4] a dortmundi rendszerű függőleges átfolyású ülepítőmedencék rendszeres tanulmányozására, Lengyelországban pedig [5] az áramlástani mérési módszerek összehasonlítására több éven át tartó vizsgálat-sorozatot folytattak. A különböző me­dencetípusok áramlástani tulajdonságainak meg­határozása alapkutatás fokán, rendszeres és elmé­lyedt, kismintákra és működő műtárgyakra egy­aránt kiterjedő vizsgálatok a műszaki gyakorlat számára komoly nyereséget jelentenének. IRODALOM [1] Muszkalay László és Vágás István : Ülepítőmedencék áramlástani hatásfokának megállapítása. Hidroló­giai Közlöny, 1954. 11—12. [ 2] Muszkalay László és Vágás István : Modification of the tracer measuring method in settling basins. Sewage and Industrial Wastes (Washington) 1958. 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom